งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 279
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นายณัฐพล    สอาดเอี่ยม
2. นางสาวอลิษา    ทรงศิริ
3. นางสาวสุทธิกมล    วุฒิสนิท
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
2 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นายศราวุฒิ    สารจันทร์
2. นางสาวนันทนี    จุงใจ
3. นางสาววราภรณ์    จันโพพันธ์
1. นางประไพศรี    สมัยมาก
2. นางพรพิมล    ผลวัฒนะ
3 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาววาสนา    เกษชาติ
2. นางสาวเจนจิรา    จิตรีรมณ์
3. นางสาววันณิสา    ยอดยิ่ง
1. นางราตรี    ติเพียร
2. นางอังคณา    กอแก้ว
4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวกาญจนา    บรรเทา
2. นางสาวชนิญญา    ลาภพิสิฐพิทยา
3. นางสาวณัฐชยา    ไวยวิฬา
1. นางสาวจรัสพิมพ์    ศิริมาตร์
2. นางสาววรรณวิสา    สมัยมาก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................