งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวธัญชนก    เพ็งศรี
2. นางสาวสุวลี    ศุกรเสพย์
1. นายวิเชียร    แตงอ่อน
2. นายสมบูรณ์    เขียวฉอ้อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวศิริลักษณ์    จงสูงเนิน
2. นางสาววิชชุดา    พยัพเรือง
1. นางพูลศรี    เขียวมรกฎ
2. นายสุเทพ    วินิชชากร
6
3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวริสา    เนตรแก้ว
2. นางสาวนิรชา    ทองพันธ์
1. นายจิรวัฒน์    คชวงษ์
13
4 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายสมสกุล    ทรงคาศรี
2. นายคฑาวุธ    จิตตั้ง
1. นายจำเริญ    บุญสันต์
12
5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายอัมรินทร์    ศุภพงศ์
2. นางสาวณัฐณิชา    บุญชิต
1. นายกิตติศักดิ์    กระแสร์นุช
2. นายเอก    ขำมณี
8
6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายประสิทธิ    แซ่ว้ง
2. นายสมเกียรติ    แซ่ย้าง
1. นางสาวรัชริน    พุ่มพวง
2. นายอำนวย    ดวงแก้ว
7
7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวสุภาวิตา    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวทิพวรรณ    อี้ทอง
1. นายมานะ    ประสาทศิลป
2. นายวุฒิ    แก้วสารถี
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายสุเมธ    เปียงอ้น
2. นางสาวกัญญารัตน์    ทองวิจิตร
1. นางสาวปราณี    พ่วงทองคำ
2. นายเอนก    คล้ายสังข์
9
9 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายธวัชชัย    กล่อมสุนทร
2. นางสาวดารารัตน์    หลำมะภัก
1. นางสาวพิมพรรณ    เพิ่มพูลศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวปรียานุช    ตราชู
2. นางสาวเจนจิรา    แก้วเพ็ชร์
1. นายวิสิฐ    มั่นธรรม
2. นายเอนก    พงษ์ศิริ
11
11 โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายประสิทธิ์    ตุ้มทอง
2. นางสาวชนกสุดา    ชนชนะกุล
1. นางสาวพิชชาพร    พุ่มมาก
2. นางสาวโศจิรา    บุญซิ่ววงษ์
4
12 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวพยงค์    สนโรจน์
2. นางสาวชนิตา    ยิงยอม
1. นายธนวัฒน์    จังจริง
2. นางวันดี    บุตรหนองแสง
5
13 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายมานะ    น้อยนพคุณ
2. นางสาวสุริษา    เดชจุ้ย
1. นายธีรธัช    อนันตรังสี
2. นายเสน่ห์    พลายรักษา
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................