สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงนาวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายศุภกร  ภัทรธัญญา
2. เด็กชายอนุชิต  วิเศษประภา
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 10 1. เด็กชายนิว  ผิวผ่อง
 
1. นางวนิดา  รักพงษ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปภาดา  กำลังพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  สนามยุทธ์
 
1. นายสาธิต  อินทมา
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายจักรกษณ์  เมืองสูงเนิน
2. นายชัยวัฒน์  คงนิยาย
 
1. นายสาธิต  อินทมา
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
 
1. นางเบญจมาศ  ดำเนิน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงอาทิตย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใหมคำ
 
1. นายเอกราช  คำถวาย
2. นายอนุกูล  ปิโย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สภาพสาร
2. เด็กหญิงริมเมย  คำพ่วง
3. เด็กหญิงอริศรา  นุ่มอยู่
 
1. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
2. นายสิริชัย  นนทะศรี