สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนริศรา  อ้อเสถียร
 
1. นางณัฏฐภัทร  พิมลพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธันยาพร  สุขสัมผัส
 
1. นางณัฏฐภัทร  พิมลพันธุ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพิชญา  กระจกภาพ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  เรียนเวช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนาพร  ผลทอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุรวัฒนาประเสริฐ
3. เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสาวรจนา  พวงพยอม
2. นางสาวสุนันทา  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกวิตา  นามประยูร
2. นางสาวนพวรรณ  จิตกระวาด
3. นางสาวพวงผกา  หอมลำดวน
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีวิบูลย์รัตน์
2. นางสาวรจนา  พวงพยอม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 52.2 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพรรณวรท  สวยดี
 
1. นางสาวพัชรีพร  ขาวประทุม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศินีนาถ  ทองเจริญ
 
1. นางสาวนิภา  บุญรัตน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิชญา  กระจกภาพ
2. เด็กชายสุาธิต  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ