สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมนันทิยา  ชะนะ
 
1. นางสาวมาลา  ศรีสมรส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธิติมา  ฮวดหุ่น
 
1. นางบุญนาค  มาลาอี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิรนันท์  พันธ์พฤกษ์
 
1. นางสาวมาลา  ศรีสมรส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวสุดารัตน์  ชี้แจง
 
1. นางเนาวนิตย์  แสงบุญส่ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์สมัน
 
1. นางเอื้ออารีย์  แย้มประดิษฐ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 10 1. นายมารุต  ธะนะเดช
 
1. นางเอื้ออารีย์  แย้มประดิษฐ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 3.6 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงสิริยากร  เกษมวงศ์
 
1. นางสาวสุนันทา  เลอสวรรค์วารี
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 4 1. นายสมศีล  วรรณธนาสิน
2. นายอณาวินทร์  เนียมสวย
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวสุนันทา  เลอสวรรค์วารี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรสิตา  เกิดสุวรรณ
 
1. นางสาวลำยอง  อ่อนแย้ม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภีมพล  แตงอ่ำ
 
1. นางสาวลำยอง  อ่อนแย้ม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เปียไพบูลย์
2. เด็กหญิงปริญญา  แตงทอง
3. เด็กหญิงเพชรีภักดิ์  สำอางค์
 
1. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
2. นางวาสนา  โนนหัวรอ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกมลชนก  เทพอุบล
2. นายพสธร  ฉวีวรณ์
3. นางสาวสรารัตน์  เพชรสงคราม
 
1. นางสาวฐิติพร  แสงสำลี
2. นายปริญญา  อินทรา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 62.7 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐมล  เจริญผล
2. เด็กหญิงสินใจ  โดยคำดี
3. เด็กหญิงอารียา  ลีบำรุง
 
1. นายปริญญา  อินทรา
2. นางสาววิไลวรรณ  ทองศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิภัทร  เภาหิง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รามเกียร
 
1. นางวาสนา  โนนหัวรอ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชื่นวิทยา
2. เด็กชายภูริช  หอมทรัพย์
 
1. นางสมคิด  ยอดเสนี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรภัทร  นากุล
2. เด็กชายนันทกรณ์  นุชชัยนาท
3. เด็กชายยุวรัชต์  เต่าทอง
4. เด็กหญิงวิชาญ  การสมศักดิ์
5. เด็กหญิงสุมาลัย   พานแก้ว
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษยา  บุญสาร
2. นายฤชทัด  อาชวะสมิตร
3. นางสาวลักษิกา  ไตรเพิ่ม
4. นางสาวสิริลักษณ์  ต้นกันยา
5. นายอาทิตย์  สุดใจดี
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มราตรี
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนาววลีน  หงษ์ทอง
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ทรงปัญญา
2. เด็กชายณัฐพล  พฤกษจิรวัฒนา
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิธิ  เต่าทอง
2. นางสาวเบญชญา  แสงสุริยา
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นายวิฑูรย์  เจริญศิริ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชญาณี  จินประชา
2. เด็กหญิงนันทิชา  สนงาม
 
1. นายสมพร  วังสงคราม
2. นายสุชาติ  ม่วงคำ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพัฒน์  สิงห์ป้อง
2. นายสหรัฐ  วินัย
 
1. นายสุชาติ  ม่วงคำ
2. นายสมพร  วังสงคราม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุปรียา  นามนา
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรดิษ  มาลาอี
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธร  เต่าทอง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภา  วรรณธนาสิน
 
1. นายกำพู  อักษร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นวลลออง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธร  เต่าทอง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเผด็จ  บำรุงทรัพย์
 
1. นายกำพู  อักษร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงศักดิ์  มาตราเงิน
 
1. นายกำพู  อักษร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นวลลออง
2. นายณรงศักดิ์  มาตราเงิน
3. เด็กชายธนาธร  เต่าทอง
4. เด็กหญิงธนาภา  วรรณธนาสิน
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ไผ่เถื่อน
6. เด็กชายปฏิพัทธ์  หงษ์ทอง
7. เด็กชายรักษ์พล  รอดเกษา
8. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
9. เด็กหญิงหัทญา  เย็นลับ
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
3. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกชกร  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  นวลลออง
3. เด็กชายคมสัน  อินสุวรรณ์
4. นายณรงศักดิ์  มาตราเงิน
5. เด็กชายณัฐรุจา  ไชยชนะ
6. เด็กชายธนาธร  เต่าทอง
7. เด็กหญิงธนาภา  วรรณธนาสิน
8. เด็กชายธัญวัฒน์  โคบุตร
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีคร้าม
10. เด็กชายนิรุตติ  สามารถ
11. เด็กชายรักษ์พล  รอดเกษา
12. เด็กชายรักเกียรติ  สว่างดี
13. เด็กชายศุกร์ภาโชค  ชูก้าน
14. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
15. เด็กชายเผด็จ  บำรุงทรัพย์
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
3. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
4. นางสาวสุกัญญา  ชินคำ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีทองอิ่ม
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภมิตร  ทรัพย์โภค
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรวิทย์  หอมพันธ์
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรวลัญชญ์  เลี้ยงประยูร
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพนมสินธ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  บุทโชติ
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาววีรญา  บุญนารอด
 
1. นางสาววีรยา  เย็นมาก
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิบูลย์สุข
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 1. นางสาวพรไพลิน  พลีบัตร
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ยันวา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญผล
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
2. นางสาววีรยา  เย็นมาก
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวพรนภัส  จิตรีปลื้ม
2. นางสาววีรยา  เรืองปราชญ์
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
2. นางสาวสุกัญญา  ชินคำ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์  มงคลแถลง
2. นายธงชัย  เทพทอง
3. นายนพรัตน์  ทรงไตรย์
4. นายพงศธร  ครามครัน
5. นายสุวรรณ  เรืองฤทธิ์
6. นายเจษฎายุทธ  วิไลพฤกษ์
 
1. นายสุชาติ  ม่วงคำ
2. นายพิทักษ์  เศรษฐพงษ์
3. นายสมพร  วังสงคราม
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก่นตะเคียน
2. เด็กชายอังกฤษ  เนื่องบุญมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชินคำ
2. นางสาววีรยา  เย็นมาก
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัฟฟาน  ลีบำรุง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชินคำ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  คุ้มสุวรรณ์
2. เด็กชายโชติพงษ์  มาลาอี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรวัฒน์  มุ่งกสิกร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มานะกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริรักษ์  เริงฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐพร  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ผลประทุม
2. เด็กชายรุตจิกร  มาแจ้ง
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัฟฟาน  ลีบำรุง
2. นายเทพภิทักค์  เนื่องบุญมา
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นายศุภชัย  วงษ์สถิตย์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระศักดิ์  รอดฤดี
2. นายพีรวัฒน์  นุชนวล
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นายศุภชัย  วงศ์สถิตย์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธณัฐชัย  ไชยยา
2. เด็กหญิงปราณิสา  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นางสาวสุวนันท์  อินตรี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  ฉัตรนฤมิต
2. นายศิวไกร  ระดาวิริยะกุล
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นายศุภชัย  วงศ์สถิตย์
 
59 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวิมล  พงษ์รักษา
2. นางสาวอริสรา  สุดใจดี
3. นายเทพพิทักษ์  เนื่องบุญมา
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นายศุภชัย  วงศ์สถิตย์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอดุล  ไกรกลางดอน
2. นายเฉลิมชัย  สุขเหลือ
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  พิมสวัสดิ์
2. เด็กชายธงชัยธีรเดช  บุตรลบ
3. เด็กชายพิษณุ  นุ่มเนตร
 
1. นายพิทักษ์  เศรษฐพงษ์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสหรัฐ  ทรัพย์ทอง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทโชติ
 
1. นายนพวรรษ  มะลิป่า
2. นายประทีป  แสงบุญส่ง
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤศวัฒน์  จิตหาญ
2. นางสาวพัชรี  พวงเจริญ
3. นายวินัย  ศรีเจริญ
 
1. นายนพวรรษ  มะลิป่า
2. นายประทีป  แสงบุญส่ง