งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 275
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวอภิญญาภรณ์    สว่างเดือน
1. นายจิรศักดิ์    กนกอุดม
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวธันยาพร    สุขสัมผัส
1. นายเอนก    สาระสันต์
3 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวจุรีรัตน์    รัตนธรรม
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
4 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวอัฐภิญญา    จันทเตมีย์
1. นางพรพิมล    ผลวัฒนะ
5 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปราณี    ทวีทรัพย์
1. นางจิราภรณ์    กองคูณ
6 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปนัดดา    ดวงกางเงาะ
1. นางราตรี    ติเพียร
7 โรงเรียนเอกอโยธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวพัชราภรณ์    นพคุณ
1. นางสาวชลดา    ศิริกุล
8 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวสมจิตร    กองแก้ว
1. นางสาวปารณีย์    มีสิมมา
9 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวกรรณิการ์    แย้มสวัสดิ์
1. นางสาวบุษบรรณ    ศุภดล
10 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวสุดารัตน์    ชี้แจง
1. นางเนาวนิตย์    แสงบุญส่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................