หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-aya2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอุไร รัตนประทุมครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ติเพียรครูโรงเรียนบางไทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทิต บัวประเสริฐครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
4. นายธีรวีร์ แพบัวครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุรีพร ศรพรหมครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางจินดารัตน์ ชาติงามครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ ปิ่นแสงครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเติมสิริ เขตต์กรณ์ครูโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นางอกนิษฐ์ หมื่นยุทธครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกาญจนา ทองเจริญครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายธรรมลักษณ์ อินทรเดชครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เที่ยงประเทศครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ กองคูณครูโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นางบุษรา หินเหล็กครูโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางอุษา ขาวดาราครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเกษร บุญกุศลครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางมัณทนา วชิรพงศ์ครูโรงเรียนสาคลีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอนก สาระสันต์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ฤกษ์ศรีรีครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสาวินี ผ่องวิถีครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปฐมาวดี คุ้มภัยครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ เซ็นเสถียรครูโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทรครูโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา พรหมทองครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางอนงค์ โหราศาสตร์ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย มะลิกองครูโรงเรียนอุดมศีลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ดัดผดุงครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ยิ่งนึกครูโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางอนงค์ ขันธวิธิครูโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิกรรมการ
5. นายชัยภัทร บุรีรักษ์ครูโรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสำเนา ทองคำครูโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางธีรกานต์ ขะชาตย์ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวรครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุนันท์ กล่อมฤทธิ์ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพร พวงเพชรครูโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุขสวัสดิ์ ขจรศิลป์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา กอแก้วครูโรงเรียนบางไทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณีรัตน์ มั่นเกษวิทย์ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนันทา ใจกล้าครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเกษม เกตุโกมุทครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำเนียง ไวยสิทธิ์ครูโรงเรียนบางปะอินประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ชูกิตติกุลครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเนาวนิตย์ แสงบุญส่งครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
4. นางลักขณา เชิดบารมีครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร หวังมั่นครูโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ กนกอุดมครูโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา อารีมิตรครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางมันทนี บุญฤทธิ์ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุรินทร์ คล้ายพงษ์ครูโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางพรพิมล ผลวัฒนะครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ แสนชัยอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสุมาพร เลาะฟอจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ขาวสุกเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะบางปะหันกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สุปุณณะบางบาลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิดาภา จูหว้าบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
2. นายอัศวิน พุ่มมรินทร์จอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์อยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา ตรีเหราเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่บางปะอินกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางนิศา ธัชประมุขอยุธยานุสรณ์กรรมการ
2. นางวัชรี รื่นกมลท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงศิริอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่นธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวลัดดา เต็มตุ่มอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นางนภา นิ่มนาคบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิรวดี แก้วมีนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
5. นางสาวจงกล แสงสุกใสมหาราช "ประชานิมิต" กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวมธุรส เหมโสมธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวเขมวรรณ ผิวลออจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางยุภา ตรีไพชยนต์ศักดิ์เสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางสาวจันทนา แสงสุกใสบางปะหันกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ภู่ด้ายวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางเกศราภรณ์ รักษากิจอุดมศีลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสมร รื่นกมลท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
2. นางปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์จอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
4. นางสาวภณิดา ทรัพย์บวรเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางปิยะนาถ จุลอำพันธ์ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นายสายันต์ กลั่นน้ำทิพย์ท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา ป้อมนาคจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายถนอม เอื้อสุนทรสกุลบางไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภสินธุ์ กลิ่นบำรุงเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ทรัพย์ผลบางซ้ายวิทยากรรมการ
5. นายชัชชัย ฤทธิ์อุดมวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วรดิเรกท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
2. นายสมปอง ป้อมนาคจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ กระจะจ่างบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้อย หว่างเจริญศักดิ์เสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวจิรินทร์ แสกระโทกภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมยศ หาญวีระจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพงษ์เฉลิมชัย จำปาศักดิ์บางซ้ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ หมีภูอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศักดา มังคะรัตน์วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางปิยะดา สุภารสเสนา กรรมการ
6. นายภรณ์อนันต์ศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจน์วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
7. นางสาวธริญา ชนะโยธาอุทัยกรรมการ
8. นางสาวสุนันทา เลอสวรรค์วารีลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ ปิ๋วธัญญาอุดมศีลวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวยุวดี พันธ์สุจริตจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนี บ่อสุวรรณอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัยบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
4. นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์เสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นายพรศักดิ์ กฤษเกล้าภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นางณัฎฐภัทร พิมลพันธุ์วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางพรทิพย์ เฉลียวพจน์ผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการ
8. นางสาวลำยอง อ่อนแย้มลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
9. นางสมพร กิจวิธีสาคลีวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางตันหยง อิ่มมากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุขเกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร ยุวัฒนาโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวนฤมล สุนทรสุขโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกรวรรณ ละออโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
6. นางสาวพชรกมล พูลลายโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
7. นางสาวรุ่งนภา ปาสานะโกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปรานี มีวุฒิสมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิภา ดียิ่งโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"รองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่างโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสมคิด ยิ้มกฤษโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวศิรสา พฆันกุลโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวุฒิชัย ใหญ่ยอดโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
7. นายนันทวัตน์ ไวยบุญญาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเสาวรักษ์ ชุนสนิทโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประภัสราภา จันทรวงศ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาศิริ ธรรมรักษ์โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ พิมพะโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุชิน ศีลธรรมโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. ดร.ธานี จันทร์นางโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อบเชยเทศโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
4. นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล กอบแก้วโรงเรียนมหาราช"ประชานิมิต"กรรมการ
6. นางสุธาสินี เนคมานุรักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนภัสวรรณ คงรื่นโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา อ่อนสกุลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลลี สายด้วงโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ ศรีสมชัยโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ธิราพืชโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ทองมั่นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวแพรทิพย์ ภาควัตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญลภา บุญวงษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนลินรัตน์ อุปทะโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมาวดี ถิระพงษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชดา เขียวอุไรโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาววิชชุตา หมอนชูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวชลธิชา ชูชีวาโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา กองรสโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ชนะโชติโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นางสาวกนกรส ถมปลิกโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์กรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ มหะสันโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายศักรินทร์ วงษ์แหยมโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ชอบทำดีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมมจิตต์ พิพิธกุลโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์รองประธานกรรมการ
3. นายนันทมิตร สุภสิงห์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชุตินันท์ พรรณสิงห์โตโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายเอกชัย วิลามาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ พูลเพิ่มโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"รองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน แป้นเหลือโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกพร ประพฤติธรรมโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ท่าทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐ เกษวงษ์โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ แสงรังศรีหน่วยงานภายนอกกรรมการ
4. นายลอย ยิ้มบุญช่วยโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
5. นายอนิรุทธ์ คงสมฤกษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายอิระชา นกขุนทองโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธวัชชัย เพ็ชนีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ท่าทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐ เกษวงษ์โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ แสงรังศรีหน่วยงานภายนอกกรรมการ
4. นายลอย ยิ้มบุญช่วยโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
5. นายอนิรุทธ์ คงสมฤกษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายอิระชา นกขุนทองโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธวัชชัย เพ็ชนีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัยโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์)ประธานกรรมการ
2. นายสันต์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายทักษิณ โพธิ์ใหญ่โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นางสาวทิพย์มงคล ปิสายะโสโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์ อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกนกพร พิมพ์มีลายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริวรรณ มีรอดโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร พันปีโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนทรีพร อำพลพรโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์)กรรมการ
4. นางนุชเนตร อัมพวาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางอัญชนา สิริภาพโรงเรียนบางปะหันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญทิพย์ กองวารีโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ ยี่รงค์โรงเรียนบางปะอินรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ เอกจริยวงศ์โรงเรียนอยุธยาวิทยลัยกรรมการ
4. นางสุนีย์ ขันธวิธีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนันทนา กนกอุดมโรงเรียนบางซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ พินนอกโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล พันธุ์กระวีโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"รองประธานกรรมการ
3. นายสิงหา เพ็งคำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์โรงเรียน"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางนุชนาฏ มณีวงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธนากร ผิวนวลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ มีฤกษ์โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ ภู่พงษ์วัฒนาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชรินทร์ อุนะพำนักโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอภินันท์ เลขะพันธ์โรงเรียนบางบาลกรรมการ
6. นายรณวิทย์ ขะชาตย์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธีรการ สุขสุเสียงโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการและเลขานุการ
8. นายวิชชพล ฉิมพลีโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนากร ผิวนวลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ มีฤกษ์โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ ภูพงษ์วัฒนาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชรินทร์ อุนะพำนักโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอภินันท์ เลขะพันธ์โรงเรียนบางบาลกรรมการ
6. นายรณวิทย์ ขะชาตย์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธีรการ สุขสุเสียงโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการและเลขานุการ
8. นายวิชชพล ฉิมพลีโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวอทิตา บุญขยายโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธ์"ประธานกรรมการ
2. นางสำเนาว์ ศรีอรุณโรงเรียนบางประอิน"ราชานุเคราะห์๑"รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุขจิตร์โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นางศุษมา เกษสาโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นางสุกัญญา หล่อประเสริฐโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสมคิด เปลื้องทุกข์โรงเรียนลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กลัดทองโรงเรียนลาดบัวหลวง"ไพโรจน์วิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายสนิท สุขสมเชาว์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเพทาย อารียะโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
5. นางรสา ทรัพย์เจริญไวยโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการและเลขานุการ
6. นางอมรา หันตราข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนตรเจริญโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เริงหิรัญโรงเรียนบางปะอินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐกัญญา กุจนาโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสิริกร มิตรชัยโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
5. นางสาวจิตติมา ชาติสกุลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุกัลยา กลิ่นอ่อนโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"ประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ วิภารัตน์โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพร กัณฑ์ศรีโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
4. นางรุจิรา ศรนารายณ์โรงเรียนวิเชีียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางพัชรี ศิริเสนาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประคอง มีฤกษ์โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร เฉลยนาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางปรียาพร สุดโชคโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นางนภาพร นาคแกมทองโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นางอัมพร กองโชคโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางวัฒนีวรรณ ประดิษฐ์เขียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพเยาว์ ไวยโรจน์โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"ประธานกรรมการ
2. นางณัติยา แท่นมณีโรงเรียนภาชี"สุทรวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางสาวกรรัตน์ ฟองเพชรโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายฉัตรชัย สัตบุษโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางวัฒนีวรรณ ประดิษฐ์เขียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. ดร.พลารักษ์ ไชยโยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jack Croomมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
4. พระมหาทองสา นาถวิริโยวัดเสนาสนารามราชวรวิหารกรรมการ
5. พระมหาญาณวัฒน์ .วัดเสนาสนารามราชวิหารกรรมการ
6. นางธัญพร เมฆสินโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางนิรมล จันทร์แย้มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อวยพรโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นายสันติราษฎร์ เรียนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุรัช จิตรสุระผลโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายวิเชียร เหรียญหิรัญโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ สุภาพรโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
6. นายบัณฑิต อรุณเสถียรโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
7. นางรัตนา รัตนทิพย์โรงเรียนบางบาลกรรมการ
8. นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชคโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
9. นางอรนุช เวทย์วัฒนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
10. นายนิรุธ บัณฑิโตโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอุทัย ศีลธรรมโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา แสนสุขโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา โพธิบัติโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางรสกร ภูมิราชโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์รักษ์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมปอง พงษ์พนัสโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
7. นายไพบูลย์ คล้ายวงศ์โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
8. นางอิ่มจิตต์ ก้อนนาคโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
9. นางสาวเกศรืนทร์ แย้มประดิษฐ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
10. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
11. นายธำรงรัฐ อากาศวิภาตโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์)กรรมการ
12. นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
13. นางสาวสุภาศิณี ชะโลธรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอุทัย ศีลธรรมโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา แสนสุขโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา โพธิบัติโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางรสกร ภูมิราชโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์รักษ์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมปอง พงษ์พนัสโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
7. นายไพบูลย์ คล้ายวงศ์โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
8. นางอิ่มจิตต์ ก้อนนาคโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
9. นางสาวเกศรืนทร์ แย้มประดิษฐ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
10. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
11. นายธำรงรัฐ อากาศวิภาตโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์)กรรมการ
12. นางสาวสุภาศิณี ชะโลธรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
13. นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ รัตนประทุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ เพชร์ดีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธชย ประทุมวรรณศิลปินนักร้อง THE VOICE THAILANDประธานกรรมการ
2. นายธิติวัฒน์ รองทองนักดนตรี นักประพันธ์เพลงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธชย ประทุมวรรณศิลปินนักร้อง THE VOICE THAILANDประธานกรรมการ
2. นายธิติวัฒน์ รองทองนักดนตรี นักประพันธ์เพลงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ วิเชียรทัศน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ วิเชียรทัศน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
7. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
7. นายชูชาติ มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
7. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นายชินกร เมาลิทองโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายวิชิต มีสีสรรค์โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”กรรมการ
5. นายชูชาติ ตรีสินธุ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. นายวสันต์ชัย จาติภานนท์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.จันทร กล่ำอักษรโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
4. นายฉัตร รุจิเทศโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายสุชาติ ม่วงคำโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
6. นายทองสุข ทรัพย์ทิพย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
7. นายสุรัช จิตสุรผลโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
8. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาลกรรมการ
9. นายกฤษทอง ทองศรีสะอาดโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
10. นางพิกุล สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.จันทร กล่ำอักษรโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
4. นายฉัตร รุจิเทศโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายสุชาติ ม่วงคำโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
6. นายทองสุข ทรัพย์ทิพย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
7. นายสุรัช จิตสุรผลโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
8. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาลกรรมการ
9. นายกฤษทอง ทองศรีสะอาดโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
10. นางพิกุล สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายดิเรก สายศิริวิทย์โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ดีวงษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปักวี มีประสพโชคโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นางสุรีย์ สุวรรณภาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายดิเรก สายศิริวิทย์โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ดีวงษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปักวี มีประสพโชคโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นางสุรีย์ สุวรรณภาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ดร.วัชรี เทพพุทธางกูรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา บุญเกื้อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุจารีย์ คล้ายสังข์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภคปภา สุคันธชาติโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ ธรรมเจริญกุลโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
6. นางสาวนภัสสิริ อิศรีทองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ดร.วัชรี เทพพุทธางกูรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา บุญเกื้อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุจารีย์ คล้ายสังข์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภคปภา สุคันธชาติโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ ธรรมเจริญกุลโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
6. นางสาวนภัสสิริ อิศรีทองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรพรรณ บุญเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสำเนา ทองคำโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวแสงสุรีย์ วาดจิตรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
9. นายธีรพล พลทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
10. นางนันทา ใจกล้าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นายธีรวีย์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรพรรณ บุญเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสำเนา ทองคำโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวแสงสุรีย์ วาดจิตรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
9. นายธีรพล พลทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
10. นางนันทา ใจกล้าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นายธีรวีย์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ชูกิตติกุลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวีย์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวีณา ภู่สกุลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์โรงเรียนบางปะหันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ชูกิตติกุลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวีย์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวีณา ภู่สกุลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์โรงเรียนบางปะหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ บุญประเสริฐโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐญาดา เอกกุลโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
4. นายพรชัย สมพงษ์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวศรัณยา พรชัยโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนิท กิจพายัพโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วงษ์สถิตโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนิสา งามเมืองโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”กรรมการ
4. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
5. นางพรศิริ สังข์ทองโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
6. นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสวง จันทร์แก้วโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา แสดงฤทธิ์โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
3. นายพชรพล พลธีโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นายเชาวรินทร์ ดีฉายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวลักษิกา มีกุลโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ยังนึกโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชูโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ โนทะเวียนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยณัฐ สุขสมพืชโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”ประธานกรรมการ
2. นายชาต์ติณฑ์ ปิติเพิ่มพูนเดชโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุนทรสินธุ์โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคลโรงเรียนท่าช้างประธานกรรมการ
2. นายเอกราช คำถวายโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
3. นางณัษฐพร ฮีมวายต์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” กรรมการ
4. นางสาวพรนภา สุขยานีโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นายสนิท บุญประจักษ์โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพรโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
7. นางสาวผกาสินี ภู่ระยับโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
8. นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
9. นางสาวพรทิพย์ ทองไพบูรณ์โรงเรียนป้อมเพชรกรรมการ
10. นางสาวอรพิน สีน้ำเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
11. นายนิวัฒน์ ว่องธัญญาภรณ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
12. นางสาวกุลธิดา สิงห์สูงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
13. นางสาวนภัทร สินอำนวยผลโรงเรียนบางบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยุทธพิชัย เขาแก้วโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ปิโยโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววรรณา เย็นมนัสโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
4. นายบัญชา รื่นอารมณ์โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์กรรมการ
5. นางศุภัชสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
6. นายศรัณย์ หนุ่ยลำพูนโรงเรียนบางปะอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเรณู ขวัญแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
3. นายสมนึก ยังนึกโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ วงษาอ่ำโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวเมทินี นิชีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจิรัฎฐ์ แย้มประดิษฐ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สมพงษ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
3. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
4. นายทรรศิน อุษาวิจิตรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายณัฐพล มีแสงเพชรโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
6. นายณรงค์ชัย หล่อประเสริฐโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางตันติวรรณ แสงแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตลดา ศรีจันทร์ดีโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นายสุวพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวดาวสวรรค์ วงษ์เสนาโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ หอมชูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ สมพงษ์รัตนกุลโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
3. นายดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาคโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายพรชัย สมพงษ์โรงเรียนบางปะอินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ แคดี โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา สุขยานีโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอบีอะห์ ฮานาฟีโรงเรียนอิสลามอยุธยามูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนา แสงเปล่งปลั่งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจารีรัตน์ อรรถจรูญโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
3. นายจรัญ กรีปักษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
5. นางอุทุมพร เกิดมงคลโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล ถนอมนิลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช กำแพงจันทร์โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
3. นางสาวโยษิตา ลีวรรณโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
4. นายศุภชัย วงษ์สถิตย์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
5. นายสมชาย แสนยะบุตรโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
6. นายคมสันต์ เงินลาดโรงเรียนจิระศาสตร์กรรมการ
7. นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางพรศิริ สังข์ทองโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางศุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางศุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
2. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ทองมั่นโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ชิตเกษรโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ เหล่าศิริวัฒนาโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นายศุภกร การสมบัตืโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนงคราญ ลาภอารมณ์โรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ทองมั่นโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ชิตเกษรโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ เหล่าศิริวัฒนาโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นายศุภกร การสมบัติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนงคราญ ลาภอารมณ์โรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร เหมือนประสาทโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา คำพึ่งอุ่นโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลย มุ่งเจริญโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นางเกวลิน ณิชธนิกปีติโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
5. นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวจำเนียร เหมือนประสาทโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา คำพึ่งอุ่นโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลย มุ่งเจริญโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นางเกวลิน ณิชธนิกปีติโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
5. นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสายยล สมตั้งมั่นโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สาระกูลโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
3. นายจิณณพัต ปั้นดีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
4. นางศิริลักษ์ โลหิตไทยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนฤมล กิจสมพงษ์โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสายยล สมตั้งมั่นโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สาระกูลโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
3. นายจิณณพัต ปั้นดีโรงเรียนบางบาลกรรมการ
4. นางศิริลักษ์ โลหิตไทยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนฤมล กิจสมพงษ์โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญทิพย์ อวยพรโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี อุทธาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางทัศนี ตรีเจตน์โรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
4. นายสถาพร สันติกลางโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
5. นายสุชีพ เสือจำศิลป์โรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญทิพย์ อวยพรโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี อุทธาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางทัศนี ตรีเจตน์โรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
4. นายสถาพร สันติกลางโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
5. นายสุชีพ เสือจำศิลป์โรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายวิเชษฐ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายวิเชษฐ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรางกูร เกตุโกมุตโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นางณ รังษี บุญคงโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางฉลวย สอาดเอี่ยมโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ้งกาญจน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางสุชญา ปิ่นมณีโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรางกูร เกตุโกมุตโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นางณ รังษี บุญคงโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางฉลวย สอาดเอี่ยมโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ้งกาญจน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางสุชญา ปิ่นมณีโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางธัญธรณ์ ศรีวรมัยธนากุลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประไพ ทับทิมเจือโรงเรียนบางบาลกรรมการ
3. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางอัญชลี กลิ่นชื่นโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางธัญธรณ์ ศรีวรมัยธนากุลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางประไพ ทับทิมเจือโรงเรียนบางบาลกรรมการ
3. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางอัญชลี กลิ่นชื่นโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
3. นางยุพา ซื่อสัตย์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นางจันทนา สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
3. นางยุพา ซื่อสัตย์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นางจันทนา สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มีสมสืบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี กิจพายัพโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ไหลกูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายตรัสสา ชุมพรโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มีสมสืบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี กิจพายัพโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ไหลกูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายตรัสสา ชุมพรโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวันทนา อยู่ประเสริฐโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี แก้วใสโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นางกันตยา ปองเกษมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางกัญญาพัทร หวังมั่นโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันทนา อยู่ประเสริฐโรงเรียนบางบาลรองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี แก้วใสโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นางกัญญาพัทร หวังมั่นโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นางกันตยา ปองเกษมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา อยู่ประเสริฐโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี แก้วใสโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นางกัญญาพัทร หวังมั่นโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นางกันตยา ปองเกษมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา อยู่ประเสริฐโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี แก้วใสโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นางกัญญาพัทร หวังมั่นโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นางกันตยา ปองเกษมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นางจรุณี รักษาจิตร์โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นางปารีนารถ จันทร์ไมตรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางรัตนา จิตระตรีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นางจรุณี รักษาจิตร์โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นางปารีนารถ จันทร์ไมตรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางรัตนา จิตระตรีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรุ้งรัตน์ ชำนิมั่นโรงเรียนลาดชะโดประธานกรรมการ
2. นางนภา นิ่มนาคโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางณิปภา รุจิชีพโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศรีสังข์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางประภาพร กิจพิพัฒน์โรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นางพัชรี แก้วใสโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศรีสังข์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางประภาพร กิจพิพัฒน์โรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นางพัชรี แก้วใสโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศรีสังข์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพจนา ฉ่ำเฉลิมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นางพิศุทธิ์ รุจิเทศโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ ศรีสังข์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพิศุทธิ์ รุจิเทศโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
4. นางพจนา ฉ่ำเฉลิมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางณัฐธยาน์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ ศรีสังข์โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพจนา ฉ่ำเฉลิมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นางพิศุทธิ์ รุจิเทศโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางศิวภรณ์ ุสุคนธผลโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล ใจผ่องโรงเรียนบางปะหันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัชฎา รุจิเทศโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นางสาวสิริพร โทขึ้นโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางศิวภรณ์ สุคนธผลโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล ใจผ่องโรงเรียนบางปะหันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัชฎา รุจิเทศโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นางสาวสิริพร โทขึ้นโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางศิวภรณ์ สุคนธผลโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล ใจผ่องโรงเรียนบางปะหันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัชฎา รุจิเทศโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นางสาวสิริพร โทขึ้นโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมภ์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]