งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวพรทิพย์    ล้ำเลิศ
1. นายสุรินทร์    ยิ่งนึก
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวธัญวรรณ    นกหงษ์
1. นายเอนก    สาระสันต์
3 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวสุพัตรา    กิจเกล้า
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
4 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวภมรมาศ    ศรีอักขรินทร์
1. นายเกษม    เกตุโกมุท
5 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นายปิญะณัฐ    ไชยมงคล
1. นายสมหมาย    มะลิกอง
6 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นายสิทธิรักษ์    จงรักษ์
1. นางเติมสิริ    เขตต์กรณ์
7 โรงเรียนเอกอโยธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอนุสรา    คงสมศักดิ์
1. นางสาวชลดา    ศิริกุล
8 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวดาริณี    เณรแก้ว
1. นางสุรชา    เขาแก้ว
9 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปรียาพร    กาญจนวิจิตร
1. นางสาวจุไรภรณ์    มิใย
10 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวเมธาวี    เครือแก้ว
1. นางอรวรรณ    คงทรัพย์
11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวธิติมา    ฮวดหุ่น
1. นางบุญนาค    มาลาอี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................