งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นายอัมพุ    เจริญปล้อง
1. นายสุุรินทร์    ยิ่งนึก
2 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวดารณี    พวงลำเจียก
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
3 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวสุดารัตน์    ม่วงพันธุ์
1. นางสาวสำราญ    ชะบา
4 โรงเรียนเอกอโยธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวสิรภัสสร    จันทะคุณ
1. นางสาวสุณีรัตน์    ทองคำ
5 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวชนากานต์    อินทรสิทธิ์
1. นางธนิดา    สิลุจจยานนท์
6 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์    แทนชาติ
1. นางวาสนา    ผ่องชนะ
7 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นายวัชรินทร์    ยินดี
1. นางสาวเพ็ญพร    พวงเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................