สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิรนันท์  พันธ์พฤกษ์
 
1. นางสาวมาลา  ศรีสมรส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภีมพล  แตงอ่ำ
 
1. นางสาวลำยอง  อ่อนแย้ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิภัทร  เภาหิง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รามเกียร
 
1. นางวาสนา  โนนหัวรอ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มราตรี
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ยันวา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญผล
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
2. นางสาววีรยา  เย็นมาก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวพรนภัส  จิตรีปลื้ม
2. นางสาววีรยา  เรืองปราชญ์
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
2. นางสาวสุกัญญา  ชินคำ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัฟฟาน  ลีบำรุง
2. นายเทพภิทักค์  เนื่องบุญมา
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นายศุภชัย  วงษ์สถิตย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  ฉัตรนฤมิต
2. นายศิวไกร  ระดาวิริยะกุล
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นายศุภชัย  วงศ์สถิตย์