งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 281
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวปวีณา    สัมพันธมิตร
2. นางสาวสุดารัตน์    แสงสุกวาว
1. นายจิรศักดิ์    กนกอุดม
2. นายอนนท์    ชินวงษ์
2 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวจุฑามาศ    สารสุวรรณ
2. นางสาวสาธิตา    พันธุ์เพ็ง
1. นางมัณทนา    วชิรพงศ์
3 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวจุฑารัตน์    ทรงไทย
2. นางสาวประภาศิริ    ปลอดโปร่ง
1. นางสาวฐิติมา    พรหมทอง
2. นางพรพิมล    ผลวัฒนะ
4 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวภควรรณ    พวงอุบล
2. นางสาวประภาพรรณ    สุขประเสริฐ
1. นางณภัทร    ประเทืองสิน
2. นางราตรี    ติเพียร
5 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1. นางสาวณัฐริกา    มุ่งเจริญ
2. นางสาวปิยธิดา    แววดี
1. นางสาวสำเนียง    ไวยสิทธิ์
2. นางสุรชา    เขาแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................