หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
2 นางสาวสำราญ ศิลมั่น ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
3 นางสุรางค์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
4 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
5 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา วงษ์พจนี โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
6 นายอุทิศ พิณพาทย์เพราะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
7 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
8 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
9 นางพิศุทธิ์ รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
10 นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
11 นางสุวารี อ้วนล่ำ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
12 นางสาวนิสา ตาสว่าง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
13 นางสาวชนิกรรดา กิจนพศรี โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
14 นายกำพู อักษร โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทย่า คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
15 นางนงนุช กำแพงจันทร์ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
16 นายอรรถวัฒน์ สบายกาญน์ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
17 นางกันตยา ปองเกษม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
18 นายธรรมลักษณ์ อินทรเดช ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
19 นางสาวฐิติรัตน์ สายอาทิตย์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
20 นางอุบล หุ่นสาระ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
21 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายวรรธน จำปาทอง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายยุรนันท์ อัตตสาระ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายพัฒนพงษ์ อนันต์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสนธิ์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นางจีรวรรณ สุขมังสา ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายเอกชัย พึ่งภักดี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นางสุวารี อ้วนล่ำ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
29 นางกันตยา ปองเกษม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
30 นายฉัตรชัย บุญศรี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
31 นางจีรวรรณ สุขมังสา ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
32 นายปัถวี มีประเสริฐโชค ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
33 นายสมชาย ขันธฤกษ์ นักการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
34 นายเอกชัย อรุณรุ่งเรืองชัย นักการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
35 นายบรรดล กางกรณ์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
36 นายอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
37 นายเอกชัย พึ่งภักดี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
38 นายจักรกฤษ กราบกราน ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
39 นางจีรวรรณ สุขมังสา ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
40 นางเกษร ภู่จำปา ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
41 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
42 นางสาวจันทนา แสงสุกใส ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
43 นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
44 นางสุวารี อ้วนล่ำ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
45 นางพิศุทธิ์ รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
46 นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
47 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
48 นางอุบล บานศิลป์ ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
49 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
50 นางสาวรุ่งนภา กองน้อย ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
51 นางพรศิริ สังข์ทอง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
52 นางชลธิชา วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
53 นางสาวชัชฎา รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
54 นายวัชรินทร์ อันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
55 นางสาวลำยอง อ่อนแย้ม ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
56 นางณัฎฐภัทร พิมลพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
57 นายโสภณ แจ่มสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
58 นางศิวภรณ์ สุคนธผล ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
59 นางปารีนารถ จันทร์ไมตรี เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
60 นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
61 นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูม เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
62 นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
63 นายดิเรก สายศิริวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
64 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
65 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
66 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
67 นางอุบล บานศิลป์ ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
68 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
69 นางสาวฉันทนา ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัว
70 นายจิรายุทธ กลิ่นสาหร่าย ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัว
71 นางชุติมา อร่ามเรือง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
72 นางจำลอง ศิริ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
73 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
74 นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
75 นางศรศมน มรุตัณฑ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
76 นายองอาจ สุวรรอาชา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
77 นางสุรางค์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
78 นายณัฐนันท์ สุดลอย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
79 นายสุมิตร ถามั่งมี ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
80 นายฉัฐ รุจิเทศ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
81 นายอำนาจ อินทสร ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
82 นายวันชัย พานทอง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
83 นายณัฐพล มีแสงเพชร ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
84 นายศิริศักดิ์ สุขสุชะโน ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจราจร
85 นางราตรี ปรีเปรมใจ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
86 นางทัศนีย์ สุทธิพิงค์ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผู้ช่วยฝ่ายพยาบาล
87 นายคมสัน การสมศิษฐ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
88 นายสมคิด ทองมั่น ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
89 นายชรินทร์ อุนะพำนัก ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
90 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
91 นางเพลินตา เข็มทอง ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
92 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
93 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงิน
94 นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงิน
95 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
96 นางอุบล บานศิลป์ ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
97 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
98 นางสาวโยษิตา ลีวรรณ ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
99 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
100 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
101 นายสมชาย วรดิเรก ครู โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
102 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
103 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
104 นางสาวน้อย หว่างเจริญศักดิ์ ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการและเลขานุการ ตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
105 นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
106 นางสมร รื่นกมล ครู โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
107 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
108 นายสมยศ หาญวีระ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
109 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
110 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
111 นายจิรายุทธ กลิ่นสาหร่าย ครูโรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
112 นางสมใจ โพธิ์สามต้น ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
113 นางสุกานดา ศรีพรม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
114 นางชลธิชา วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
115 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
116 นายจิรายุทธ กลิ่นสาหร่าย ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
117 นางสาวนันทิยา หมัดซัน ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
118 นางสาวกฤตยา เจริญเชื้อ ครูโรงเรียนอุทัย คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
119 นางณภัทร ประเทืองสิน ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
120 นายประจวบ แสนชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
121 นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
122 นางพรศิริ สังข์ทอง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
123 นางสาวสมปรารถนา พรายบุญ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
124 นางสาวสุดาพร อารีย์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
125 นางสุกานดา ศรีพรม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการตรวจทาน และอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
126 นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
127 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
128 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนบางปะหัน เลขานุการศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
129 นางชุติมา อร่ามเรือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิธีกรเวทีการประกวด
130 นางสาวภัสราภรณ์ ธรรมเจริญกุล โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" พิธีกรเวทีการประกวด
131 นางวรรณา ธงชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
132 นๅงสาวสุรีรัตน์ หมีภู ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
133 นางสาวธีรวรรณ ภัทรสถิรกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
134 นางสาวภัทรวดี แซ่โอ้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
135 นางสาววรรษมล สีเหนี่ยง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
136 นางสาวอรนิจ สมบัติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
137 นางวิภาภรณ์ คำลือชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
138 เรืองสิตา ศิรินนท์สกุล โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
139 สุภาศิณี ชะโลธร โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
140 นายศุภโชค แก้วสง่า ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
141 นางพิกุล สุขเกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
142 นายวิชัย สุขเกษม ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
143 นางสยุมพร นาคจรูญ โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" เลขาศูนย์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]