สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คำพ่วง
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรินทร์  ยินดี
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพาคิน  นาคะ
2. เด็กหญิงยุพิน  ทิพย์พันธ์
3. เด็กหญิงศิรินทร์  จั่นโพธิ์เตี้ย
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
2. นายสมศักดิ์  ลาภานิกรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็งพุฒิ
2. เด็กหญิงทรรศนันท์  เหมือนทรัพย์
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  รอดสม
4. เด็กหญิงธนพร  สภาพสาร
5. เด็กหญิงนิรชา  หล่อสุวรรณ
 
1. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
2. นางวนิดา  รักพงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 7 1. นายวัชรินทร์  ยินดี
 
1. นางวนิดา  รักพงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์สว่าง
2. นางสาวสุขาดา  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  จริตธรรม
2. นางวนิดา  รักพงษ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรแก้วตา  จรุงพันธ์
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชาติวีรธรรม
3. เด็กหญิงวนิดา  เกทารัง
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  น้ำไพฑูรย์
2. นางสาวสุนิสา  เทีนยสวัสดิ์
3. นางสาวสุรัย์รัตน์  กำลังไทย
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายนิรุตต์  บุญประจักษ์
2. นายอภิชัย  มะอินทร์
 
1. นายเอกราช  คำถวาย
2. นายอนุกูล  ปิโย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุทธ  คงไวย
2. เด็กชายสมัย  กำลังวุฒิ
 
1. นายอนุกูล  ปิโย
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  รุ่งอดิศร
2. เด็กชายณัฐพล  ผาสุขพักตร์
3. เด็กชายธีรยุทธ  สุขขีชิต
 
1. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
2. นายสิริชัย  นนทะศรี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรลดา  สิงหพันธุ์
2. นางสาวปาริชาติ  เล็กประทุม
3. นายอธิวัฒน์  ช้างศร
 
1. นางเกวลิน  ณัชนิกาปีติ
2. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมชนก  ดกงาม
2. เด็กหญิงพิลัยพร  สุขีรัตน์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรักษ์
 
1. นางเกวลิน  ณัชนิกาปีติ
2. นายสาธิต  อินทะมา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  วิเศษสุวรรณ
2. นางสาวปริศนา  คงมา
3. นางสาวพรกมล  วืเศษสุวรรณ
 
1. นางเกวลิน  ณัชนิกาปีติ
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วายุภักตร์
2. เด็กหญิงชลดา  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไตรวาสน์
5. เด็กชายวรายุทธ  แสนเพียง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงชาวนา
 
1. นางวนิดา  รักพงษ์
2. นางสาวสมจิตร  จริตธรรม
3. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลณัฐ  มงคลเอี่ยม
2. นางสาวจงรัก  เรือนทอง
3. นางสาวนริศา  จันทะสงคราม
4. นายพัสนัย  กำแพงจันทร์
5. นางสาววัลลภา  สายสุ่ย
6. นางสาวศิภาพร  หาดี
 
1. นางวนิดา  รักพงษ์
2. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
3. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เปลื้องทุกข์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วิเศษสุวรรณ
3. เด็กหญิงยศวดี  เอื้ออารีศิลป์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
2. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภิรมย์พร  จันทโรจน์
2. นางสาวมณีนุช  วงษ์สำริตย์
3. นางสาวศิรินันท์  กันโม
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำผึ้ง  สนามเขตร์
2. นางสาวมิ่งขวัญ  แจ่มอรุณ
3. นางสาวเกศริน  อ่ำตระกูล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
2. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญช่วย
2. เด็กหญิงอรษา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงอริสา  นุ่มอยู่
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดนุนุช  มงคลเอี่ยม
2. นางสาวศศิ  อินทรโอภาส
3. นางสาวศิริวรรณ  วิเศษสุวรรณ
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิชญา  สาระทวย
2. เด็กหญิงวชิราวรรณ  สภาพไทย
3. เด็กชายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัฐวุฒิ  วิเศษสุวรรณ
2. นายพัสนัย  กำแพงจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิชญา  สาระทวย
2. เด็กหญิงวัชิราวรรณ  สภาพไทย
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนุกูล  อาระหัง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันรบ  ดิษฐ์สอน
 
1. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันรบ  ดิษฐ์สอน
2. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
 
1. นายเอกราช  คำถวามย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัสนัย  กำแพงจันทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายเอกราช  คำถวาย