สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวสุพัตรา  กิจเกล้า
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑามาศ  สุขจันทร์
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวจุรีรัตน์  รัตนธรรม
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. นายศราวุธ  กิจเพ็ชรณี
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นางสาวนิภาพร  ตรีวรรณ์
2. นางสาวปุรินทร์  กลับมารัมย์
3. นายสราวุธ  กิจเพ็ชรณี
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 68.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารณี  พวงลำเจียก
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมทรัพย์
3. นางสาวศศิธร  คุ่มมา
 
1. นางสมพร  กิจวิธี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 4 1. นายชาญวิทย์  อื้อฉาว
2. นายภาณุพงษ์  อรุณพัฒน์
 
1. นางบุญชู  เหมือนประสาท
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภัสรา  กุฎีพันธ์
2. นางสาวเกศกนก  ตรีวรรณ์
 
1. นางบุญชู  เหมือนประสาท
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายทศพล  อมรสังข์
2. นางสาวบุณยนุช  จันทะ
 
1. นายเอนก  กิจวิธี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐฏิกา  สุขจรูญ
2. นางสาวเบญจพร  ปั้นทอง
 
1. นายสุภาพ  ชาตินันท์
2. นายวิเชียร  เหรียญหิรัญ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวอรอนงค์  แก่นอ่อน
2. นางสาวเบญจภรณ์  เหล็กจั่น
 
1. นายวิเชียร  เหรียญหิรัญ
2. นายสุภาพ  ชาตินันท์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  แก่นสาร
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศราวุธ  หอกลอง
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตรีวาสน์
2. เด็กหญิงสุนิษา  โพธิสกุล
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายวรเวษฐ์  หลวงราชา
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อรุณรัศมี
2. เด็กหญิงเบญจพร  ปั้นทอง
 
1. นางสาวสมหมาย  เกิดมาลัย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวปฏิมาพร  ไตรจิตร
2. นายสหพัฒน์  เรืองนางรอง
 
1. นางบุศกร  ไตรพัฒน์