งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กชายปิยะภูมิ    สนใจ
2. เด็กชายปัณญวรรธ    เทียบมลฑบ
1. นายณรากร    กิ่งทอง
2. นายวิเชียร    แตงอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุวิมล    สดใส
2. เด็กหญิงอัจฉรา    เกตุเกษร
1. นางพูลศรี    เขียวมรกฎ
2. นายสุเทพ    วินิชชากร
7
3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    สุขีวัต
2. เด็กหญิงกาญจนาพร    บริบูรณ์
1. นายจิรวัฒน์    คชวงษ์
10
4 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จีนขจร
2. เด็กหญิงทวีพร    จีนขจร
1. นายจัตุรงค์    วงษ์ปาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กชายธนากร    โตงาม
2. เด็กหญิงมินตรา    วงพิทักษ์
1. นายกิตติศักดิ์    กระแสร์นุช
2. นายเอก    ขำมณี
12
6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กชายอานนท์    แซ่กือ
2. เด็กชายว่าจ้าง    แซ่ว่าง
1. นางสาวรัชริน    พ่มพวง
2. นายอำนวย    ดวงแก้ว
9
7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุภาณี    ดำประภา
2. เด็กหญิงสโรชา    วารีรักษ์
1. นายมานะ    ประสาทศิลป
2. นายวุฒิ    แก้วสารถี
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงวรรณา    สุภาพพร
2. เด็กชายวงศกร    วงษ์ปัญญา
1. นางสาวปราณี    พ่วงทองคำ
2. นายพัฒนพงษ์    โตวิจิตร์
5
9 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงอริสา    ทองนิล
2. เด็กชายอนันต์    แก้วกระจาย
1. นายวีรพจน์    บุญรอด
6
10 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงบงกช    จันทวี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขาวอ่อน
1. นายวิสิฐ    มั่นธรรม
2. นายเอนก    พงษ์ศิริ
4
11 โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงอัญชัญ    บัวทอง
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์    พวงลำเจียก
1. นางสาวพิชชาพร    พุ่มมาก
2. นางสาวโศจิรา    บุญซิ่ววงษ์
13
12 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ทองอินทร์
2. เด็กหญิงปภาวดี    กุมภัณฑ์
1. นายธนวัฒน์    จังจริง
2. นางวันดี    บุตรหนองแสง
8
13 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ถาดทอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    สาลีผล
1. นางสาวรัชนก    อู่อรุณ
2. นายเสน่ห์    พลายรักษา
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................