สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมนันทิยา  ชะนะ
 
1. นางสาวมาลา  ศรีสมรส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวสุดารัตน์  ชี้แจง
 
1. นางเนาวนิตย์  แสงบุญส่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 4 1. นายสมศีล  วรรณธนาสิน
2. นายอณาวินทร์  เนียมสวย
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวสุนันทา  เลอสวรรค์วารี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 62.7 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐมล  เจริญผล
2. เด็กหญิงสินใจ  โดยคำดี
3. เด็กหญิงอารียา  ลีบำรุง
 
1. นายปริญญา  อินทรา
2. นางสาววิไลวรรณ  ทองศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชื่นวิทยา
2. เด็กชายภูริช  หอมทรัพย์
 
1. นางสมคิด  ยอดเสนี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชญาณี  จินประชา
2. เด็กหญิงนันทิชา  สนงาม
 
1. นายสมพร  วังสงคราม
2. นายสุชาติ  ม่วงคำ