รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)br>

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอริสา  ไตรโชค
 
1. นางกัลยภร  กมลาสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกีรติ  ศรีษะทอง
 
1. นางจินดารัตน์  ชาติงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกชกร  กวยาวงศ์
 
1. นายปัณณทัต  อ่องทับน้ำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชนัญญา  แย้มมั่งมี
 
1. นางกุลชรี  พันธุ์พิพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายพิพัฒน์พล  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางอารี  การสมธร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายต้นตระการ  ทรัพย์ภักดี
 
1. นางปฐมาวดี  คุ้มภัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  นาวายนต์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  จำปาศักดิ์
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองสุวรรณ์
 
1. นางสุดารัตน์  บุญวงษ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัชยาภรณ์  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวประภาพร  พวงมาลา
3. นางสาวอัชฌา  ทองแคล้ว
 
1. นางลาวัลย์  ยัญญลักษณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธัชพล  นกศิริ
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  อรรถจินดา
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
2. นางไพรัตน์  ชูกิตติกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวัชรากร  ทวีทรัพย์
2. นายอรรถพล  ใคร่ครวญ
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
2. นางไพรัตน์  ชูกิตติกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายสุภวัส  อินทปัชฌาย์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ยอดระยับ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. นายโกศล  โกเมนเอก
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ยอดระยับ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงวรัญญา  อากาศเย็น
2. เด็กหญิงศิริพร  แจ่มสี
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  คำพร
 
1. นางสาวจันทนา  แสงสุกใส
2. นางเพ็ญภิรมย์  บุญเสริม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายฐิติพงศ์  ศาสตร์ศิริ
2. นางสาวรมย์ธีรา  มนต์ฤาษี
3. นางสาวเบญจมาส  ขุมทรัพย์
 
1. นายสมพร  เชื้อพันธ์
2. นางสมร  รื่นกมล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  มังสา
2. เด็กชายพรชัย  แจ้งประยูร
3. เด็กหญิงพรสุดา  กองวาจา
 
1. นางวัชรี  รื่นกมล
2. นางพัชชา  แก้วทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพนิตพร  ดำรงสุกิจ
2. นางสาวพุธิตา  ศิริพฤกษ์พงษ์
3. นางสาววรกมล  น้อยโสภณ
 
1. นางสาวกาญจนี  บ่อสุวรรณ
2. นางจำนงค์  ตั้งสุนทรขัณฑ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณหทัย  สิทธิศุข
2. เด็กหญิงณัฏฐหทัย  แสงขาว
 
1. นางสาวสุมาพร  เลาะฟอ
2. นายสมคิด  คำเพราะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวภัทราพร  พินสำราญ
2. นายอิทธิวัฒน์  สิงห์คง
 
1. นางลัดดา  ภูดิน
2. นายสมชาย  วรดิเรก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธีระภัทร  ไพจิตจินดา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ยอดระยับ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิวพร  ดีชิต
 
1. นายสมยศ  หาญวีระ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เฉลิมบุญ
2. เด็กหญิงชุติมา  กุ๊กศรี
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขสง่า
 
1. นางสุรีพร  วิทยาวราพงศ์
2. นางตันหยง  อิ่มมาก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวนิภาพร  ขำพร้อม
2. นายเจนอักษร  หมาดทอง
3. นายเดชกร  มหาวิจิตร
 
1. นางปรานี  มีวุฒิสม
2. นางสาวสุรีย์  เวชเดช
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยินดีฉัตร
2. เด็กหญิงณัฐชา  จั่นเพ็ชร
3. เด็กหญิงศานันธิณี  ตั้งประเสริฐ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
2. นางสาวรุ่งนภา  ปาสานะโก
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวญานิศา  พงษ์พาณิชย์
2. นางสาวประภาศิริ  นัยสถิตย์
3. นางสาววราพร  ปัดถา
 
1. นายธีระรัตน์  อุบลรัตน์
2. นางสาวเพ็ญลภา  บุญวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เนาวรัตน์
3. เด็กชายแทนไท  ไวพรรทา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นางสาวพรนับพัน  จุฑาวุฒิกุล
2. นายวรายุทธ  ศรีละ
3. นางสาวอภืญญา  แสงหิรัญ
 
1. นายชำนาญ  ชวดชูโต
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นางสาวบุษราคำ  ไตรพล
2. นางสาววรรณพร  เทียมเทศ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเอกราช  นิลพัฒน์
2. นางสาวปิยะกมล  บุญศาสตร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นายนราธร  ปะโมนะกัง
2. นายพงศกร  เริงจักร์
3. นางสาวแพรพรรณ  ยวดยิ่ง
 
1. นายสรรพสิทธิ์  โกศล
2. นางสาวรสรินทร์  เจริญมังษา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรวรรณ   สนิท
2. นางสาวทัศสุระดา  ศรีจันทะ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
2. นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวจิราภา   ศุภพันธ์
2. นางสาวธนัญญา    เกิดผล
 
1. นางสาวมณฑา  ธัชประมุช
2. นายอดุลย์  ม่วงกรุง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายชานน  พวงมาลา
2. นายนพเกล้า  เจริญยิ่ง
 
1. นายไพบูลย์  คล้ายวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายพัชรพล  ขันธเนตร
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  มูลสาร
 
1. นายธวัชชัย  เพ็ชนี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ดอกกุหลาบ
2. เด็กหญิงรักตะวัน  ภูศรีดาว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนตระกูล
4. เด็กหญิงสิรินดา  นราทร
5. เด็กชายเจษฎา  สาสาร
 
1. นางพัลลภา  กมลพันธ์
2. นางสาวณัฐพร  จันทเลิง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนาวุฒิ  คำประเสริฐ
2. นายธีรภัทร์  พวงจันทร์ขาว
3. นางสาวพจน์พงศ์ภรณ์  แสงวิลัย
4. นายวีรวิทย์  นันหทัย
5. นายสุมนต์  วงษ์ศรี
 
1. นายศักดา  สาพิมาน
2. นางกัลยา  ภาระธัญญา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงปรีญาดา  ศิริพิมพา
2. เด็กหญิงมีนา  สูงศักดิ์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  เทียนอินทร์
4. เด็กหญิงอารดา  สมศรี
5. เด็กหญิงเมขลา  สีดาสาร
 
1. นางสมถวิล  พัฒนถาวร
2. นางสาวปวีณา  ธงปราริน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์ชนก  กล่อมจันทร์
2. นางสาวศศินา  สุพิมล
3. นายศุภการณ์  ทองประยูร
4. นางสาวอรนิชา  บุณยานันต์
5. นายเจติพัทธ์  พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นางวลัยลักษณ์  ไพโรจน์
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  สีคร้าม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายจิราวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายพศิน  สารกูล
3. นางสาวลักษมณ  บุตรศรี
4. นายศุภกร  รื่นกิจ
5. นายศุภกร  บุญมาสูงทรง
 
1. นายนันทมิตร  ศุภสิงห์
2. นายวิชชพล  ฉิมพลี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงจิราภา  กองโอสถ
3. นางสาวชลธิชา  พวงทอง
4. นางสาวชไมพร  คำวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐชา  ขวัญอุ่น
6. นายณัฐพล  วงศ์เสนา
7. นายณัฐพล  เทพไทย
8. นางสาวธนาวรรณ  หาสอดส่อง
9. นางสาวปัญญาพร  แก้วเที่ยง
10. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงจันทร์
11. นางสาวพรพรรณ  แสงตะกอน
12. นายพีรดนย์  ก่อเกิด
13. นางสาวยลดา  ป่ินทอง
14. นายยศวรรธน์  บุญมาวัตร
15. นางสาวยุพารัตน์  โตเสรีไทย
16. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แซ่แจ้
17. นายสมพร  แย้มปราสัย
18. เด็กหญิงสุพัตรา  มีใจดี
19. นางสาวอนงค์นาฏ  ช่วงชู
20. นางสาวอุมาพร  สุขภิมาน
 
1. นายภัทรพงศ์  คมสัน
2. นางวันเพ็ญ  สุขจิตร์
3. นางปิยาภรณ์  สุขโชติ
4. นางยุพิน  จุลปานนท์
5. นางจรุณี  รักษาจิตร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  ป้องศรี
2. นายจีรภัทร  เกตุโฉม
3. นายชนวีร์  ทาลา
4. นายชยังกูร  จินา
5. นางสาวชุลีพร  สุขขี
6. นายณัฐพนธ์  สิทธิคำ
7. นายณัฐวุฒิ  สร้อยสงิม
8. นางสาวธัญชนก  กุมเดช
9. นายธีรภัทร์  การสมงาม
10. นายพีรนัท  มะลิกอง
11. นางสาวรพีพร  ค่าเอ่น
12. นางสาวรัตติรส  ไวยพุฒ
13. นายอนิรุตน์  พฤกษะวัน
14. นายอภิชัย  เอกรัตน์
15. นางสาวเนตรนภา  ศรีมงคุณ
16. นางสาวเบญจา  พึ่งบางกรวย
17. นางสาวโชคลดา  สาธิยะมาตย์
18. นายไพรัตน์  ภูพลม่วง
 
1. นายศรายุทธ  ภาคาแพทย์
2. นางอัมพร  ศรีภูมิ
3. สิบเอกนุกูล  แสงสมราษฎร
4. นางสาวกรรัตน์  ฟองเพชร
5. นางสาวทิพย์มงคล  ปิสายะโส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วมะ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาติสกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. นายสุรพล  บัวบุศย์
 
1. นางสาวพิมพ์วลัญช์  คล้ายเปรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เกิดปัญญา
2. เด็กชายญาณากร  บุญคุ้มฉิม
 
1. นางวันเพ็ญ  สุขจิตร์
2. นางยุพิน  จุลปานนท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายดารณี  ทองเภาว์
2. นายสุทิวัส  สีดี
 
1. นายฉัตรชัย  สัตบุษ
2. นางวัฒนีวรรณ  ประดิษฐ์เขียน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1. เด็กหญิงชนิษฎา  สุทธนูกูล
2. เด็กหญิงชุรีภรณ์  จุมจัตุุรัส
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลสุวรรณ
4. เด็กหญิงปิยภรณ์  แก้วคง
5. เด็กหญิงปิยสิณี  อู๋สามเรือน
6. เด็กหญิงภวดี  ศรีประทุม
7. เด็กหญิงภัคจีรา  รัศมี
8. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีภูธร
9. เด็กหญิงวราภร  อินทรีย์
10. เด็กหญิงวรินดา  ชนะศักดิ์
 
1. นางแสงเดือน  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  เหมาะศรี
3. นายสรรเสริญ  อรรถเนตร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกรรต์กวี  ภาคีสันต์
2. นางสาวณัฐพรรณ  โอริด
3. เด็กหญิงปฐมวดี  มุมทอง
4. นางสาวปรอยฝน  สังดำหรุ
5. เด็กหญิงภัสนันท์  ใบมณฑา
6. นางสาววรรัตน์  คงภูศรี
7. นางสาววรารัตน์  คงภูศรี
8. นางสาววัชรา  แสงจันทร์
9. นางสาววิชุดา  พรมสินธิ์
10. นายศิลา  พรหมศิลป์
11. เด็กชายอดิเทพ  สมุทรชัย
12. นายอนาวิล  เวชธนากร
13. นางสาวอรวรรณ  วรขันธ์
14. นายเฉลิมภพ  แท่นดี
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  งามพร้อม
 
1. นางอุทัย  ศิลธรรม
2. นายอุดมศักดิ์  ฉัตรทอง
3. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นางสาวญาณิกา  เย็นเพชร
2. นางสาวเบญญาภา  เปลี่ยนดี
 
1. นายไพบูลย์  คล้ายวงศ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงดารุณี  นครังสุ
2. นางสาวพิมพ์พิไล  มณีพันธุ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ฉัตรทอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายรณชัย  พระเมือง
 
1. นางรจนา  ภู่เงิน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายภูเบศ  ชลาสินธุ์
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  สำลี
 
1. นางรจนา  ภู่เงิน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวพิม์ภัสสร  ไวยอนันต์
 
1. นายจักรี  รวมศิลป์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วจีสัจจะ
 
1. นางวันเพ็ญ  ชูพงษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  บุญประเสริฐ
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายสรวิศ  อรัญทอง
 
1. นายสุดใจ   ขวัญดำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวเมทินี  ทองคุ้ม
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  คงสมชีพ
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แสงภู่
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางสาวอมรรัตน์  โพรามาต
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. เด็กชายสหรัฐ  ตราศรี
 
1. นางสาวสุวรรณ  อรรถจินดา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวิศรุต  จุลศรีไกวัลย์
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  มหาชัย
2. เด็กชายศรายุทธ  ม่วงไม้
3. เด็กชายเต้  ไวยจินดา
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุญสง่า
2. นางสาวชาริสา  งามบุญแถม
3. นายสุริยา  ม่วงไม้
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปฐมพรหม  ปรางค์ชัยภูมิ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายภูริพงษ์  พรหมเมศ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายทิวากร  ไวยปิติ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวณิชกานต์  โชติจันทร์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวีรภัทร  ตุ้มอ่อน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธีรวุฒิ  กุ้งแก้ว
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายพีรภาส  ประสิทธิชัย
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาเรศ  งามสมโสด
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสริตา  อุดบัววงค์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอาทิตยา  นพยอด
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จำพรต
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศุภรดา  มงคลเกิด
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีรพร  พุฒิเพ็ญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชุติพงศ์  ส่วนบุญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  กลับไทย
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เเพราะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวราวุฒิ  ทองชันสุข
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนัฐพล  อนันตริยกุล
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัชชุรัตน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิสา  สุวรรณธัย
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกันตภน  กระแสสังข์
2. นางสาวกาญจนา  เอกจิตร
3. นายชุติพงศ์  ส่วนบุญ
4. นางสาวญาณิกา  สุวรรณธัย
5. นางสาวณัฐมล  คงบุญ
6. นางสาวมณฑาทิพย์  เอี่ยมสำอางค์
7. นายสนธยา  เจริญผล
8. นางสาวหทัยชนก  มาอำพร
9. นางสาวอัจจิมา  ธรรมสุนทรา
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นายบุญธนา  จำพรต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกันตพิชศ์  กระแสสังข์
2. นายกิตติกานต์  กิตติธนากร
3. นายคุณานนต์  ภะมะรินทร์
4. นายชุติพงศ์  ส่วนบุญ
5. เด็กหญิงฐิติมา  รัชชุรัตน
6. เด็กชายธนกร  เกิดทรัพย์
7. เด็กชายนัฐพล  อนันตริยกุล
8. นายปฐมพรหม  ปรางค์ชัยภูมิ
9. เด็กหญิงปวีณา  บุตกร
10. เด็กชายพงศกร  ใจเที่ยง
11. นางสาวพิชชา  กระแสขันธ์
12. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์อ่อน
13. เด็กชายศรันย์  สุวรรณพงศ์
14. นายสหภาพ  ไตรมนตรี
15. นางสาวสุนิตา  มงคงธง
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นายบุญธนา  จำพรต
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
2. นางสาวญาณิกา  สุวรรณธัย
3. นางสาวณิชกานต์  โชติจันทร์
4. นางสาวธัญญาเรศ  งามสมโสด
5. เด็กชายธีรภัทร  โทนะบุตร
6. นายนรินธร  ภะมะรินทร์
7. เด็กชายพีรภาส  ประสิทธิชัย
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์อ่อน
9. นายภูวเดช  ปั้นแพทย์
10. นายวัฒนา  พรรณโภชน์
11. นายสนธยา  เจริญผล
12. เด็กชายสรวิชณ์  มุสิการุณ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นายบุญธนา  จำพรต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีขจร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เดือดขุนทด
3. เด็กชายธนากร  สีดี
4. เด็กหญิงธารารัตน์  เนื่องจันทร์พัฒน์
5. เด็กหญิงพิยะดา  อุทธา
6. เด็กหญิงอารียา  เห็นได้ชม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพ็ญพาน
2. นายชูชาติ  ตรีสินธ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกนกนภัส  รัมมะภาพ
2. นายจิรายุ  สว่างญาติ
3. นายพีรพงษ์  นาคทอง
4. นายภูตะวัน  กีฬา
5. นายภูษิต   โต๊ะปรีชา
6. นายอภิวัช   วงปาน
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
2. นายศักดา  สาพิมาน
3. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายฉัตรชัย  ประไพพงษ์
2. นางสาวฐิตินันท์  หาญวงศ์
3. นางสาวณัฏฐ์  เขียนวิรหิรัญ
4. เด็กชายณัฐชาต  มิตรสันเทียะ
5. เด็กหญิงณัฐพร  นาคปล้อง
6. นายณัฐพล  จิตรภักดี
7. เด็กหญิงณิชาดา  ชัยเดชฐาทูร
8. นางสาวทองดี  นำเจริญสุข
9. เด็กชายธนายุทธ  สุนทรสุข
10. เด็กหญิงธิดา  ช่วยนา
11. นายธีระชาติ  จันตา
12. เด็กชายนนทกานต์  โพธิ์ทอง
13. เด็กหญิงนริศรา  แสงอรุณ
14. เด็กหญิงนวพรรษ  เพิ่มเพียรสิน
15. เด็กหญิงนันทิชา  เขี้ยวแก้ว
16. นายประทาน  โพธิ์ภู่
17. นายปิยณัฐ  เยี่ยมภูเขียว
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยมงคล
19. เด็กหญิงพัชรี  ปาวิลัย
20. เด็กชายพิจิตร  เจริญไทย
21. นายพีรธัส  สง่าแสง
22. นางสาวภูวเรศน์  ศรีเพชร
23. นายวรพล  ศรีสง่า
24. นายวีรพันธ์  ลิ่วโรจน์สกุล
25. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รื่นญาณ
26. เด็กชายสราวุธ  สัมมาชิต
27. เด็กชายสุชานนท์  บุญรอด
28. นายสุพลวงษ์  งามขำ
29. นางสาวสุพัตรา  เคลือแก้ว
30. เด็กหญิงสุลิตา  ศรีโคตร
31. เด็กชายอติกานต์  หอมใบเนียม
32. นายอนุชิต  ทองอ้ม
33. นางสาวอนุสรา  จันทรา
34. เด็กหญิงอมาวตรี  สัมมาชีพ
35. นางสาวอรอุษา  ศรีทองสุข
36. เด็กชายอรุณ  เปรื่องปัญญา
37. นางสาวอรุณรัตน์  ทองลอง
38. นางสาวเสาวลักษณ์  สิงห์ศรี
39. เด็กชายเอกณวัฒน์  กระจ่างชัย
40. นางสาวโสรยา  พานคำ
 
1. นายชูชาติ  มงคลเมฆ
2. นายพงศ์ศรัณย์  ยศศักดิ์
3. นายวิทวัส  ฉิมพลี
4. นายเทอดศักดิ์  ยังพึ่ง
5. นางนวรัตน์  โสภาพรรณรัตน์
6. นายสวง  จันทร์แก้ว
7. นายวิชญ  รวมประพันธ์
8. นายชญากูร  มงคลเมฆ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีนารายณ์
 
1. นายชินกร  เมาลิทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายนนทชัย   พูนพุทธา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  น้องวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คันธมาลา
 
1. นายทวีวัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวโสรยา  พานคำ
 
1. นางนวรัตน์  โสภาพรรณรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. นายพร้อม  บุญปกครอง
 
1. นายชินกร  เมาลิทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิตติกา  รักษาซื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. นางสาวเบญจวรรณ  ผูกมาศ
 
1. นางวันเพ็ญ  ชูพงษ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายปุญญพัฒน์  วาระโว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  น้่อยวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. เด็กหญิงพณาวัล  โนรีวงษา
 
1. นางนันทรัตน์  ทองดีวิเศษ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. นางสาวมณธิดา  เสริมสิทธิพร
 
1. นางสาววาสนา  สาระจันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพีรวัส  โอฬารกิจวานิช
 
1. นายพิศาล  สีสด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายเพชร  สีนาคล้วน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  น้อยวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เืดือดขุนทด
 
1. นางชลธิชา  มุกดาสนิท
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวทราย  ปิ่นเงิน
 
1. นายประภาส  ดนตรี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกรรต์กวี  ภาคีสันต์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไตรพรหม
3. เด็กชายชนพล  อยู่อร่าม
4. เด็กหญิงปฐมาวดี  มุมทอง
5. เด็กหญิงภัสนันท์  ใบมณฑา
6. เด็กชายรุ่งรวี  เพ่งคุณ
7. เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  คงไพศาล
8. เด็กชายอดิเทพ  สมุทรชัย
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมอินทร์
10. เด็กชายเอกลักษณ์  สุมานิตย์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  สุขมังสา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายจักรกฤษณ์  แก่นแก้ว
2. นางสาวฑิฆัมพร  กองสาร์
3. นางสาวดวงใจ  แซ่ลี
4. นายทรงกลด  เอี่ยมสะอาด
5. นางสาวทิภาพร  แพร่ภิญโญ
6. นายธนายุทธ  จันทวาท
7. นายพันธพงศ์  ชานกัน
8. นางสาววัชราภรณ์  เยี่ยงนา
9. นางสาววิลาศิณี  เรไร
10. นายศักดินันท์  ณัฐพรลาภิสรา
 
1. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
2. นางอาริยา  เต๊ะวงค์
3. นายรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูฉิม
2. เด็กหญิงทัชชนา  สีนวน
3. เด็กหญิงนิชา  แสงทอง
4. เด็กหญิงนิสา  แสงทอง
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  แป้งทา
6. เด็กหญิงสุชานาถ  สุภา
7. เด็กหญิงสุธิตา  จันทริก
8. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  กาญจนโลบล
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ   ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกษมา  ดีพันธ์
2. นางสาวจิรวดี  เสมณี
3. นางสาวณัฐกานต์  เต็งผักแว่น
4. นางสาวณัฐชา  เผ่าผม
5. นางสาวธัญญ์นภัส  กิตติ์ธนาเสถียร
6. นางสาวปิยะฎา  กุลากูล
7. นางสาวระพีพร  พูดคล่อง
8. เด็กหญิงสาธิดา  แสงอุทัย
9. นางสาวสุจิตรา  อู่ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ   ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกษมา  ดีพันธ์
2. เด็กหญิงกันติศา  สินธุสุวรรณ
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วประสิทธิ์
4. เด็กหญิงชนัฐดา  หิรัญปรีชา
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  สินสืบผล
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สำรวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ   ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กชายคุณัชญ์  แก้วไพรวัน
2. เด็กชายชายทิพย์   ชูแสง
3. นายธนพัฒน์  ศูนย์ตรง
4. นายประสิทธิ  อินสุข
5. นายเมธาสิทธิ์  พิมพิสัย
 
1. นางสาวกาญจนา   แสงใยมณี
2. นางวรารัตน์   พิฬารัตน์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  พราหมณโชติ
 
1. นางอัญชลี  ประวัตรานุรักษ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายแดน  สุวรรณเสรี
 
1. นางวิมล  ขันธมาศ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงปาริษา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาลี่  ฉัตรจันทร์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสาวิณี  รสหอม
 
1. นางนิตยา  โมกขเสน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สาดเสาเงิน
 
1. นางชนนิกานต์  สามสี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาววงศรวี  โตทวิวงศ์
 
1. นางสาวอภินุช  พรมทา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์โต
 
1. นางสาวสุนีย์  มณีโชติ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1. นางสาววริษา  โอฬารกิจวานิช
 
1. นางสาวสุนีย์  มณีโชติ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวดวงหทัย  สุ่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิชญา  นามกุล
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ฤทธิญาณ
4. เด็กหญิงรติกานต์  ประดับลาย
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มิตรประชาชน
 
1. นางชนนิกานต์  สามสี
2. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายณัฐธัญ  ทองไหลรวม
2. นายพีรพล  วิรัชจันดา
3. นายภาณุมาศ  จันทร์สว่าง
4. นางสาวรัตติยากร  แซ่ลี้
5. นางสาวเนติภรณ์  ลายเขียน
 
1. นางมาลัย  ยิ่งมานะ
2. นายนภัทรวิชญ์  โอริส
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวลักษิกา  ตรีวรชัย
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายปวริศฐ์  ปิติเลิศพรสิริ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปัวทิพย์  ศรีทอง
 
1. นายจีระยุทธ  น้อยแดง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีทรัพย์
 
1. นางพันธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริกาณ  แสงสุข
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์  กระแสยศ
 
1. นางสาวไ  วงศ์อุระประเสริฐ
2. นายทินกร  ภาคไทย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวปภาวรินทร์พร  โต้ตอบ
2. นายวิชยุตม์  บุญมี
 
1. นางสาวธัญญพร  อภิรัตนพันธุ์
2. นายนภัทรวิชญ์  โอริส
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชนกานต์  แก้วสว่าง
2. เด็กชายชวิศา  จินดา
3. เด็กชายทศพล  สมัน
4. เด็กชายธนบดี  นาคประเสริฐ
5. เด็กหญิงพิมชิตา  จารุเพ็ง
6. เด็กชายพีรนัฐ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
7. เด็กชายภคนันท์  ภู่โต
8. เด็กชายอนิวรรตน์  กรีโรจนีย์
 
1. นางพิกุล  สุขเกษม
2. นายศุภโชค  แก้วสง่า
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายญานินทร์  นิ่มสมบูรณ์
2. นายณภัทร  ชัยถิติ
3. นายนัทวัฒน์  ชาวโพธิ์สระ
4. นายนิพพัตต์  ชุติมาทิพากร
5. นายปิติกร  คำดี
6. นายวีรภัทร  โค้ววารินทร์
 
1. นางพิกุล  สุขเกษม
2. นายศุภโชค  แก้วสง่า
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวณรษา  คชประภา
2. นางสาวดาริณี  แจ้งประยูร
3. นางสาวธัญญารัตน์  แจ้งประยูร
4. นางสาวปาณิศา  คชประภา
5. นางสาวภัทราลักษณ์  ถาวร
6. นางสาวภัทราวรรณ  นิ่มเนียม
7. นายภานุวัฒน์  นารถเสวี
8. นางสาวภูวรัตน์  สงวนสุข
9. นางสาววิรัชดา  บุญประเสริฐ
10. นายศุภนัย  บุญกลั่น
 
1. นายโยธิน  นิลคช
2. นางสาวโชติรส  ทองอร่าม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฉลยคาม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ภู่สุคนธ์
3. เด็กหญิงนาฏนดา  ช่วยพยุง
 
1. นางสาวพรรณนิภา   กลิ้งอินทร์
2. นายธีรวีร์  แพบัว
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวขวัญชนก  สาระศรี
2. นางสาวฌิชา  เบ้าสุข
3. นางสาวแวววรรณ  แวงวรรณ
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวพรรณนิภา   กลิ้งอินทร์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกหลง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พลีขันธ์
3. เด็กชายสมบัติ  ขันธราม
 
1. นางอนันดา  ไหมอ่อน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวชลธิชา  ขันธวิธิ
2. นางสาวณัฐธิดา  ซาเฮาะ
3. นางสาวอณิชา  รักสงบ
 
1. นางอนันดา  ไหมอ่อน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มากเมือง
2. เด็กชายสัตยา  ประสิทธิเวชชากูร
 
1. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงเมษยา  ทองหุ้ม
 
1. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
2. นางตันติวรรณ  แสงแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวมุทิตา  ชูตินันท์
2. นางสาวเบญญาภา  ตั้งแต่ง
 
1. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
2. นางสาวสุชาดา  วันสี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายนราวิชญ์  ทองนพ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุพรรณบูรณะกิจ
 
1. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
2. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาววนิดา  สุดใจ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อิ่มสุวรรณ์
 
1. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
2. นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงวริศรา  เฉื่อยฉ่ำ
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ศิริรัตน์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลาภสอาดพร
2. นางสาวกุลธิดา  สิงห์สูง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  รัตนชาติชน
2. เด็กหญิงอรยาณี  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวปัทมา  เกตุรัตน์
2. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กหญิงกัญยณัฐ  โชคการ
2. เด็กหญิงณัฐวรี  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาววรวรรณ  พุทธิพัฒน์
2. นายบัญชา  ปลื้มอารมย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพินทุ์ลดา  จำปางาม
2. นางสาววิมลพร  แก้วหะวัน
 
1. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2. นางสาวเมทินี  นิชี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายทิฆัมพร  สำเร็จศิลป์
2. นางสาวภัทรสุดา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายนิรันดร์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ผดุงศิลป์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายนายกิตติพงษ์  แถวไธสง
2. นายปฏิภาณ  สุวานิช
 
1. นายสุวพัฒน์  สงวนงาม
2. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวประภัสสร  จำปาพงษ์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เพชรพลอย
3. เด็กหญิงสายธาร  จันคล้าย
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวกรรณิกา  ฉลาดทำ
2. นางสาวพัชรี  ตรีสวัสดิ์
3. นางสาวสินาพร  บุญยัง
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนากร  เทียนจีน
2. นายวรวัชร  ไล้เลิศ
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรวิทยา 2 1. เด็กชายกฤษฎา  มุ่งพูนกลาง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ทิมแก้ว
3. เด็กชายรวพล  ฉิมฉวี
 
1. นายบุญมี  บุตรนามรักษ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายจันทรักษ์  ขุนทอง
2. นายบรรณวัชร  บึงไกล
3. นายอภิชาติ  ตรีจักร์
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. นายราเชนทร์  พลชารี
2. นายสิรภพ   ม่วงบึงพร้าว
3. เด็กชายสุรพล  ใจแสน
 
1. นางนงคราญ  ลาภอารมณ์
2. นางอุบล  คุ้มพงษ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. นายนันทวัฒน์  เกตุศรี
2. นางสาววรรณวิภา  เย้ยรัมย์
3. นายอัครพล  ทาบ้านฆ้อง
 
1. นางภาวดี  รัมมะกรณ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายนพเกล้า  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ไม้แก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  แพรขลิบ
 
1. นางสาวจรรยา  วงศ์ละมาย
2. นายฤทธิชัย  พร้อมเพรียง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวขวัญฤทัย  คงสมทบ
2. นางสาวณัฐพร  คงสมทอง
3. นางสาวศิดาพร  ตองอ่อน
 
1. นายประธาน  สิงห์แก้ว
2. นางพรพิไล  สิงห์แก้ว
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เกตุวิทย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อรรถาพิศ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วกล่ำ
4. เด็กหญิงพิชญา  สมร
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ภู่บำรุง
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ตันเฮง
 
1. นางณรังษี  บุญคง
2. นางศิริลักษ์  โลหิตไทย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  ภัทรบรรณกิจ
2. เด็กหญิงวริศรา  พักเรือนดี
3. เด็กหญิงศศิธร  เลื่อมนรินทร์
 
1. นางทันทิวา  รวบรวม
2. นางพรฉลอง  พันธุรัตน์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑามาศ  เพ่งพิศ
2. นางสาวดารารัตน์  เฉลิมชวลิต
3. นายธนากร  หาไมตรี
 
1. นางสาวชนิดา  เหมือนลูกอินทร์
2. นางสาวศรัณยา  พรชัย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชะนีลึก
2. เด็กหญิงนพมาศ  คงรื่น
3. เด็กหญิงรภัส  ล้อมกัน
 
1. นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ
2. นายจตุพร  กล้วยอ่อน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรภรณ์  อดทน
2. นางสาววาสนา  หมื่นศรีพรม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงไม้
 
1. นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ
2. นายปรีชา  ช่วยสงค์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนิศร  สร้อยซา
2. เด็กหญิงพณตยา  มีสินกิจ
3. เด็กหญิงสุทัศศา  ป้อมแก้ว
 
1. นายไพบูลย์  สิทธิรุ่งเรือง
2. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวปวรตี  เงินแจ่ม
2. นางสาวพัชราภรณ์  เอี่ยมพ่อค้า
3. นางสาวอรยา  เกตุอุบล
 
1. นางกาญจนา  สุขขำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โมระชาติ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  พิมสา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธิไสย
 
1. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
2. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติภา  เฉลยโอฐ
2. นางสาวพลอยไพลิน  อินชะนะ
3. นางสาวเนตรขวัญ  น้อยใหญ่
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  ปรางทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวินทร์  ประสพรัตนโชค
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ลาภไม่น้อย
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  แจ่มใจหาญ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์   เฟื่องทอง
3. นางสาวญาติกา  ผอบทอง
 
1. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
2. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นางสาวชมพูนุช  คำเภา
2. นางสาวบุษรินทร์  รื้อยอด
3. นางสาวสาวิตรี  เอี่ยมเมี้ยน
 
1. นายตรัสสา  ชุมพร
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนากร  มิตรประชา
 
1. นางสาวรัตนา  ภาะกุล
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงพราวดี  ยอดจันทร์
 
1. นางสาววาสนา  สิงห์เถื่อน
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงชลธิชา  อภัยโส
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สุขแสง
3. เด็กชายอานุภาพ  พรหมมาศ
 
1. นางจรุณี  รักษาจิตร์
2. นางปิยาภรณ์  สุขโชติ
 
165 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายจตุมงคล  พิทักษ์
2. เด็กชายธนพล  เม็งจันทึก
 
1. นางสาวสุวรรณา  พูลเพิ่ม
2. นางสาวอรพินท์  สันติวงษ์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายไพศาล  ใบมณฑา
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. เด็กชายศรฉัตร  บุญยอ
 
1. นายอุบล  คุ้มพงษ์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงอัญฑิรา  มะโนสัตย์
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สุขสมัย
 
1. นางกันตยา  ปองเกษม
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราพร  อารีรักษ์
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. นางสาวกฤตวรรณ  นิลณิชวรรณ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ผาสุข
 
1. นางณัฐธยาน์  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวกัญญาพัชร  หวั่งมั่น
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภานุพงศ์  สุขขีเวท
2. เด็กชายศราวุธ  จันทร์แดง
 
1. นางสาวชัชฎา  รุจิเทศ
2. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์