สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมกฤช  ผ่องศรัทธา
 
1. นางสุจิรา  บุตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะดา  เทพพันธุ์
 
1. นางสุจิรา  บุตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัญญา  ไกรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิจิตรี  สุภานัติ
 
1. นางสุจิรา  บุตรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันตพงษ์  ทานจิตต์
 
1. นายสมหมาย  แจ่มแจ้ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุขีบท
 
1. นายสมหมาย  แจ่มแจ้ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิเศษสุทธิ์
2. เด็กชายทัศยุ  ศรีแสงฉาย
3. เด็กชายวศิน  รักสุข
 
1. นางวรรณนิภา  เนยสูงเนิน
2. นางกฤษณา  คำภักดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมสัน  ดีสุวรรณ
2. เด็กชายณฐกร  แก้วมรกต
 
1. นางวรรณนิภา  เนยสูงเนิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิยดาภรณ์  พวงจิตต์
 
1. นางระรื่น  พวงลูกอิน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุทธิราช  ทรัพย์มี
2. เด็กหญิงสโรชา  พึ่งพา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงชนะ
2. นางระรื่น  พวงลูกอิน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรธิตา  แสงทองไทย
 
1. นายอภิรักษ์  จุลสุคนธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรชัย  แสงฟ้า
 
1. นายอภิรักษ์  จุลสุคนธ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พามาเนตร
 
1. นางรุ่งนภา  ขยายศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หาญจารุภัทร
 
1. นายอาคม  เปรมสกุล
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 -    
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สินสุขชัย
 
1. นางอัญชลี  อ้อสุวรรณ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรายุทธิ์  พัฒนาภรณ์
 
1. นางอัญชลี  อ้อสุวรรณ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวลินดา  มั่นคง
2. เด็กหญิงสุจิตตา  ละวาทิน
 
1. นายอนิรุทธิ์  กิจโอสถ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาดาวดี  สาระสันต์
2. เด็กหญิงบุศยาพร  พันธุ์มะลี
3. เด็กหญิงเขมิกา  สุรำไพ
 
1. นางมณฑา  บุญมีประเสริฐ