สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพกา  สงบแท้
2. เด็กชายสุิทธินันท์  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสมจิตร  จริตธรรม
2. นางวนิดา  รักพงษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุทธ  คงไวย
2. เด็กชายสมัย  กำลังวุฒิ
 
1. นายเอกราช  คำถวาย
2. นายอนุกูล  ปิโย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.7 เงิน 5 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ยิ้มเป็นสุข
2. นายพรชัย  อำพันหอม
3. นางสาวสุวนันท์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเกวลิน  ณัชนิกาปีติ
2. นายอนุกูล  ปิโย