งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุพัฒชา    สารีสุข
1. นายสุรินทร์    ยิ่งนึก
2 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นายศราวุธ    กิจเพ็ชรณี
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
3 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุชาดา    คำประกอบ
1. นางสาวฐิติมา    พรหมทอง
4 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    วิมุต
1. นางพัชรี    แก้วไสย
5 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายนนทวัชร์    ไกรสกุล
1. นายอธิปพงศ์    กระจ่างศิลป์
6 โรงเรียนเอกอโยธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์    บุญเลิศ
1. นางสาวสุณีรัตน์    ทองคำ
7 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ทรัพย์สิน
1. นางสุรชา    เขาแก้ว
8 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงเจนนิสา    นกอินทรีย์
1. นางธนิดา    สิลุจจยานนท์
9 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพรรณิกา    เจือจันทร์
1. นางวาสนา    ผ่องชนะ
10 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    คำพ่วง
1. นางสาวเพ็ญพร    พวงเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................