หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
2 001 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 91 218 142
3 003 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 44 80 64
4 005 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 37 64 53
5 004 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 96 227 150
6 006 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 70 164 100
7 007 โรงเรียนบางปะหัน 64 119 91
8 008 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 23 43 25
9 010 โรงเรียนปากกรานพิทยา 34 52 34
10 011 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 76 198 103
11 012 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" 30 67 40
12 013 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 72 177 105
13 014 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 59 136 80
14 016 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 31 61 45
15 017 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 71 159 107
16 018 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 124 296 182
17 020 โรงเรียนอุทัย 71 142 103
18 021 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 45 106 74
19 028 โรงเรียนบวรวิทยา 2 19 40 21
20 029 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 24 54 30
21 022 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 31 67 50
22 019 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 89 199 125
23 026 โรงเรียนเจนอยุธยา 0 0 0
24 027 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 25 35 30
25 002 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 38 73 44
26 015 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 46 86 68
รวม 1310 2863 1866
4729

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]