งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 278
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปุรินทร์    กลับมารัมย์
2. นางสาวนิภาพร    ตรีวรรณ์
3. นายสราวุธ    กิจเพ็ชรณี
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
2 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายสมพฤทัยย์    โสรส
2. เด็กหญิงสุเพ็ญพร    เหมี้ยงหอม
3. เด็กหญิงธัญรดา    เกิดสุภาพ
1. นางประไพศรี    สมัยมาก
2. นางสาวศิรภัสสร    ศรีสุวรรณ์
3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปภาวีร์    มงคลเกิด
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    หาญศึก
3. เด็กชายอติพัฒน์    กมุกะมกุล
1. นายนิรันดร์    หนูฤกษ์
2. นายอธิปพงศ์    กระจ่างศิลป์
4 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงนฤมล    รื่นนิมิตร
1. นางสาวสุชานาฏ    โสภิษฐิกุล
2. นางสุรชา    เขาแก้ว
5 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชนากานต์    จิตรีชาติ
2. เด็กหญิงฌาณิยา    ยมดิษฐ์
3. เด็กหญิงภัชชา    กฤษณะชัยยะ
1. นางสาวจรัสพิมพ์    ศิริมาตร์
2. นางนฤมล    เหมือนเตย
6 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพาคิน    นาคะ
2. เด็กหญิงศิรินทร์    จั่นโพธิ์เตี้ย
3. เด็กหญิงยุพิน    ทิพย์พันธ์
1. นายสมศักดิ์    ลาภานิกรณ์
2. นางสาวเพ็ญพร    พวงเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................