สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุจิตตา  มีชัย
2. นางสาวอัยลดา  อรุณรัศมี
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจุฑามาศ  สารสุวรรณ
2. นางสาวสาธิตา  พันธุ์เพ็ง
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสาลิณี  ธนะสันต์
 
1. นางวราภรณ์  เหรียญหิรัญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 8 1. นางสาวโสมวลี  กิจฉวี
 
1. นางสมพร  กิจวิธี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปุรินทร์  กลีบมารัมย์
 
1. นางวราภรณ์  เหรียญหิรัญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจุฑามาศ  สารสุวรรณ
 
1. นางสมพร  กิจวิธี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 9 1. นายศุภกฤต  เจตนาวณิชย์
 
1. นางสาวสมหมาย  เกิดมาลัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 4 1. นายสุทธิพร  กามาตย์
 
1. นางบุศกร  ไตรพัฒน์