หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)br>

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสำราญ ศิลมั่น ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
2 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
3 นางสุรางค์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
4 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
5 นางพิศุทธิ์ รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
6 นางรัตนา จิตระตรี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
7 นางกันตยา ปองเกษม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
8 นางสาวมารินา พันธุภากร ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
9 นางสุาวมณฑา ธัชประมุข ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการประกวด แข่งขัน
10 นายจิรายุทธ กลิ่นสาหร่าย ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
11 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
12 นางสาวสุกานดา ศรีพรม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
13 นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินการประกวด แข่งขัน
14 นายโสภณ แจ่มสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินการประกวด แข่งขัน
15 นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
16 นางสมร รื่นกมล ครู โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
17 นายอดุลย์ ดีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
18 นายโสภณ แจ่มสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
19 นางสุนทรี สัตยพันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
20 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
21 นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
22 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
23 นายสมยศ หาญวีระ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
24 นางศิวภรณ์ สุคนธผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
25 นายเรืองศักดิ์ สุวรรณภาค ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
26 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
27 นางเพลินตา เข็มทอง ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
28 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
29 นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
30 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
31 นางสุวารี อ้วนล่ำ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
32 นายจิรายุทธ กลิ่นสาหร่าย ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัว
33 นางสาวนิสา ตาสว่าง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัว
34 นางอุบล บานศิลป์ ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
35 นางพิศุทธิ์ รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
36 นางชูจิตต์ กลั่นกรอง ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
37 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
38 นางสาวฉันทนา ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
39 นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
40 นางพรศิริ สังข์ทอง ครูโรงเรียนภาชี รองประธานกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
41 นายจิรายุทธ กลิ่นสาหร่าย ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
42 นางชุติมา อร่ามเรือง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
43 นา่งกันตยา ปองเกษม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
44 นางจำลอง ศิริ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
45 นายธรรมลักษณ์ อินทรเดช ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
46 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
47 นางอุบล หุ่นสาระ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
48 นายองอาจ สุวรรอาชา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
49 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสนธิ์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
50 นายกฤษณะ ฤทธิเดช ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
51 นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
52 นางศรศมน มรุตัณฑ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
53 นายพัฒนพงษ์ อนันต์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
54 นายประทีป ขาวดารา ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
55 นางสุรางค์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
56 นายเอกชัย พึ่งภัำกดี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
57 นายสุมิตร ถามั่งมี ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
58 นายฉัฐ รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
59 นางสาวพัชนี สิโนทัย ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
60 นายศิริศักดิ์ สุขสุชะโน ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจราจร
61 นายณัฐพล มีแสงเพชร ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจราจร
62 นางสายทอง ทองจัด ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจราจร
63 นางราตรี ปรีเปรมใจ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
64 นางทัศนีย์ สุทธิพิงค์ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผู้ช่วยฝ่ายพยาบาล
65 นายคมสัน การสมศิษฐ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
66 นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
67 นายบรรดล กางกรณ์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
68 นายสมคิด ทองมั่น ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
69 นายอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
70 นายชรินทร์ อุนะพำนัก ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
71 นางจีรวรรณ สุขมังสา ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
72 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงิน
73 นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงิน
74 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
75 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
76 นางสุดาพร อารีย์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
77 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
78 นางอุบล บานศิลป์ ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
79 นางสมใจ โพธิ์สามต้น ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
80 นางชลฑิชา วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
81 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
82 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
83 นางสาวรุ่งนภา กองน้อย ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
84 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
85 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
86 นายสมชาย วรดิเรก ครู โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
87 นางธัญพร เมฆสิน ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
88 นางพรศิริ สังข์ทอง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
89 นางสาวนันทิยา หมัดซัน ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
90 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
91 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
92 นางสาวน้อย หว่างเจริญศักดิ์ ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการและเลขานุการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
93 นางสาวสุกานดา ศรีพรม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
94 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
95 นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูม เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
96 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
97 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
98 นายไพบูลย์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
99 นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นายสุชิน มั่นศิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นายโกวิท ดนตรีเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษาฯ
104 นายอดุลย์ ดีวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา
105 นางธัญพร เมฆสิน ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เลขาศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา
106 นายอำนาจ อิทรสร ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
107 นางสุวารี อ้วนล่ำ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล
108 นางกันตยา ปองเกษม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล
109 นายฉัตรชัย บุญศรี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
110 นางราตรี ปรีเปรมใจ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
111 นางจำลอง ศิริ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
112 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
113 นางจีรวรรณ สุขมังสา ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล
114 นางสาวชัชฎา รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี รองประธานกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งชัน
115 นางอัญชลี พงษ์แตง ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานศูนย์การแข่งขัน
116 นายธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน
117 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานศูนย์การแข่งขัน
118 นายสมยศ พสกบุตร รองผู้อำนวยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานศูนย์การแข่งขัน
119 นายมานิต แถบทอง รองผู้อำนวยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานศูนย์การแข่งขัน
120 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา วงษ์พจนี ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" รองประธานศูนย์การแข่งขัน
121 นางสุรีย์ สุวรรณภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
122 นางพรพิมล ส้มทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
123 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
124 เรืองสิตา ศิรินนท์สกุล ผักไห่"สุทธาประมุข" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
125 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
126 สุภาศิณี ชะโลธร ผักไห่"สุทธาประมุข" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
127 นางนวรัตน์ พินนอก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
128 นายศุภโชค แก้วสง่า ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
129 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
130 นางสาวธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
131 นางพิกุล สุขเกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
132 นางวรรณา ธงชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
133 นางวิภาภรณ์ คำลือชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
134 นางสาวสุรีรัตน์ หมีภู ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
135 นางสาวธีรวรรณ ภัทรสถิรกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
136 นางสาวภัทรวดี แซ่โอ้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
137 นางสาวอรนิจ สมบัติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
138 นายวิชัย สุขเกษม ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
139 นางสาวสุภมาส หล่อประเสริฐ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
140 นางเรณู พบลาภ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
141 นางทัศนีย์วรรณ จันทรสมศักดิ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
142 นางนิตยา โมกขเสน ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
143 นางมณฑา แสงสุกใส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
144 นายสมคิด ทองมั่น ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
145 นางทิพาพร เสียงฉ่ำ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
146 นางสาวนันทินี ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
147 นางสุรางค์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
148 นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
149 นางเรณู ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
150 นางยุพเยาว์ ทรงสบาย โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
151 นายนิรันดร์ บุญประเสริฐ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
152 นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
153 นายพงษ์พันธ์ วงศ์ษาอ่ำ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
154 นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
155 นางสาวผกาสินี ภู่ระยับ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
156 นางเรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
157 นางตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
158 นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
159 นายเกษมศักดิ์ พันธุ์งาม โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
160 นางสาววิลาไล จำเนียรเวช ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
161 นายสมภาร ภูดิน ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
162 นายมณู คำมณี ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
163 นางขนิษฐา จำปาทอง ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
164 นางสาวจันทนา ภู่ระยับ ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
165 นางสาวโชติรส ทองอร่าม ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
166 นางทันทิวา รวบรวม ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
167 นายเกษมศักย์ รวบรวม ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
168 นางนาฎพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
169 นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานศูนย์การแข่งขัน
170 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เลขาศูนย์การแข่งขัน
171 นางสานิตย์ กองเพิ่มพูล ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
172 นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์ ครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
173 นางวันเพ็ญ แสนแก้ว ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
174 นายวิชา จันทราวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
175 นายธนากร ผิวนวล ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
176 นางสาวญาดา ศิริ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
177 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
178 นางชุติมา อร่ามเรือง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
179 นายองอาจ สุวรรณอาชา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
180 นายสมคิด คำเพราะ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
181 นายชรินทร์ อุนะพำนัก ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
182 นางทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
183 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
184 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
185 นางสาวลักษิกา ทาโถม โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
186 นางพรฉลอง พันธุรัตน์ ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
187 นางสาวนงนุช ขอกรดสำโรง ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
188 นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
189 นางสาววรรษมล สีเหนี่ยง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
190 นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุม ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
191 นายคมสัน การสมสิษฐ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
192 นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
193 นางกัลยา วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
194 นางสาวภัทรพรรณ พรหมคช ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
195 นางสีคราม ไชยธรรม ครูโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
196 นางอำพร ชะเอมเทศ ครูโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
197 นายวัชรพล อร่ามเรือง ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
198 นายวีรพล นนธิจันทร์ ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
199 นางสาวอภินุช พรมทา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
200 นางสาวพัชรพร ศรีมหาวงค์ ครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
201 นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูโรงเรีียนปากกรานพิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
202 นางสาวพัชรีพร อินทโชติ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
203 นางสาวอัญชลี ประวิตรานุรักษ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
204 นางกมลวรรณ ชุมอักษร ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
205 นางรัตนา โภชฌงค์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
206 นางสาววราภรณ์ พระนคร ครูโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
207 นางสาวชลดา ชีระศิลป์ ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
208 นางปราณี ชอบทางศิลป์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
209 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
210 นางสาวสุชาพร ประเสริฐชาติ ครูโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
211 นางศิริลักษณ์ จีนเสวก ครูโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
212 นางมาลัย ยิ่งมานะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
213 นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน ครูโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
214 นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
215 นายอำพร ชะเอม ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
216 นางทิพภา ผดุงวงศ์ ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เลขาศูนย์การแข่งขัน
217 นางอรสา ภู่ทองงาม ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เลขาศูนย์การแข่งขัน
218 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
219 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
220 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
221 นางสุวารี อ้วนล่ำ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
222 นางสาวฐิติรัตน์ สายอาทิตย์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
223 นางอุรา มามีวัฒนะ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
224 นายสายันต์ ขันธนิยม ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
225 นางสาวพัชรินทรา ถินต่าย ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
226 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
227 นายวรรธน จำปาทอง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
228 นายยุรนันท์ อัตตสาระ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
229 นายณัฐนันท์ สุดลอย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
230 นางจีรวรรณ สุขมังสา ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
231 นายวันชัย พานทอง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายจราจร
232 นายสุมิตร ถามั่งมี ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
233 นายสาโรช เนคมานุรักษ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
234 นายนรินทร์ แสงสุกใส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
235 นายศิริศักดิ์ สุขสุชะโน ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
236 นายปัถวี มีประเสริฐโชค ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
237 นายสมชาย ขันธฤกษ์ นักการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
238 นายเอกชัย อรุณรุ่งเรืองชัย นักการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
239 นายเอกชัย พึ่งภัำกดี โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
240 นายจักรกฤษ กราบกราน ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
241 นางสาวนงลักษณ์ ดีวงษา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
242 นางเกษร ภู่จำปา ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
243 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
244 นางสาวจันทนา แสงสุกใส ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
245 นางพิศุทธิ์ รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
246 นางสาวอุทัยวรรณ ธรรมภาค ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
247 นางปราณี สุขจิตร ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
248 นางสาวสมศรี พรรัตน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
249 นางนงพะงา อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
250 นางสาวโยษิตา ลีวรรณ ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
251 นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
252 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
253 นางอุบล บานศิลป์ ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
254 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
255 นางชลฑิชา วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
256 นางสาวกฤตยา เจริญเชื้อ ครูโรงเรียนอุทัย คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
257 นางณภัทร ประเทืองสิน ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
258 นายประจวบ แสนชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
259 นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
260 นางสาวสมปรารถนา พรายบุญ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
261 นางสุดาพร อารีย์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
262 นายวัชรินทร์ อันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
263 นางสาวลำยอง อ่อนแย้ม ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
264 นางณัฎฐภัทร พิมลพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
265 นางปารีนารถ จันทร์ไมตรี เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
266 นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]