งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายธวัชชัย    แซ่เบ้
2. นางสาวกัญญารัตน์    ประหยัดสิน
3. นางสาวนิชานันท์    คงสนิท
4. นายวรินทร    นาคมี
5. นายรพี    เกสี
6. นางสาววิภาดา    ใจทนง
7. นางสาวน้ำเพชร    นิ่มใย
8. นางสาวศิริรักษ์    ปิยวัตร
9. นางสาวมณฑาทิพย์    เสมวิลัย
10. นางสาวณัฎนิชา    เหมือนจิตร
11. นางสาวเสาร์อรุณ    นุชเสียงเพราะ
12. นางสาวชฎาพร    บุญมี
13. เด็กชายอัญชลี    ประมวลสินธุ์
14. นางสาวกฤติยพร    มีศิริ
15. นางสาวธัยพร    รุ่งสว่าง
1. นางจรีรัตน์    แจ่มวิมล
2. นางจารุวรรณ    งามเลิศ
3. นายศุภรักษ์    ลิ้มถาวรรักษ์
4. นายอรรถนิรุตติ์    ปกป้อง
2 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา    แก้วบวร
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    วัฒนา
3. เด็กหญิงแพรวา    ดำรงรัตน์
4. เด็กหญิงวิสสุดา    ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงชลรดา    ทิมเหลย
6. เด็กหญิงภูษณิศา    ประมูลศรี
7. เด็กหญิงชลาลัย    ด้วงจาด
8. เด็กหญิงณัฐธยาน์    พยอมไพร
9. เด็กหญิงมลธิลา    วงศ์ภักดี
10. เด็กหญิงปิ่นสุดา    สีสาพันธ์
11. เด็กหญิงสาวิตรี    ศรีสวย
12. เด็กหญิงอรอุมา    แซ่นิ้ม
13. เด็กหญิงวันวิสาข์    สาตรสมบูรณ์
14. เด็กหญิงชนาภัทร    เลิศลภ
15. เด็กหญิงกรรณิการ์    ธารามรรค์
1. นางชลภัสสรณ์    เชียงกุล
2. นายฐาปกรณ์    คงสุวรรณ์
3. นายสมชาย    ศาสตร์ศิริ
4. นางอมรารัตน์ธนัน    นิสะโสกะ
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาววิภาดา    ธนีเพียร
2. นายทวีศักดิ์    ไทยเดช
3. นางสาวชลลดา    ทองบู่
4. นางสาวภัทราวรรณ    แก้วสุวรรณ
5. นายกิติพงษ์    รวยรื่น
6. นางสาวประกายดาว    กล่ำวิเศษ
7. นายธณากร    เฉกแสงทอง
8. นางสาวจีรภา    อินทร์พรหม
9. เด็กหญิงศรัณย์พร    ขันน้อย
10. นางสาวสาวิณี    พุฒวันดี
11. นางสาวจิราวรรณ    ประคองศรี
12. นางสาวบุษยา    สุขเกษม
13. นางสาววรรณา    มุ่งผล
14. นางสาวชลธิชา    ศรีทา
15. นางสาวชนัญชิดา    เจริญยิ่ง
1. นางสาวปราณี    พ่วงทองคำ
2. นายพัฒนพงษ์    โตวิวิจิตร์
3. นางสาววัชรีภรณ์    แพร่หลาย
4. นายเอนก    คล้ายสังข์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ด่านแพ
2. เด็กหญิงจิตรลดา    แฝกหอม
3. เด็กหญิงปาริชาติ    บุญทด
4. เด็กหญิงรักษา    แสงทอง
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ธำรงสมบัติ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    วรวัฒน์
7. เด็กหญิงปิยธิดา    ทองคำ
8. เด็กหญิงปวรรัตน์    แน่นอน
9. เด็กหญิงปวิณนันท์    สุวรรณงาม
10. เด็กหญิงจีรติกร    กาญชำนาญ
11. เด็กหญิงอารยา    สาระยิง
12. เด็กหญิงนิญากร    เสือน้อย
13. เด็กหญิงกมลฉัตร    บุญกล้า
14. เด็กหญิงจิราภรณ์    จันทร์เสม
15. นางสาวชุติภัทร    พูลคลองตัน
1. นายถวัลย์    ศรีรักษาวงษ์
2. นายธีรธัช    อนันตรังสี
3. นางสาวรัชนก    อู่อรุณ
4. นายเสน่ห์    พลายรักษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................