สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธิติมา  ฮวดหุ่น
 
1. นางบุญนาค  มาลาอี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์สมัน
 
1. นางเอื้ออารีย์  แย้มประดิษฐ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 10 1. นายมารุต  ธะนะเดช
 
1. นางเอื้ออารีย์  แย้มประดิษฐ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 3.6 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงสิริยากร  เกษมวงศ์
 
1. นางสาวสุนันทา  เลอสวรรค์วารี
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรสิตา  เกิดสุวรรณ
 
1. นางสาวลำยอง  อ่อนแย้ม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เปียไพบูลย์
2. เด็กหญิงปริญญา  แตงทอง
3. เด็กหญิงเพชรีภักดิ์  สำอางค์
 
1. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
2. นางวาสนา  โนนหัวรอ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกมลชนก  เทพอุบล
2. นายพสธร  ฉวีวรณ์
3. นางสาวสรารัตน์  เพชรสงคราม
 
1. นางสาวฐิติพร  แสงสำลี
2. นายปริญญา  อินทรา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  บุทโชติ
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาววีรญา  บุญนารอด
 
1. นางสาววีรยา  เย็นมาก
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ผลประทุม
2. เด็กชายรุตจิกร  มาแจ้ง
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นางอุทุมพร  เกิดมงคล