งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 280
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี    ปัทมากร
2. เด็กหญิงรติกาล    โฉมตระการ
1. นายจิรศักดิ์    กนกอุดม
2. นายอนนท์    ชินวงษ์
2 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวอัยลดา    อรุณรัศมี
2. นางสาวสุจิตตา    มีชัย
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
3 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เจริญสุข
2. เด็กหญิงอทิตยา    การสมชน
1. นางสาวปวันรัตน์    เสือวงษ์
2. นางสาวสำราญ    ชะบา
4 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายเสรี    ชูประสิทธิ์
2. เด็กชายธราธร    ใชยา
1. นายสมหมาย    มะลิกอง
5 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวิจิตรี    สุภานัติ
2. เด็กหญิงธนัญญา    ไกรประสิทธิ์
1. นางสุจิรา    บุตรี
6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์    ฤกษ์จำนงค์
2. เด็กหญิงสิริพร    แจ่มทับทิม
1. นายนิรันดร์    หนูฤกษ์
2. นายอธิปพงศ์    กระจ่างศิลป์
7 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชนาภา    สุขสุมิตร
2. เด็กหญิงประติมากร    หว่างเชื้อ
1. นายวันชัย    ถังยิ้ม
8 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงเบญจพร    จิตต์ประพัฒน์
2. เด็กหญิงบุณฑริก    เปียอยู่
1. นางณภัทร    ประเทืองสิน
2. นางราตรี    ติเพียร
9 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    แววจะบก
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    แววจะบก
1. นางปาริชาติ    จิตประกอบ
2. นายสงกรานต์    ไกรยวงษ์
10 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ภาคีเนตร
2. เด็กหญิงจิรณัฐ    ุัถั่วกระโทก
1. นางสาวสำเนียง    ไวยสิทธิ์
2. นางสุรชา    เขาแก้ว
11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงสรินธร    นาคสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุภกร    วรวงษา
1. นายวิทิต    บัวประเสริฐ
2. นางเจียมจิตร    บัวประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................