งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพัชริดา    เอี่ยมผู้ช่วย
1. นายสุรินทร์    ยิ่งนึก
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจีระนันท์    ธุระตา
1. นางสำเนา    ทองคำ
3 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสาลิณี    ธนะสันต์
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
4 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธงชัย    สุขไชย
1. นางสาวสุนันท์    กล่อมฤทธิ์
5 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    ธรรมเภรี
1. นางจิราภรณ์    กองคูณ
6 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายคมกฤช    ผ่องศรัทธา
1. นางสุจิรา    บุตรี
7 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธนชนก    ใหม่งาม
1. นายอธิปพงศ์    กระจ่างศิลป์
8 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนารินทร์    อินสร
1. นางเติมสิริ    เขตต์กรณ์
9 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    ศรีกุญชร
1. นายสงกรานต์    ไกรยวงษ์
10 โรงเรียนเอกอโยธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทับทิม
1. นางสาวชลดา    ศิริกุล
11 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ขันโท
1. นางสาวสุชานาฏ    โสภิษฐิกุล
12 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เกตุตานนท์
1. นายวิทิต    บัวประเสริฐ
13 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปาริชาติ    เยี่ยมญาติ
1. นางสาวชวัลลักษณ์    รัตนจงเกียรติ
14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมนันทิยา    ชะนะ
1. นางสาวมาลา    ศรีสมรส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................