สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยาพร  สุขสัมผัส
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  เปรมทอง
2. เด็กชายสหภาพ  ไกรเพชร
 
1. นางอุไร  ป่าใหญ่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จุลศิลป์
2. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิ์พรม
 
1. นางอุไร  ป่าใหญ่
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิศรุต  ครองโพธิ์
 
1. นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  ประภาพันธ์กุล
2. นายปฏิภาณ  ชลรินทร์
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เล็กเมฆา
3. เด็กชายสามารถ  พลายวิเคราะห์
 
1. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายมูบารัก  ปาทาน
2. นายอภิสิทธิ์  นันอุดร
3. นายเทพนรินทร์  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ