หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 39 84 61
2 005 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 84 170 128
3 010 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 59 108 59
4 011 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 45 88 69
5 014 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 22 37 29
6 015 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 87 210 111
7 016 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 118 340 181
8 018 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 54 127 62
9 021 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 128 341 193
10 019 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 47 90 60
11 007 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 90 210 134
12 008 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 32 53 41
13 009 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 28 56 38
14 006 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 30 94 51
15 012 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 0 0 0
16 013 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 8 14 7
17 017 โรงเรียนสนิทวิทยา 0 0 0
18 020 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 2 16 5
19 003 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 34 61 43
รวม 907 2099 1272
3371

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0867911013,0895072848
never2529@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]