สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ธุระตา
 
1. นางสำเนา  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวธัญวรรณ  นกหงษ์
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรัญญา  สืบกระแสร์
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยาพร  สุขสัมผัส
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนริศรา  อ้อเสถียร
 
1. นางณัฏฐภัทร  พิมลพันธุ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธันยาพร  สุขสัมผัส
 
1. นางณัฏฐภัทร  พิมลพันธุ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพิชญา  กระจกภาพ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  เรียนเวช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกุมารี  ปัญญาฉลาด
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  เรียนเวช
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนาพร  ผลทอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุรวัฒนาประเสริฐ
3. เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสาวรจนา  พวงพยอม
2. นางสาวสุนันทา  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกวิตา  นามประยูร
2. นางสาวนพวรรณ  จิตกระวาด
3. นางสาวพวงผกา  หอมลำดวน
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีวิบูลย์รัตน์
2. นางสาวรจนา  พวงพยอม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฉายยา
2. นางสาววารินรัตน์  พูลกลั่น
3. นางสาวอารีรัตน์  บ้านกล้วย
 
1. นางอุไร  ป่าใหญ่
2. นางสาวสุนันทา  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  เปรมทอง
2. เด็กชายสหภาพ  ไกรเพชร
 
1. นางอุไร  ป่าใหญ่
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จุลศิลป์
2. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิ์พรม
 
1. นางอุไร  ป่าใหญ่
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิ์พรม
 
1. นางสาววิภารินทร์  ทักษิณ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิศรุต  ครองโพธิ์
 
1. นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  พีระพัฒนพงศ์
2. เด็กชายพุทธพงศ์  ขันธศักดิ์
 
1. นางสาววิภารินทร์  ทักษิณ
2. นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกวิตา  นามประยูร
2. นายศุภกร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสุภาวดี  บุญญานุรักษ์
2. นางสาววิภารินทร์  ทักษิณ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลลิณี  ชื่นชอบ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  พีระพัฒนพงศ์
 
1. นายธำรงรัฐ  อากาศวิภาต
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายศุภกร  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวสุภาภรณ์  ปริญญาศาสตร์
 
1. นายธำรงรัฐ  อากาศวิภาต
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรัญญา  สืบกระแสร์
 
1. นางสาวรัชสิรี  ถวิลสุข
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวจิราพร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวรัชสิรี  ถวิลสุข
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศศิวิมล  ขุนทอง
 
1. นางสาวรัชสิรี  ถวิลสุข
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 52.2 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพรรณวรท  สวยดี
 
1. นางสาวพัชรีพร  ขาวประทุม
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาพร  ผลทอน
 
1. นางสาวพัชรีพร  ขาวประทุม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 5 1. นางสาวศินีนาถ  ทองเจริญ
 
1. นางสาวนิภา  บุญรัตน์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  อ้อเสถียร
2. เด็กหญิงนิรชา  อ่อนนุ่ม
3. เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสำเนา  ทองคำ
2. นายเอนก  สาระสันต์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุมินตรา  บรรติราช
 
1. นางณัฏฐภัทร  พิมลพันธุ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  ประภาพันธ์กุล
2. นายปฏิภาณ  ชลรินทร์
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายจืตวีร์  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงชลลิณี  ชื่นชอบ
 
1. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
2. นางสาวปิยะรัตน์  ปรีเปรม
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิชญา  กระจกภาพ
2. เด็กชายสุาธิต  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุทธ  จันอุไร
2. นางสาวเจนจิรา  สุขทรัพย์ศรี
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวพวงผกา  หอมลำดวน
2. นางสาววรรณวิภา  คุมธง
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพดล  เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เล็กเมฆา
3. เด็กชายสามารถ  พลายวิเคราะห์
 
1. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายมูบารัก  ปาทาน
2. นายอภิสิทธิ์  นันอุดร
3. นายเทพนรินทร์  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ