สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาลิณี  ธนะสันต์
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 1. นางสาวดารณี  พวงลำเจียก
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  สอาดเอี่ยม
2. นางสาวสุทธิกมล  วุฒิสนิท
3. นางสาวอลิษา  ทรงศิริ
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาธีรภาพ
2. เด็กชายปฐพี  กิจบำรุง
 
1. นายเกษมสิน  วรรณธนะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  หลงมัจฉา
2. นางสาวธัญรินทร์  กรีวัน
3. นางสาวธัญเรศ  กรีวัน
4. นางสาวพรทิพย์  อรุณโน
5. นางสาววิภาวรรณ  พันธ์ฟัก
 
1. นายจรินทร์  อรรถจรูญ
2. นางสาวศันสนีย์  ธีระโรจน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายวรกานต์  เกตุจำปา
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  หอกลอง
 
1. นายจรินทร์  อรรถจรูญ
2. นางสาวปนัฐฐา  ตรีพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิญดา  วิทยา
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.1 เงิน 4 1. นายวรากร  เที่ยงแท้
2. นางสาวสุธิตา  จันทะ
 
1. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนากร  วงษ์จีนเพชร
2. เด็กชายธีรพล  วิทยา
 
1. นายชาต์ณิณฑ์  ปิติเพิ่มพูลเดช
2. นางสาวนริสรา  สำแดงชัย