สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ธุระตา
 
1. นางสำเนา  ทองคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฉายยา
2. นางสาววารินรัตน์  พูลกลั่น
3. นางสาวอารีรัตน์  บ้านกล้วย
 
1. นางอุไร  ป่าใหญ่
2. นางสาวสุนันทา  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลลิณี  ชื่นชอบ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  พีระพัฒนพงศ์
 
1. นายธำรงรัฐ  อากาศวิภาต
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายศุภกร  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวสุภาภรณ์  ปริญญาศาสตร์
 
1. นายธำรงรัฐ  อากาศวิภาต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวจิราพร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวรัชสิรี  ถวิลสุข