สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  ตรีวรรณ์
2. นายสราวุธ  กิจเพ็ชรณี
3. นางสาวสุจิตตา  มีชัย
 
1. นางวราภรณ์  เหรียญหิรัญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฟ้าทราย  ติวิพันธ์
2. นางสาวศิราพร  น้อยแก้ว
3. นางสาวสุธิตา  จันทะ
 
1. นางฉลอง  อรรถจรูญ
2. นางภัสสรา  เชี่ยวพงศธร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาเรศ  ไทยแท้
2. นางสาววิณัฐดา  ตรีสุทธิผล
3. นางสาวสุชาวดี  ยินดีรมณ์
 
1. นางภัสสรา  เชี่ยวพงศธร
2. นางฉลอง  อรรถจรูญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  สุขขีพล
2. นายอนุตร  สังข์ป่า
 
1. นายวีระยุทธ  วิชัย
2. นางภัสสรา  เชี่ยวพงศธร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  กรุดเนียม
2. เด็กชายเพชรรัตน์  รัตนวงศ์ไทย
 
1. นายเกษมสิน  วรรณธนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัญชนา  อินทร์เกตุ
 
1. นายจรินทร์  อรรถจรูญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 1. นายณัฏฐพล  สอาดเอี่ยม
 
1. นายเอนก  กิจวิธี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกันยา  ชวนประสงค์
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยพล  ศรีชมภู
2. นายชาลีนนท์  พวงแก้ว
3. นายดิเรก  ตรีวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  พันธุ์เพ็ง
2. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุตตริยาพร  ด้วงวิเศษ
 
1. นางบุศกร  ไตรพัฒน์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยา  ชวนประสงค์
2. นางสาวโสมวลี  กิจฉวี
 
1. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสัน  แก้วใส
2. นายชาลีนนท์  พวงแก้ว
3. นายดิเรก  ตรีวรรณ์
 
1. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยาพร  สุขจำลอง
2. นางสาวศศิธร  คุ้มมา
3. นางสาวไอริน  ยวงใย
 
1. นางทัศนี  ตรีเจตน์
2. นางวราภรณ์  ค้าสุวรรณ