หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-atg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ วรภูมิโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ เพ็งสมบัติโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ์ เกษดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่มโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นางสาวงามพันธ์ุ สัยศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายเสถียร บุตรหนองแสงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพรรณ เขมะชิตโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ครองสิทธิ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางนันท์นณัฎฐ์ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานต์สินี พูลพิพัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ วัฒนวงศ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีย์ บุญปลีกโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางญาดา บรรทัดจันทร์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางพัชรา จิตร์ไทยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางนันทนา เพ็งสมบัติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา จันทนาโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ หวังวีระโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางญาดา ไชยรักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอรรจกร จันทร์ประดิษฐ์โรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นายปัญญา บัวงามโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช พันธุ์พรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีรองประธานกรรมการ
3. นายศุภกันต์ พึ่งแย้มโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงใจ พรหมชาติโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พึ่งเนตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐสรัญ ศุขะพันธุ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางหรรษา ศรีกระจ่างโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุษกร มูลธิโตโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภสร อาศัยนาโรงเรียนราชสถิตย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเรไร กล่ำทองโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการ
4. นางสาวจันทิมันต์ุ์ ศิริเซียมรภ. พระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางวรรณา ศิรินามโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมยศ แก้วเมืองโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรกฤช ศรีสว่างโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุปวีณ์ พลายศรีโพธิ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาววชิราพร อ่อนนิ่มโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางมาลี โตรักษาโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพชรขจี ธีฆัมพรโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สังข์สมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีรองประธานกรรมการ
3. นางกุลณิช ณิชรกุลโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เดชพันธุ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางอรุณี ก่อเกิดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางรุจี โกสยะมาศโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีประธานกรรมการ
2. นางระพีร์ ปิยจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางพรรัตน์ อุดมดีโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สีสาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดารากร บุญสมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรินทร์พร เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา พันปีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางธิมาภรณ์ แก้วภักดีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
5. นางธัญรัศม์ ธาดาวัตรภรณ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. นางลำใย พิรัมย์โรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ทุ่งทองโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายนัสกร ขำวงษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา ไชยสิทธิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางนุชรี อ่อนละม้ายโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ลือโลกโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
6. นายยอดยิ่ง ทองหล่อโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี วุฒิจักรโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา หิรัญโญภาสโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี องอาจโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายประทีป ศรีเพชรเจริญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชักนำโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา สาทรพาณิชย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางอารี พัชราภาโรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี วุฒิจักรโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา หิรัญโญภาสโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี องอาจโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายประทีป ศรีเพชรเจริญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชักนำโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา สาทรพาณิชย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางอารี พัชราภาโรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เพชรพลอยข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นางมินตรา อนันตรังษีโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ หรือตระกูลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ทองสมจิตต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี มีสกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทำนอง พรามมนัสโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายสุนิตย์ แสงแก้วโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิสาขา แก้วสาระภีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนาโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายณรงค์สิทธิ์ เฉลยศักดิ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรพนา บัญฑิโตโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
7. นางฉันทนา วงษ์หิรัญโรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการ
8. นางจันทิมา จ้อยศรีเกตุโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
9. นายบุญเสริม ฤทธิ์สุทธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางโสภาพรรณ เขตรสารีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสีนวล จิระโภคินโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรสพร สิริอัครโชคโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายหอมหวล ศรีอาภรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. นางรัชดาภรณ์ เขียวมณีโรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการ
7. นายธนเดช สายทัศน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
8. นายคเชนทร ทรงชนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐฉรียา แก้วกระจายโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแจ่มศรี ผดุงศิลป์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ เครือเมฆโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เล้าสุขสุวรรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ บำรุงญาติโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางพรพักตร์ ถนอมเขตโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
6. นางสิรินภรณ์ ผ่องลำเจียกโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
7. นางบังอร สวนมะม่วงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นางสาวเกศริน ยิ้มช้อยโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
9. นางอารีย์ ศรีปลั่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเปรมวดี กองแก้วโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพร ทองเพ็ชรโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาววันศิริ สมบุญโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางสุชาดา มณีโชติโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ช้างต่อโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา วิญญกูลโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
8. นางรัตนา อุนะพำนักโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
9. นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิทโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ผ่องกายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฑัมพร บำเพ็ญโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นายมนตรี แก้วคงโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
4. นายเจิมศักดิ์ ศรีแสนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางอารมย์ ม่วงอำพลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุนทรี ยอดขำโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
8. นายกรณิศ พวงลูกอินโรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณนภา ย้วนบุญหลิมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัยศักดิ์ ช่างบรรจงโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์ธารา วงษ์สดโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ ขัดแพร่โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางอรวรรณ ศรีโพธิ์โรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา มีอิสระโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ชลิศราพงศ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์โรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการ
4. นางสงวน เถกิงผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา อักษรกริชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ ผ่องลำเจียกโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายถนอม เปลี่ยนทองโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางสาวสุวพิชญ์ เกษมสุขโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางทุเรียน แก้วมณีโรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา เจียรนันท์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เอกสมบัติโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางดวงเดือน วัยครุฑโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา นิ่มพันธุ์โรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการ
6. นางสาวหฤทัย อันไธสงโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพาขวัญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกัลยกร สุขขุมโรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิชกานต์ นารินทร์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ทับวงษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวจริยา จันทร์หอมโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร ทองย้อยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ช้างต่อโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางลลิตา สารสุวรรณโรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัลย์ เจริญกุลโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญศา ยิ้มย่องโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิญญู ปิยจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายบุญมี สุกใสโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นายจเร คงสมโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำรุญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ใจโฮ้งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ เรืองระเบียบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามารถ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวกานติมา ท้วมทองโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นายวัฒนา ศุภกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ เดชคงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ เรืองระเบียบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามารถ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวกานติมา ท้วมทองโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นายวัฒนา ศุภกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ เดชคงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรไร แจ่มกระจ่างโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิชา เอี่ยมเขียวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล กองทองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวประภาภัทร์ แสงทองโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สุขขุมโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ ดุษฎีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล รักงามโรงเรียนราชสถิตย์กรรมการ
4. นายทวีวัชร เกตุปราชญ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางนัฏชดา วงษ์ป้อมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตพันธ์ พลสุจริตโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกันโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางนัฏชดา วงษ์ป้อมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตพันธ์ พลสุจริตโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกันโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรุณา ชินะตังกูรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางอุบล เปลี่ยนทองโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายมารุณ ต๊ะดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นายนภดล ทรัพย์สินโรงเรียนราชสถิตย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรุณา ชินะตังกูรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางอุบล เปลี่ยนทองโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายมารุณ ต๊ะดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นายนภดล ทรัพย์สินโรงเรียนราชสถิตย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วีระกุลพิริยะโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายพิชยดนย์ พิกุลทองโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชรี พูลเพชรโรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์วิทยประสูทร์กรรมการ
5. นางน้ำฝน จินดาเบญจธรรมโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ปรีชามานะศาสตร์โรงเรียนไผ่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองใบ ป้อมเสนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เศรษฐสกุลโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีย์พร รุ่งเรืองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ เฮงเจริญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรัชโฉม ศรีสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา เรียงเรียบโรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์วิทยประสูทร์กรรมการ
4. นายนพดล ชาวนาผลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภา ฤทธาโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา หงษ์จินดาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางนิสากร รังษีภโนดรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนารี รุ่งมีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นางพิมประไพ พานทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวอริสา แสงไข่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายมนตรี ผลแย้มโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกำไร คุณวุฒิโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. พระครูปลัดนันทชัย นนฺทชโยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางยุพดี ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวิเชียร แตงอ่อนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
2. นายสุเทพ วินิชชากรโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชรินทร์ พุ่มพวงโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
4. นายไพโรจน์ ดาวลอยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชชาพร พุ่มมากโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
6. นางเบ็ญจวรรณ ศรีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางศรินยา แสงสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพจนา สุจริตวิบูลย์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นายกมล ตันติรุ่งเรืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นายนรากร กิ่งทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายจตุรงค์ วงษ์ปานโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย บุญฉ่ำโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
7. นายวิสิฐ มั่นธรรมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
8. นางพูลศรี เขียวมรกตโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุชีรา รัตนถาวรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
10. นายมานะ ประสาทศิลปโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางวันดี บุตรหนองแสงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
2. นางศรินยา แสงสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายเสน่ห์ พรายรักษาโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เขียวฉะอ้อนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ สังข์ขาวโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
6. นายอำนวย ดวงแก้วโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
7. นางวีนัส สุจริตวิบูลย์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นายวีรพจน์ บุญรอดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
9. นางสาวพิชชาพร พุ่มมากโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
10. นายชูชาติ มงคลไวย์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรายุส สร้อยวงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรายุส สร้อยวงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรายุส สร้อยวงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรายุส สร้อยวงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุจริสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงใจ ปันธรรมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุจริสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงใจ ปันธรรมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุจริสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงใจ ปันธรรมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุจริสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงใจ ปันธรรมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุจริสเศรษฐเมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงใจ ปันธรรมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการ
7. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรายุส สร้อยวงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรายุส สร้อยวงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรายุส สร้อยวงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายจิรายุส สร้อยวงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ บุญจำเริญหน.ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดครู / วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายศรายุทธ รักงามครู / โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ คันทรงครู / โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ บุญจำเริญหน.ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดครู / วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายศรายุทธ รักงามครู / โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ คันทรงครู / โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญหน.ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดครู / วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายศรายุทธ รักงามครู / โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ คันทรงครู / โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ บุญจำเริญหน.ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดครู / วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายศรายุทธ รักงามครู / โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ คันทรงครู / โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ บุญจำเริญหน.ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดครู / วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายศรายุทธ รักงามครู / โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ คันทรงครู / โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศริริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดครูที่ปรึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญหน.ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดครู / วิทยาลัยนาฏศิปอ่างทองกรรมการ
3. นายศรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาละศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม คุมมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายอุดม สามแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ตรีอุดมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฐมน แก้วหนองยางโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรณ กองสุผลโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ตรีอุดมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรณ กองสุผลโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฐมน แก้วหนองยางโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฐมน แก้วหนองยางโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสมพิษ แดงประยูรโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณีย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติพร นารถสกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. Mr.Christopher Wagnerโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
4. นางสมจิตรา เทพไทยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. นางสาวฑิติยาพร บุตรธรรมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุชญา พุ่มสวยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวธิราภรณ์ คำชนะโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางวิฑูรย์ นพปรางค์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางบุษกร ธนเดชพงศ์สุขโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณีย์"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา สื่อแสงทองโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. MissNina Jean Bambergโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวสุธาศิน กลิ่นโทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร ขำประไพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ศรีมาพันธ์ุโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี สงวนสุขโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. MissErin Fathing โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. นางสาวปุณยาพร จันทวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจริญ เกตุสกุลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางมนตรี เขมะชิตโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวระวีวรรณ เพ่งพินิจโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Michael James Dougherty โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางดารา จันทร์เพ็งโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจมานนท์ บุตรชาดาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางปัณฑิต์พันธ์ุ พึ่งจิตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นาคเขียวโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. MissBriana Manaoaloha Agrabanteโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดันโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เอี่ยมสมัยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสกุลดี คุณโทถมโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณีย์"รองประธานกรรมการ
3. นางรัชฎา ทัศกุลณ๊โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.John Bryanโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. นางสาวสุวัฒนา พานเงินโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางมาลี คล้ายมากโรงเรียนสามโก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศุภกิจโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววงษ์เนตร สายสุวรรณ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. Mr.Daniel Charles Ballardโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางพุทธิมน พรมจิ๋วโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางเบญจลักษณ์ บุญชูโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี รักสุขโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์รองประธานกรรมการ
3. MissGrace Esther Caruvanaโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. Mr.Gerdus Lateganโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. นางสาววิรัญญา ประคองทรัพย์โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ววรณโสโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวรากร นัยพรโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. MissJosephine Piraoโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. นางสาวพลอยประดับ งามสง่าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ รักษาทรัพย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นนรี พานเข็มโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล สุทนต์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jesse Ryan Toddโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายพงษกรณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา กันทะวงค์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
4. MissZhou Naโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. MissChi Miewโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นางสาวรัตนา กันทะวงค์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา กระจ่างโจมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา กันทะวงค์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
4. MissZhou Naโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. MissChi Miewโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา กระจ่างโจมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพัดชา ณ พัทลุงโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
4. MissSuda Nonokaโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. MissMaiko Adachiโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัดชา ณ พัทลุงโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
4. MissSuda Nonokaโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
5. MissMaiko Adachiโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวสุุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางดรุณีย์ สุภาวิมลโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางกุสมา สิทธิสงครามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร เฟื่องศิลป์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ คำนันโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
5. Mr.Elmer D. De Lunaโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวษะวริน ติยะสัญสุซาโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายประเวศ กวยาวงศ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ เจริญรัตน์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรพร เจริญกิจวัฒนาชัยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
4. นางสาวโศจิรา บุญซิ่ววงษ์โรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. MissLucille Acantoโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ จันทร์หง่อมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช ศรีสว่างโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายจำเริญ บุญสันต์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นายธนะพัฒน์ จังจริงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายเอก ขำมณีโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย บุญฉ่ำโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหมโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายสำเนา แย้มจำนันโรงเรียนไผ่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี แก้วคงโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สังสมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวธัญญรัศม์ ธาดาวัตรภรณ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายทำนอง พรามนัสโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ธารา วงษ์สดโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
3. นางพรรัตน์ อุดมดีโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายธนพล ขลังธรรมเนียมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง กรรมการ
3. นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศมัย ต่ายสุวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา กัลพฤกษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ พานะรมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปราณี เก่งการณ์โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการ
5. นางจินตนา วิชาบาลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชัยชาญ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมัคร เขียวหวานโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพจมาล บรรจงพินิจโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทยา ทัศนกุลณีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสวิง ดาวลอยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ช่างบรรจงโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ปรีเปรมสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองกรรมการ
3. นายประสงค์ ทัพพันธุ์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เขมะชิตสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ช่างบรรจงโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ปรีเปรมสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองกรรมการ
3. นายประสงค์ ทัพพันธุ์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เขมะชิตสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ์ บุญประดับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ภูษาทองโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายจารึก นิลศรีโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ มีเพชรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำฝน ทองคำโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายฤชุพนธ์ พลมาลาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอภิภู อาวรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน ทองคำโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายฤชุพนธ์ พลมาลาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายอภิภู อาวรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา จิตต์กระจ่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา จิตต์กระจ่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางดวงสุวรรณ ลาแสดงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เรืองชัยวิริยะโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางวิราพร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัทลี สังขวรโรงเรียนโพธิ์ทอง กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา บุญมาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมพร เกตสุวงษ์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยาภรณ์ แสงนาคโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี โค้ไพบูลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมิตา ลี้ถาวรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวภคอร เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรณี เย็นบำรุงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววันดี โค้ไพบูลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมิตา ลี้ถาวรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวภคอร เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรณี เย็นบำรุงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณี พ่วงทองคำโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอุมาวรรณ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล นาคชุ่มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงโชค กล้าแข็งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอธิรัฐ พุ่มสาขาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสถียร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอรรฏพจน์ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ เจริญผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ เจริญผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิรญาณ์ น่วมด้วงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใจหาญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
3. นางนิตยา ปิ่นแก้วโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหม โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี กรรมการ
5. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิรญาณ์ น่วมด้วงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใจหาญ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางนิตยา ปิ่นแก้วโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหม โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย บุญรื่นครูภูมิปัญญาบางเจ้าฉ่าประธานกรรมการ
2. นางจำปี พงษ์ชุบโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
3. นางบุญสนอง ชูวิไลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย บุญรื่นครูภูมิปัญญาบางเจ้าฉ่าประธานกรรมการ
2. นางจำปี พงษ์ชุบโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
3. นางบุญสนอง ชูวิไลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ เสมวิไลครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร น้อยโสภณโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
3. นางธรรชนก พุ่มทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวพจนา โชชัยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางจงถนอม แสวงนิลโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ เสมวิไลครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร น้อยโสภณโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
3. นางธรรชนก พุ่มทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวพจนา โชชัยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางจงถนอม แสวงนิลโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา คูหาเรืองรอง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
3. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางปราณี ตันติอานนท์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการ
5. นายธิติ พันธุ์ศุภผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางพัชนี บุญประดิษฐ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา คูหาเรืองรอง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มากระดีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิติพันธ์ สุภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
4. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี ตันติอานนท์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายธิติ พันธุ์ศุภผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางพัชนี บุญประดิษฐ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบันเทิง ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” ประธานกรรมการ
2. นายมนต์เทพ นัยพร โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ยวงเกตุโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
4. นายยรรยง ศรีปลั่งโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นายวรพันธ์ สืบสายพันธุ์โรงเรียนกรรมการ
7. นายมณู บรรทัดจันทร์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางเรวดี ผูกเกสรโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ เกียรติสถิตย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวรัตนา แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายยรรยง ศรีปลั่งโรงเรียนกรรมการ
5. นายสันทัด ธิชากรณ์ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทพร วงษาวดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พงศ์สิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา ทองประเทืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
4. นางณิชกานต์ ชิตารักษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางถาวร สุภาพจน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนันทพร วงษาวดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พงศ์สิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา ทองประเทืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
4. นางถาวร สุภาพจน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางณิชกานต์ ชิตารักษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลักขณา พงษ์พานิชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา เปาอินทร์โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
3. นางอรชุมา ฤทธิเดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ เลิศนันทกุล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
5. นางสุชีลา คล้ายชมครูภูมิปัญญากรรมการ
6. นางจุฑามาศ เมฆเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรสา บัวขมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร เพชรหมื่นไวยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ จำนงค์ไว โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุชีลา คล้ายชมโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา เปาอินทร์โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
3. นางลักขณา พงษ์พานิชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
4. นางอรชุมา ฤทธิเดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เลิศนันทกุล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
6. นางสุมณฑา บุญกองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรสา บัวขมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร เพชรหมื่นไวยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
3. นางสาวกานสุดา รักยิ้มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ จำนงค์ไว โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีสุวรรณครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นายเมธี นาคพนมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
4. นางศุภาพิชญ์ แสงเพชรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวไพลิน อิงคนินันท์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีสุวรรณครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นายเมธี นาคพนมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
4. นางศุภาพิชญ์ แสงเพชรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวไพลิน อิงคนินันท์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอารีวรรณ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา เจียรนันท์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอารีวรรณ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา เจียรนันท์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี สายสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอำไพ เจริญรัตน์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พรรณ เพิ่มพูนศักดิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ สายสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายคเชน ทรงชนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพัชรา สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ผา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรา สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพัชรา สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศมนรัตน์ พลายรักษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศมนรัต์ พลายรักษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศมนรัตน์ พลายรักษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางอารีรัตน์ ธงไชยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพิชญ์ แสงเพชรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรีย์ สืบสมุทรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0867911013,0895072848
never2529@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]