สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภัทชา  กำลังไทย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นิตุธร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 8 1. นายภาณุวัฒน์  ชลธาร
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิตยา  สนามเขตร์
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐ์ศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 1. นายจักรฤกษ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงเนตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เผือกดี
3. เด็กชายเตชาพัฒน์  คล้ายสิทธิ์
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
2. นายสุรัตน์  โพธิลักษณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 9 1. นายชัยวัฒน์  คงนิยาย
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรแก้วตา  จรุงพันธ์
2. เด็กหญิงวนิดา  เกทารัง
 
1. นายสิริชัย  นนทะศรี
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 10 1. นางสาวฐิตาพร  พวงสถิตย์
2. นางสาวเกศินี  เหมือนจิตร
 
1. นายสิริชัย  นนทะศรี
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพุฒิธร  ไตรโชค
2. เด็กชายภานุเกียรติ  คชสุวรรณ์
 
1. นายอนุกูล  ปิโย
2. นายเอกราช  คำถวาย