งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 274
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายภูมินทร์    เครือณรงค์
1. นายจิรศักดิ์    กนกอุดม
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอรัญญา    สืบกระแสร์
1. นายเอนก    สาระสันต์
3 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวจุฑามาศ    สุขจันทร์
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
4 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกนกพร    พราหมณ์แต่ง
1. นางสาวสุนันท์    กล่อมฤทธิ์
5 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ    การสมบัติ
1. นางจิราภรณ์    กองคูณ
6 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปิยะดา    เทพพันธุ์
1. นางสุจิรา    บุตรี
7 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชื่นชอบ
1. นายนิรันดร์    หนูฤกษ์
8 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงซอนย่า    เนื่องเล็ก
1. นายวันชัย    ถังยิ้ม
9 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงเกศมณี    ลาภภักดี
1. นางราตรี    ติเพียร
10 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงศุภมาศ    สุขสายี
1. นายสงกรานต์    ไกรยวงษ์
11 โรงเรียนเอกอโยธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงทิพากร    ภาคศิลป์
1. นางสาวสุณีรัตน์    ทองคำ
12 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปัทมา    ดาวทอง
1. นางสาวปารณีย์    มีสิมมา
13 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอมิตา    พิมพ์พลดิษฐ์
1. นางกมลรัตน์    เครือคำ
14 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ไตรวาสน์
1. นางสาวเพ็ญพร    พวงเพชร
15 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกิรนันท์    พันธ์พฤกษ์
1. นางสาวมาลา    ศรีสมรส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................