สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวธัญวรรณ  นกหงษ์
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรัญญา  สืบกระแสร์
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกุมารี  ปัญญาฉลาด
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  เรียนเวช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  พีระพัฒนพงศ์
2. เด็กชายพุทธพงศ์  ขันธศักดิ์
 
1. นางสาววิภารินทร์  ทักษิณ
2. นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรัญญา  สืบกระแสร์
 
1. นางสาวรัชสิรี  ถวิลสุข
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายจืตวีร์  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงชลลิณี  ชื่นชอบ
 
1. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
2. นางสาวปิยะรัตน์  ปรีเปรม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุทธ  จันอุไร
2. นางสาวเจนจิรา  สุขทรัพย์ศรี
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวพวงผกา  หอมลำดวน
2. นางสาววรรณวิภา  คุมธง
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ