รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   สุวรรณเพ็ญ
 
1. นางสาวงามพันธ์ุ  สัยศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  บัวศรี
 
1. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ห้วงทรัพย์
 
1. นางนันทนา  เพ็งสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวอันธิภา  กลัดดี
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เลิศนันทกุล
 
1. นางดวงใจ  พรมชาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐสรัญ  ศุขะพันธุ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วีร์  พุทธพงษ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แนบสนิท
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินธุประเสริฐ
 
1. นางสวิง  ดาวลอย
2. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวชลธิชา  แสงชาลี
2. นางสาวลดาวัลย์  วงษ์ห้วยแก้ว
3. นางสาวเบญจวรรณ  เร่งเงียบ
 
1. นางสวิง  ดาวลอย
2. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุสรา  ชื่นบาล
2. เด็กหญิงอรรมพิกา  เทพจันทร์
 
1. นายสมชาย   ขจรศักดิ์ชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวณัฐพร  มีเฟือง
2. นางสาวสิเรียม  น้อยหนัน
 
1. นางรุจี  โกสยะมาศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายณัฐวีรภัทร  เวลาดี
 
1. นางวรินทร์พร  เอี่ยมวราฤทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายเวสารัช  ทองพันชั่ง
 
1. นายนิพนธ์  ทุ่งทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกุศลิน  หาญตระกูล
2. นางสาวจิตราภรณ์  เนียมสุข
3. นางสาวณัฐมล  พลอยดี
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวนฤมล  ชักนำ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนัทธมล  เฉลยแพร
2. นายมัธยะ  บุญฤทธิ์ลักขณา
3. นางสาววรัญญา  ครุชฉ่ำ
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางนุชรี  อ่อนละม้าย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายภากร  แซ่ม้า
3. เด็กชายเรืองชัย  อวนป้อง
 
1. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
2. นางสาวธิดารัตน์  ลือโลก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  อินทบุตร
2. นางสาวทิพานันท์  แป้นพงษ์
3. นางสาวนิภาภัทร  ถึงสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  แพร่หลาย
2. นางสาวสุภนิดา  ระนำไทยสงฆ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สระบัว
 
1. นายปิยะพงศ์  หรือตระกูล
2. นายดิเรก  อุไรโรจน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายศิรพัชร  รุ่งโรจน์ไพศาล
2. นายสุรชา  เชาว์ขุนทด
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นายวศิน  เกิดดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ผลจันทร์
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายชัยพร  พรหมทอง
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  มีใจเย็น
2. เด็กหญิงศรันย์พร  เริ่มลึก
3. เด็กหญิงสุนิษา  บุญชัย
 
1. นางแจ่มศรี  ผดุงศิลป์
2. นางอารีย์  ศรีปลั่ง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปานกลาง
2. นายณัฐณัฐ  มั่งนิมิตร
3. นายโชติวัฒน์  สำเร็จศิลป์
 
1. นางเปรมวดี  กองแก้ว
2. นายไอศูรย์  เลิศภัทรสิริโรจน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เลิ๊มศรีงาม
2. เด็กหญิงนวพร  ระรวยทรง
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  แก้วกลัด
 
1. นางอัจฉรา  ผ่องกาย
2. นายพิษณุ  ทับวงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวภคพร  ตาบประดับ
2. นางสาวมินตรา  สาสุข
3. นางสาวโชติรส  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาววรรณนภา  ย้วนบุญหลิม
2. นางสาวนพรัตน์  ศรีหริ่ง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. เด็กชายพชรพล  สว่างเนตร
3. เด็กชายภูชิสส์  ใจผ่อง
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสาวมัทนา  มีอิสระ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  พันธ์ทรัพย์
2. นางสาวชญาวัทน์  เมรัตน์
3. นางสาวนมัสยา  ปรีชาชวลิต
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นายวิทวัฒน์  สีลาด
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงปนัดดา  พีรนันทปัญญา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงุบุษยมาศ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
2. นางพรพักตร์  ถนอมเขต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวประภัสราพร  สว่างแสง
2. นางสาวมรกต  แฝกหอม
3. นางสาวอรวรรณ  ปั้นเขียว
 
1. นางสาววัีนศิริ  สมบุญ
2. นางสาวสุกัลย์  เจริญกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  หุ้มแพร
2. เด็กชายวีรวิทย์  ศิรกุลวัฒน์
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นายพิษณุ  ทับวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายอรรถพล  สืบสุข
2. นางสาวอัจฉรา  แก้วแดง
 
1. นางสาวศศิธร  ทองย้อย
2. นางสาวศิริรัตน์  หวังสะแล่ะฮ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุรวัตร
2. เด็กชายธีระวัฒน์  พวงศิริ
 
1. นายเอกภพ  มลิวรรณางกูร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายภานุสรณ์  อุ้มญาติ
2. เด็กชายเกษมสันต์  สินพันธ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีนุช  ปิยะสอน
2. เด็กหญิงพชรมณฑน์  สุทธิวงษ์
3. เด็กหญิงรัตนพร  ทองภู
4. เด็กหญิงวริศรา  ไหวศรี
5. เด็กหญิงอชิรยา  ทรัพย์มาก
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางกรรณิการ์  เรืองระเบียบ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  หลวงธรรมเม
2. นางสาวนัธมน  ชิตุภา
3. นางสาวปาริชาติ  นะคันทา
4. นางสาวศศิวิมล  ยอดสง่า
5. นางสาวอารียา  คุ้มกระจ่าง
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางกรรณิการ์  เรืองระเบียบ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกชกร  โกฎแสง
2. เด็กหญิงบุษยภัทร  ด้วงละม้าย
3. เด็กหญิงพรจิรา  งามละมัย
4. เด็กหญิงศศิธร  ปาสานะโม
5. เด็กหญิงสุพิมล  กาฬษร
 
1. นางสาววิจิตรา  นพรัตน์
2. นางสาวกฤตยาพร  ช่างปั้น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชัญญานุช  สุขโชติ
2. นางสาวญาณิศา  แช่มช้อย
3. นางสาวธนัชชา  จันทร์งาม
4. นางสาวพิจิตรา  ศรีสุภาพ
5. นางสาวอินทิรา  บางระมาด
 
1. นางสาวชุติมา  โตชัยศรี
2. นางกฤษณา  เหลืองธรรมชาติ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญไพร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่วมรอต
3. เด็กหญิงชนากานต์  บุตรตรา
4. เด็กหญิงฐาปนิตตา  ดีมงคล
5. เด็กหญิงฐิติมา  พลแก้ว
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เขม้นจันทร์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ผลชาติ
3. นายรักวรกร  ตันเจริญ
4. นายสิงหวัฒน์  ผลจริต
5. นายเมธัส  ศรประเสริฐ
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวกนิษฐา  สมบูรณ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ปทุมานนท์
3. นายชนะพงศ์  อาจศรี
4. นายชัชวาล  มูลบรรจง
5. นางสาวญาสุมินทร์  เปรมโปรย
6. นางสาวณัฐนรินทร์  ผลงาม
7. นายตรีภพ  ล้อมวงศ์ไพศาล
8. เด็กชายทรงวุฒิ  รุ่งเรือง
9. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์รื่นเริง
10. นางสาวธิดาวรรณ  เรือนเย็น
11. นางสาวพิมพ์มาตา  รองพล
12. เด็กชายวัชรินทร์  บุญเสริม
13. นางสาวศรัญญา  หอมส่งกลิ่น
14. นายศุภชัย  หันจันทร์
15. นางสาวสุภัทรา  เครือใย
16. นางสาวสุวนันท์  คล้ายมาก
17. นางสาวสไบทิพย์  นาคอิ่ม
18. นางสาวเบญจรัตน์  พานทอง
19. นายเมธา  พนารักษ์
20. นางสาวเสาวนีย์  พ้นภัย
 
1. นายณัฐพล  กองทอง
2. นางกรุณา  ชินะตังกูร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกฤษดา  เอี่ยมทองคำ
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  รอดแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญหนัก
4. เด็กชายธนพัฒน์  ผลปราชญ์
5. นางสาวธนัชชา  โพธิ์กระจ่าง
6. เด็กชายนฤพน  สำลีพันธ์
7. เด็กชายปณต  ชูชัยยะ
8. เด็กชายประสพโชค  อุทุมภา
9. นางสาวปรียาภรณ์  หอมหวล
10. นางสาวผุสดี  นิ่มสุข
11. นางสาวยศวดี  งามลม้าย
12. เด็กชายรชต  โตสมบุญ
13. เด็กหญิงวริศรา  นกหงษ์
14. นายศุภวัฒน์  สิงหนาท
15. นายศุภโชค  สินอยู่
16. เด็กชายสหรัฐ  ฉิมทอง
17. นายสาริน  เต็งกลาง
18. นางสาวอินทิรา  อริยพฤกษ์
19. เด็กชายเมธา  เรืองฤทธิ์
20. นางสาวโศภิตนภา  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นางเยาวนาถ   ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
3. นายวัฒนา  ศุภกิจ
4. นางพัชรา  จิตร์ไทย
5. นางดรุณี  สุภาวิมล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงรชธร  ทรัพย์เสถียร
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสิรวีร์  จันทร์ผลึก
 
1. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทองมูล
2. เด็กชายภูวนัย  สภาพศรี
 
1. นางพิมประไพ  พานทอง
2. นางสาวเสาวรส  พุทธพงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวจุฑามาศ  แจ้งกระโทก
2. นายมหาชน  เกษดี
 
1. นางกฤษณา  หงษ์จินดา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกชกร  เมฆกระจ่าง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จงพึ่งกลาง
3. นางสาวณัฐจนันท์  สุขแสงจันทร์
4. นางสาวทิวาภรณ์  หอมหวล
5. นางสาวธวัลยา  นักดนตรี
6. นางสาวปรานทิพย์  พาทองคำ
7. นางสาวพิมพ์ไทย  สุภาวิมล
8. นางสาวศุภลักษณ์  ปาจรีย์อนันต์
9. นางสาวสุดารัตน์  ต้องจิตต์
10. นางสาวสโรชา  ป้อมพิมพ์
 
1. นายประเสริฐ  สุขขุม
2. นายมนตรี  ผลแย้ม
3. นางสาวกัลยารัตน์  สุขอารมย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธารามรรค์
2. เด็กหญิงชนาภัทร  เลิศลภ
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วบวร
4. เด็กหญิงชลรดา  ทิมเหลย
5. เด็กหญิงชลาลัย  ด้วงจาด
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พยอมไพร
7. เด็กชายบุญฤทธิ์   วัฒนา
8. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สีสาพันธ์
9. เด็กหญิงภูษณิศา  ประมูลศรี
10. เด็กหญิงมลธิลา  วงศ์ภักดี
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  สาตรสมบูรณ์
12. เด็กหญิงวิสสุดา  ฉิมพาลี
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสวย
14. เด็กหญิงอรอุมา  แซ่นิ้ม
15. เด็กหญิงแพรวา  ดำรงรัตน์
 
1. นางอมรารัตน์ธนัน   นิสะโสกะ
2. นายฐาปกรณ์  คงสุวรรณ์
3. นางชลภัสสรณ์  เชียงกุล
4. นายสมชาย  ศาสตร์ศิริ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงสุภาณี  ดำประภา
2. เด็กหญิงสโรชา  วารีรักษ์
 
1. นายวุฒิ  แก้วสารถี
2. นายมานะ  ประสาทศิลป
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวทิพวรรณ  อี้ทอง
2. นางสาวสุภาวิตา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวุฒิ  แก้วสารถี
2. นายมานะ  ประสาทศิลป
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  อิ่นเอี่ยม
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนพรุจ  บุญบาง
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ไม้เต็ง
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายสหรัถ  มะลิลา
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  อินทบุตร
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นายธนกรณ์  ระวังภัย
 
1. นายอนิรุทธิ์  ศรีโพธิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สาริการินทร์
2. เด็กหญิงแก้วมุกดา  มาตย์เทพ
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  นันตีสู้
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  บุญประเสริฐ
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนุติพงษ์  คำจันทร์วงษ์
2. เด็กชายรัชภูมิ  ภิรมณ์สุข
3. เด็กชายอนุชา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
2. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรวุฒิ  เสมวงษ์
2. นายชนตกานต์  เณรเถาว์
3. นายเอกสิทธิ  สุขเนียม
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายพันธรันต์  ปุยเงิน
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล้าสันเทียะ
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายกิตติชัย  ส้มเช้า
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล้าสันเทียะ
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนพัฒน์  นุชเสียงเพราะ
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัยนภางค์  บุญมาก
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉัตรทอง
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายอนุกูล  ยอดแก้ว
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายขวัญชัย  ขำสุจิตร์
2. นางสาวขวัญฤทัย  มานพ
3. นายจิรัฏฐากูลณ์  เชื้อทิ
4. เด็กชายนนทพัทธ์  ปั้นงาม
5. เด็กหญิงพนัชกร  แสงหิ่งห้อย
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  สนทิพงษ์
7. เด็กชายวีรยุทธ  เผ่าสุกัน
8. นายอรุณ  มังกรทอง
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นายนพรัตน์  คันทรง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เกตุนาค
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
3. เด็กชายจงเจตน์  พรหมวงษ์
4. เด็กหญิงชลฤทัย  สีสด
5. เด็กชายณัฐพล  อินทะสิทธิ์
6. เด็กชายธนพล  ขอพึ่ง
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  แหวนทับทิม
8. นางสาวธิติรัตน์  เจียมอยู่
9. เด็กชายปิยวัฒน์  ถนอมศักดิ์
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
11. เด็กชายพันธวัช  สมศรี
12. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
13. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
14. เด็กหญิงสุภารัตน์  พุทธิวัย
15. เด็กชายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
3. นางสาวเกศริน  พลราช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สีทอง
2. นายกฤตภาส  มารศรี
3. เด็กชายกฤษฎา  มีลึก
4. เด็กหญิงกุลธิดา  เฉลาภักตร์
5. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อบุญ
6. นายจุมพล  วรยศ
7. เด็กหญิงชญาดา  โมกงาม
8. เด็กชายชวิศ  สรรพ่อค้า
9. นางสาวณัฐกานต์  ฉุนหอม
10. นายณัฐพล  นามตะ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
12. นางสาวดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
13. นายทรงพล  บัวบาน
14. เด็กหญิงธนพร  สอนอาจ
15. นายธนพล  พุ่มขจร
16. เด็กหญิงนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
17. เด็กหญิงนิศารัตน์  อิ่มสอาด
18. นางสาวนุจรีย์  หอมหวล
19. นายปณกรณ์  อินทรามะ
20. นางสาวปาริฉัตร  เสมาเงิน
21. นายพงศ์กร  คล้ายภู่
22. นางสาวพบรัก   บุญปกครอง
23. เด็กหญิงพิยะดา  พูลจีน
24. นางสาวมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
25. นายยศดนัย  ภู่ทอง
26. เด็กชายรชต  โตบัณฑิต
27. นายวรรธนะ  อินทรัพย์
28. เด็กชายวรรักษ์  รุ่งเรือง
29. เด็กชายสรวิศ  สุริโย
30. เด็กชายสิทธิเวช  สาทางกูล
31. นางสาวสิริพร  สีลาพัฒน์
32. นางสาวสุธิดา  พวงเกตุ
33. นายสุธี  สุดสงวน
34. เด็กชายสุรโชติ  รัตนสังข์
35. นางสาวอังคณา  คำสะอาด
36. นางสาวอัจฉรา  แก้วแดง
37. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธุ์ดนตรี
38. เด็กหญิงเวณิกา  ผดุงวิทยากร
39. นายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง
40. นายแสงชัย  นุ่มทอง
 
1. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
2. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
3. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
4. นางสาวเกศริน  พลราช
5. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกวิน  นาชัยนาค
2. นายกาญจน์พิสิฐ  พงษ์ไพร
3. เด็กชายกิตติพงษ์  รุกขชาติ
4. เด็กชายคีตนันท์  คุ้มมงคล
5. นางสาวจรรยารัตน์  เรื่องลือ
6. นางสาวจอมขวัญ  กองแก้ว
7. เด็กชายชลชาติ  ศรีเมือง
8. เด็กหญิงชาริณี  ชื่นชมพุทร
9. นางสาวชุติกาญจน์  นพศรี
10. เด็กชายณัฐกิต  ยอดดำเนิน
11. นางสาวดาวจันทร์  นิยมจิตร์
12. เด็กชายธนกานต์  ทองมูล
13. เด็กชายธนพล  เย็นทรวง
14. นายธนารัตน์  โพธิ์ทอง
15. นางสาวนนลดา  รอดพรม
16. นางสาวนภพร  สว่างโชติ
17. นายนัฐวัตร  บุญสม
18. เด็กชายบริวัฒน์  ชัยนคร
19. นางสาวบุศรา  บุญปลีก
20. นางสาวบุษกร  จันหอม
21. นางสาวปฎิญญา  ศรีสุบรรณ
22. เด็กชายพรเทพ  แจ้งใจบุญ
23. นายภาธร  ภู่ระย้า
24. นายภานุมาศ  ขยาย
25. นางสาวมลฑิลา  ฟักโสภา
26. นางสาวมลธิชา  วัชรเสถียร
27. นายยศวินทร์  ศรีโพธิ์
28. เด็กชายรวิภาส  ตู้พิจิตร
29. นางสาวรินรดา  ระวังถ้อย
30. เด็กชายรุ่งรวิน  ราชมนเฑียร
31. เด็กชายฤทธิเดช  สังสุวรรณ
32. นางสาววรรณวิศา  ศรีงามอ่ำ
33. นางสาวสิริรัตน์  เกิดดวง
34. นายสุทธิชัย  ท้ายเงิน
35. นายสุทธิภัทร  สิงห์ทอง
36. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
37. นายอนันต์  ตรึงจิตมั่น
38. เด็กชายอรรถพล  จำปาทอง
39. เด็กชายอุตามิน  แสงทอง
40. นางสาวอุสุมา  ฤทธิ์วงษ์
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
2. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
3. นายนพรัตน์  คันทรง
4. นายกัมปนาท  โนนศรี
5. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
6. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
7. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายชวิศ  สรรพ่อค้า
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายวรรธนะ  อินทรัพย์
 
1. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
 
1. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวสิรินภา  เที่ยงตรง
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ธานี
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายทรงพล  บัวบาน
 
1. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. นางสาวบุณฑริก  ทองรอด
 
1. นางสาวเพียงใจ  ออมสิน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สว่างแสง
 
1. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายธนกร  พึ่งกรรณ์
 
1. นายอาคม  นัยพร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายทัชพงษ์  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางวรรณา  ตรีอุดม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองสำราญ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นางสาววรรณพร  นิ่มภัทรสกุล
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. เด็กชายธนพล  พูลมี
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายปุณยวัฒน์  นาชัยลาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวนิศานาก  อ่อนอุ่น
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเชียรรักษ์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลอยสมบุญ
4. เด็กหญิงพัชริณี  เจริญรัตน์
5. เด็กชายภัทรพล  แสงเรือง
6. เด็กหญิงมินตรา  การประเสริฐ
7. เด็กหญิงมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
8. เด็กชายศิลา  เย็นฤทัย
9. เด็กชายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  รุ่งกำจัด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายวิทยา  กุลมาตร์
3. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พึ่งแก้ว
2. นายขวัญชัย  นวลสง่า
3. นายฉัตรชัย  เยื่อใย
4. นางสาวชนกสุดา  ชนชนะกุล
5. นายณัฐพล  วงษ์เสงี่ยม
6. นางสาวดาวประกาย  ทรงความเจริญ
7. นางสาวรักษ์ขวัญ  ละออเอี่ยม
8. นายวสันต์  งามลมัย
9. นายวิชาญ  พึ่งแก้ว
10. นางสาวสุุพรรษา  ขุ่มด้วง
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
3. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. เด็กหญิงชุลีพร  นุชนารถ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สีดาแก้ว
3. เด็กชายอภินันน์  ภาคีโชค
4. เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงอัญชลี  สรภู
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
3. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
4. นางอริญญา  แช่มช้อย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกมลวรรณ  เยื้อนยิ้ม
2. นางสาวจิราพร  พงษ์พยัคฆ์
3. นางสาวภีรดา  ศตสุขกิตต์
4. นางสาวรตะวัน  วราโภค
5. นางสาววันวิสา  ศรีสวัสดิ์
6. นายอนุวัฒ  จิตรประมาณ
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายวิทยา  กุลมาตร์
3. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. เด็กหญิงชุลีพร  นุชนารถ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มลิวงษ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สีดาแก้ว
4. เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงอัญชลี  สรภู
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
3. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
4. นางอริญญา  แช่มช้อย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวกิตติยากร  แก้วศรี
2. นางสาวพรพิมล  แก้วสไล
3. นางสาวมนต์ธิญา  คาวีวงศ์
4. นางสาวมัลลิกา  พรมศิริเดช
5. นางสาวยุพิน  ขำพร้อม
 
1. นายอาคม  นัยพร
2. นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล
3. นางวรากร  นัยพร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  สว่างโชติ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คุณเผือก
3. เด็กชายธวัชชัย  ผิวแตง
4. เด็กหญิงธัญญารัฐ  กิติสุรกุลชัย
5. เด็กชายภัทรเทพ  หงษาคำ
6. เด็กหญิงภานุมาศ  บุญอิ่ม
7. เด็กหญิงวรนุช  วิเศษสุวรรณ
8. เด็กหญิงวรรณภา  มีสิบป์สม
9. เด็กชายวัชระ  ราชนิกูล
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์เรือง
11. เด็กชายสุธี  สักกินัง
12. เด็กหญิงอภิญญา  มีสิบป์สม
13. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ตู้พิจิตร
14. เด็กหญิงแคทรียา  เที่ยงจิต
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
3. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกชกร  ทองสุจริต
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วล้อมกาย
3. นายคชาพงษ์  น่วมนวล
4. นายณัฐพล  แก้วประสิทธิ์
5. นางสาวณัฐภัทร  สามเตี้ย
6. นายธนวัฒน์  ขุมทอง
7. นายนิติพล  สมบูรณ์เจริญกิจ
8. นางสาวปวีณา  ทองสุวรรณ์
9. นายปิยะวัฒน์  ศรีวะรมย์
10. นางสาวพิมพ์รภัส  รัตนศรี
11. นายภัคพล  วงศ์เดชงาม
12. นางสาววิลาสินี  ศรีเกิด
13. นางสาวศันสนีย์  ทองโชติ
14. นางสาวสตรีรัตน์  ขลังธรรมเนียม
15. นายสิริวัฒน์  รอตประเสริฐ
16. นางสาวแพรวนภา  ทองสุข
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
2. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
3. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายชลธี  แก้วบวร
2. นายมงคล  ทรงนุรักษ์
3. นายวัฒนชัย  อินเติมมา
4. นายวีรพงษ์  บุญประสพ
5. เด็กชายอภิรักษ์  สบายวรรณ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
2. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายศิริชัยชาญ  อายุยงค์
2. นายสมสกุล  ทรงคาศรี
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  เอมสุทธิ
 
1. นางวิฑูรย์  นพปรางค์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธีทัต  ตรีสุคนธ์
 
1. นางวิฑูรย์  นพปรางค์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงชลทิชา  กีรติวิทยากร
 
1. นางสาววาสนา  ศรีมาพันธุ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวภทรพรรณ  ชัยพฤฒิพงศ์
 
1. นางรัชนีกร  ขำประไพ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  มั่งนิมิตร
 
1. นางปัณฑิต์พันธุ์  พึ่งจิตร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  วงษ์หิรัญ
 
1. นางสาวษะวริน  ติยะสัญ สุซา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายพชร  เพ็งพ่วง
 
1. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรายุ  เพ็ชรอำไพ
 
1. นางพรรณี  รักสุข
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ครุฑ
2. เด็กชายธนพงศ์  พรหมสิงห์สกุล
3. เด็กหญิงศศิธร  พูลทอง
4. เด็กหญิงสไบแพร์  หวังสะแล่ะห์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  เถื่อนวิถี
 
1. นางสาวสุกัญญา  วรรณโส
2. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ไชยวรรณ์
2. นางสาวนงนภัส  ขำวงษ์
3. นางสาวปภาวี  สุขชมทอง
4. นายสุรัตน์  มหาพรามหณ์
5. นางสาวอรอมล  ทองมา
 
1. นางสาวพลอยประดับ  งามสง่า
2. นางสาวจิรพร  เจริญกิจวัฒนาชัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  สุดสวาท
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนรรถพร  เนตรคุณากร
 
1. MissNa  Zhou
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายวงศกร  อยู่วัฒนา
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกิติมา  เซนไล้
2. เด็กหญิงอรนภา  งามขำ
 
1. นางสาวเทียมแข  นาคยรรยงค์
2. นายชัยวัฒน์  จันทร์หง่อม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายวรากร  เกตุถาวร
2. นางสาวสุชานาถ  บุญเกิด
 
1. นางสาวจิรพร  เจริญกิจวัฒนาชัย
2. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายคณาวุฒิ  รุณเจริญ
2. เด็กชายจักรัตน์  พูนสวัสดิ์
3. เด็กชายชาคริส  แจ่มกระจ่าง
4. เด็กชายชีวา  ชมถนอม
5. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  งามสนิทผลณา
6. เด็กชายยุรนันท์  วิเศษสุข
7. เด็กชายวิวัฒน์  ลออเอี่ยม
8. เด็กชายเพชร   ภูอวด
 
1. นายกฤษณ์   ไกรลาศ
2. นายสมเดช  พึ่งเนตร
3. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ชูจันทึก
2. นางสาวชมพูพรรณ  นาคใจเสือ
3. นางสาวนัชนภัทร  คำมี
4. นายนิธิ  เอี่ยมแสง
5. นายพนา  หาญกิจ
6. นางสาวสุภาสินี  ทองสมบัติ
 
1. นายอนิรุทธิ์  ศรีโพธิ์
2. นายไพโรจน์  ดาวลอย
3. นางสาวพัชรีย์  บุญปลีก
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวนันทวัน  บุญทวี
2. นางสาวนิตยา  จันทร์น้อย
3. นางสาวนิศารัตน์  โพธิ์ศรีนาค
4. นายปกรณ์  เสนานุช
5. นายปิยะพงษ์  กำบังภัย
6. นางสาวมยุรี  เอี่ยมเพชร
7. นายสุพพัต  กองตัน
8. นางสาวสุภาวดี  คำเขียว
9. นางสาวอมรรัตน์  ขำคำไพ
10. นายโชคชัย  แก้วเลิศ
 
1. นางวาสนา  เสนาพันธ์
2. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายทัชพงษ์  โพธิ์พุ่ม
2. นางสาวพัฒนา  ศักดิ์เจริยชัยกุล
3. นายมนตรี  ท้าวเจริญรุ่งเรือง
4. นางสาวสุภาพร  แซ่ม้า
5. นางสาวแคทรีน  กงแก้ว
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นางทองใบ  ป้อมเสน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงนัฎฐชา  งามสอาด
2. เด็กหญิงพัชชา  รักศรี
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์   หาพิพัฒน์
 
1. นางจินตนา  วิชาบาล
2. นางสาวงามพันธ์ุ  สัยศรี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวฐิติยาภรณ์  เกิดทรัพย์
2. นายพุทธชาติ  สิงห์รอด
3. นางสาวศรสวรรค์  ศรีพยัคฆ์
 
1. นางสาวจินตนา  กัลปพฤกษ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศลพ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เชือนรัมย์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์เฉลิม
 
1. นางสาวละเอียด  นิยมสัตย์
2. นายสถาพร  สังข์รุ่ง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวกนกวรรณ  สังข์วิเศษ
2. นางสาวมานิตา  นภาวรรณ
3. นายยุทธภูมิ  เล็กพันธ์
 
1. นางสาวละเอียด  นิยมสัตย์
2. นายสถาพร  สังข์รุ่ง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงปูริดา  พงศ์สุนทรสถิต
2. เด็กหญิงอริสา  จิระโภคิน
 
1. นางสาวอัจฉราลักษณ์  ทับทิม
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายคฌาณัณ  เมตไตร
2. เด็กชายอภิชา  พึ่งแก้ว
 
1. นายอภิภู  อาวรณ์
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤต  กิตติวิทิตคุณ
2. นางสาวมนัสนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายวศิน   สุขีทรัพย์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   เปาอินทร์
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาววริศราภรณ์  แซ่ลี้
2. นายสุรเกียรติ  ทรัพย์โฉม
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
2. นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  เปรมอมรกิจ
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  นพพิทักษ์
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ดาประดิษฐ์
2. เด็กชายศิวาวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงอมราพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐธิดา  พวงทอง
2. นางสาวภัทราพร  ลอยบรรดิษฐ์
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายปริญญเกียรติ์  สุขประเสริฐ
2. นายภานุห์พงศ์  เปาอินทร์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชวลิต  แก้วเลิศ
2. นายธนภัทร  ประทีปทอง
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  จำนง
2. เด็กชายธัญพงค์   สิทธิโชค
3. นายสิรภพ  รุกขชาติ
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายธนภัทร  ประทีปทอง
3. นายเกริกชัย  ศรีสุโข
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายพิชญ  กรอบเพ็ชร
2. นางสาววราวรรณ  คุมมานนท์
 
1. นายเสถียร  นพพิทักษ์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำเดช
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  การสุข
3. เด็กชายโชคดี  ศรีเรือง
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณภัทร  พุทธิโชติ
2. นายนครินทร์  มาลัยหอม
3. นายศิรชัช  สุคันธชาติ
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกรียุทธ  อินทร์กูล
2. เด็กชายฉัตรเฉลิม  ทรัพย์มาก
3. เด็กชายสฤษดิ์  ภู่เล็ก
 
1. นายอนุพันธ์  ทุ่งทอง
2. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายชยันต์  แซ่เฮ่อ
2. นายยุทธสิทธิ์  กลมกล่อมดี
3. นายสิทธิพงษ์  แซ่วื้อ
 
1. นายพิรญาณ์  น่วมด้วง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงภริตา  บางกระแว่น
2. เด็กหญิงภาวินี  ศรีทับทิม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวชญานิศ  ก้านใบยา
2. นายนัทธพงศ์  ควรปราโมทย์
3. นางสาวพัชรีกร  บุญรื่น
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกชกร   ใจตรง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วอยู่
3. เด็กชายธนพล   บุญจันทร์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์   เหล่าอุ่นอ่อน
5. เด็กหญิงศศิวิมล   เปรมปรี
6. เด็กหญิงสุมิตตา   ศรีพยัคฆ์
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางบุญสนอง   ชูวิไล
3. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชินฤกษ์  ชีอยู่
2. นางสาวนนทนัดดา  ผลภาค
3. นางสาวพันทิวา  เทียนขาว
4. นายวรายุทธ  นาคชื่นชม
5. นางสาวสุพรรษา  น้ำพระทัย
6. นางสาวอารญา  ช่างยันต์
 
1. นางจตุพร  น้อยโสภณ
2. นายมณเฑียร  สิงห์งาม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  มดแสง
2. เด็กหญิงภัทรพร  กองคุณ
3. เด็กชายวทัญญู  กลุ่มพรม
 
1. นายธิติพันธ์  สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นายฉัตรชัย  สุขจิตต์
2. นายพชร  ทรัพย์เสถียร
3. นายวัฒน์ศิลป์  อาจภักดี
 
1. นางพัชนี  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์  เฉ่งทอง
2. เด็กชายชิตพล  ทองพันชั่ง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ปิติคาม
 
1. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
2. นายบันเทิง   ทรงบัณฑิตย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายฐิติรัตน์  แฉล้มภักดิ์
2. นางสาวพัชทรานันท์  การสมวัตร
3. นายอีมิล  วาเลอร์
 
1. นางสาวรัตนา  แก้ววส่าง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองธรรมชาติ
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  ชวดตระกูล
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
2. นายเอนก  พงษ์ศิริ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐนันท์  ทรัพย์ศฤงฆรา
2. นางสาวจุฑารัตน์  กลัดแก้ว
3. นางสาวอโรชา  ชื่นเชี่ยวยนต์
 
1. นางนันทพร  วงษาวดี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมเขตต์
2. เด็กหญิงชมษร  วงษ์คล้อย
3. เด็กหญิงพิมพ์พลอย   สมัครการ
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  ท้าวโพธิ์เอน
2. นางสาวพัชร์สิตา  เลิศฤทธิ์ชัยกิจ
3. นางสาวเจนจิรา  ประทิน
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงจุติพร   อยู่ยาง
2. เด็กหญิงธนนันต์   มงคงอินทร์
3. เด็กชายพงศกร   สิริอัคคะโชติ
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวปณิดา  ขุมทอง
2. นางสาวพัชญานิน  เยื่อนแย้ม
3. นางสาวสุปราณี  งามอักษร
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงพรชิตา  บุญเด่น
3. เด็กหญิงสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกัญยารัตน์  ทองพันชั่ง
2. นางสาวจิตราพร  ทองเปลว
3. นางสาวพรพิมล  บุญเด่น
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. นางเรวดี  ผูกเกษร
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินเกตุ
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  เนย์มี
 
1. นางสาววรีย์  สืบสมุท
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองโชติ
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำปาซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงวณิศรา  ธูปสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอพัดชา  แถมกลาง
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายบุญไพศาล  ทรัพย์ภากรณ์
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  อยู่แสนดี
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงพรพิมล  หอมอินทร์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงนภวรรณ  เกียรติยศ
 
1. นางสาวพิมสุรีย์  ศรีโชติ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายพฤฒภณ  ยิ้มสละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเนรมิต  ช้างพันธุ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงนภวรรณ  เกียรติยศ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชนากานต์  วงษ์อาษา
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. นางสาวนภสร  กาบเครือ
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ช้างเถื่อน
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายสรวิชญ์  เสมวิลัย
2. เด็กชายสิทธิพล  เชิดฉาย
 
1. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ