สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไตรวาสน์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คำพ่วง
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรินทร์  ยินดี
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพาคิน  นาคะ
2. เด็กหญิงยุพิน  ทิพย์พันธ์
3. เด็กหญิงศิรินทร์  จั่นโพธิ์เตี้ย
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
2. นายสมศักดิ์  ลาภานิกรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภัทชา  กำลังไทย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นิตุธร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 8 1. นายภาณุวัฒน์  ชลธาร
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนิตยา  สนามเขตร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตู้น้ำวน
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี
2. นางสาวศิริวรรณ  นิตุธร
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรกฤษณ์  เอี่ยมสะอาด
2. นายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์สว่าง
3. นายอนุสรณ์  โพธิ์เย็น
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี
2. นางสาวศิริวรรณ  นิตุธร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนิตยา  สนามเขตร์
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐ์ศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 1. นายจักรฤกษ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงเนตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เผือกดี
3. เด็กชายเตชาพัฒน์  คล้ายสิทธิ์
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
2. นายสุรัตน์  โพธิลักษณ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงนาวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายศุภกร  ภัทรธัญญา
2. เด็กชายอนุชิต  วิเศษประภา
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็งพุฒิ
2. เด็กหญิงทรรศนันท์  เหมือนทรัพย์
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  รอดสม
4. เด็กหญิงธนพร  สภาพสาร
5. เด็กหญิงนิรชา  หล่อสุวรรณ
 
1. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
2. นางวนิดา  รักพงษ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 10 1. เด็กชายนิว  ผิวผ่อง
 
1. นางวนิดา  รักพงษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 7 1. นายวัชรินทร์  ยินดี
 
1. นางวนิดา  รักพงษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพกา  สงบแท้
2. เด็กชายสุิทธินันท์  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสมจิตร  จริตธรรม
2. นางวนิดา  รักพงษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์สว่าง
2. นางสาวสุขาดา  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  จริตธรรม
2. นางวนิดา  รักพงษ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปภาดา  กำลังพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  สนามยุทธ์
 
1. นายสาธิต  อินทมา
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายจักรกษณ์  เมืองสูงเนิน
2. นายชัยวัฒน์  คงนิยาย
 
1. นายสาธิต  อินทมา
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นกภักตร์
 
1. นางเบญจมาศ  ดำเนิน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
 
1. นางเบญจมาศ  ดำเนิน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทนา  วงษ์สำฤทธิ์
 
1. นางเบญจมาศ  ดำเนิน
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัศวิน  สินสมบูรณ์
 
1. นายสิริชัย  นนทะศรี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 9 1. นายชัยวัฒน์  คงนิยาย
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรแก้วตา  จรุงพันธ์
2. เด็กหญิงวนิดา  เกทารัง
 
1. นายสิริชัย  นนทะศรี
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 10 1. นางสาวฐิตาพร  พวงสถิตย์
2. นางสาวเกศินี  เหมือนจิตร
 
1. นายสิริชัย  นนทะศรี
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรแก้วตา  จรุงพันธ์
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชาติวีรธรรม
3. เด็กหญิงวนิดา  เกทารัง
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  น้ำไพฑูรย์
2. นางสาวสุนิสา  เทีนยสวัสดิ์
3. นางสาวสุรัย์รัตน์  กำลังไทย
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมชนก  ดกงาม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นแก้ว
 
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพุฒิธร  ไตรโชค
2. เด็กชายภานุเกียรติ  คชสุวรรณ์
 
1. นายอนุกูล  ปิโย
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงอาทิตย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใหมคำ
 
1. นายเอกราช  คำถวาย
2. นายอนุกูล  ปิโย
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายนิรุตต์  บุญประจักษ์
2. นายอภิชัย  มะอินทร์
 
1. นายเอกราช  คำถวาย
2. นายอนุกูล  ปิโย
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุทธ  คงไวย
2. เด็กชายสมัย  กำลังวุฒิ
 
1. นายเอกราช  คำถวาย
2. นายอนุกูล  ปิโย
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุทธ  คงไวย
2. เด็กชายสมัย  กำลังวุฒิ
 
1. นายอนุกูล  ปิโย
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  รุ่งอดิศร
2. เด็กชายณัฐพล  ผาสุขพักตร์
3. เด็กชายธีรยุทธ  สุขขีชิต
 
1. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
2. นายสิริชัย  นนทะศรี
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรลดา  สิงหพันธุ์
2. นางสาวปาริชาติ  เล็กประทุม
3. นายอธิวัฒน์  ช้างศร
 
1. นางเกวลิน  ณัชนิกาปีติ
2. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมชนก  ดกงาม
2. เด็กหญิงพิลัยพร  สุขีรัตน์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรักษ์
 
1. นางเกวลิน  ณัชนิกาปีติ
2. นายสาธิต  อินทะมา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  วิเศษสุวรรณ
2. นางสาวปริศนา  คงมา
3. นางสาวพรกมล  วืเศษสุวรรณ
 
1. นางเกวลิน  ณัชนิกาปีติ
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วายุภักตร์
2. เด็กหญิงชลดา  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไตรวาสน์
5. เด็กชายวรายุทธ  แสนเพียง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงชาวนา
 
1. นางวนิดา  รักพงษ์
2. นางสาวสมจิตร  จริตธรรม
3. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลณัฐ  มงคลเอี่ยม
2. นางสาวจงรัก  เรือนทอง
3. นางสาวนริศา  จันทะสงคราม
4. นายพัสนัย  กำแพงจันทร์
5. นางสาววัลลภา  สายสุ่ย
6. นางสาวศิภาพร  หาดี
 
1. นางวนิดา  รักพงษ์
2. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
3. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  เปลื้องทุกข์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วิเศษสุวรรณ
3. เด็กหญิงยศวดี  เอื้ออารีศิลป์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
2. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภิรมย์พร  จันทโรจน์
2. นางสาวมณีนุช  วงษ์สำริตย์
3. นางสาวศิรินันท์  กันโม
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำผึ้ง  สนามเขตร์
2. นางสาวมิ่งขวัญ  แจ่มอรุณ
3. นางสาวเกศริน  อ่ำตระกูล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
2. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญช่วย
2. เด็กหญิงอรษา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงอริสา  นุ่มอยู่
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดนุนุช  มงคลเอี่ยม
2. นางสาวศศิ  อินทรโอภาส
3. นางสาวศิริวรรณ  วิเศษสุวรรณ
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สภาพสาร
2. เด็กหญิงริมเมย  คำพ่วง
3. เด็กหญิงอริศรา  นุ่มอยู่
 
1. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
2. นายสิริชัย  นนทะศรี
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.7 เงิน 5 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  ยิ้มเป็นสุข
2. นายพรชัย  อำพันหอม
3. นางสาวสุวนันท์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเกวลิน  ณัชนิกาปีติ
2. นายอนุกูล  ปิโย
 
49 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิชญา  สาระทวย
2. เด็กหญิงวชิราวรรณ  สภาพไทย
3. เด็กชายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
50 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัฐวุฒิ  วิเศษสุวรรณ
2. นายพัสนัย  กำแพงจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
51 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิชญา  สาระทวย
2. เด็กหญิงวัชิราวรรณ  สภาพไทย
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนุกูล  อาระหัง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันรบ  ดิษฐ์สอน
 
1. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
 
55 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันรบ  ดิษฐ์สอน
2. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
 
1. นายเอกราช  คำถวามย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
56 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัสนัย  กำแพงจันทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายเอกราช  คำถวาย