สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาลิณี  ธนะสันต์
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวสุพัตรา  กิจเกล้า
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑามาศ  สุขจันทร์
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวจุรีรัตน์  รัตนธรรม
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. นายศราวุธ  กิจเพ็ชรณี
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 1. นางสาวดารณี  พวงลำเจียก
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นางสาวนิภาพร  ตรีวรรณ์
2. นางสาวปุรินทร์  กลับมารัมย์
3. นายสราวุธ  กิจเพ็ชรณี
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  สอาดเอี่ยม
2. นางสาวสุทธิกมล  วุฒิสนิท
3. นางสาวอลิษา  ทรงศิริ
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุจิตตา  มีชัย
2. นางสาวอัยลดา  อรุณรัศมี
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจุฑามาศ  สารสุวรรณ
2. นางสาวสาธิตา  พันธุ์เพ็ง
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสาลิณี  ธนะสันต์
 
1. นางวราภรณ์  เหรียญหิรัญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 8 1. นางสาวโสมวลี  กิจฉวี
 
1. นางสมพร  กิจวิธี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  ตรีวรรณ์
2. นายสราวุธ  กิจเพ็ชรณี
3. นางสาวสุจิตตา  มีชัย
 
1. นางวราภรณ์  เหรียญหิรัญ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดารณี  พวงลำเจียก
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมทรัพย์
3. นางสาวศศิธร  คุ้มมา
 
1. นางสมพร  กิจวิธี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 68.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารณี  พวงลำเจียก
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมทรัพย์
3. นางสาวศศิธร  คุ่มมา
 
1. นางสมพร  กิจวิธี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 4 1. นายชาญวิทย์  อื้อฉาว
2. นายภาณุพงษ์  อรุณพัฒน์
 
1. นางบุญชู  เหมือนประสาท
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภัสรา  กุฎีพันธ์
2. นางสาวเกศกนก  ตรีวรรณ์
 
1. นางบุญชู  เหมือนประสาท
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปุรินทร์  กลีบมารัมย์
 
1. นางวราภรณ์  เหรียญหิรัญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจุฑามาศ  สารสุวรรณ
 
1. นางสมพร  กิจวิธี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฟ้าทราย  ติวิพันธ์
2. นางสาวศิราพร  น้อยแก้ว
3. นางสาวสุธิตา  จันทะ
 
1. นางฉลอง  อรรถจรูญ
2. นางภัสสรา  เชี่ยวพงศธร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาเรศ  ไทยแท้
2. นางสาววิณัฐดา  ตรีสุทธิผล
3. นางสาวสุชาวดี  ยินดีรมณ์
 
1. นางภัสสรา  เชี่ยวพงศธร
2. นางฉลอง  อรรถจรูญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  สุขขีพล
2. นายอนุตร  สังข์ป่า
 
1. นายวีระยุทธ  วิชัย
2. นางภัสสรา  เชี่ยวพงศธร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  กรุดเนียม
2. เด็กชายเพชรรัตน์  รัตนวงศ์ไทย
 
1. นายเกษมสิน  วรรณธนะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาธีรภาพ
2. เด็กชายปฐพี  กิจบำรุง
 
1. นายเกษมสิน  วรรณธนะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  หลงมัจฉา
2. นางสาวธัญรินทร์  กรีวัน
3. นางสาวธัญเรศ  กรีวัน
4. นางสาวพรทิพย์  อรุณโน
5. นางสาววิภาวรรณ  พันธ์ฟัก
 
1. นายจรินทร์  อรรถจรูญ
2. นางสาวศันสนีย์  ธีระโรจน์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัญชนา  อินทร์เกตุ
 
1. นายจรินทร์  อรรถจรูญ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 1. นายณัฏฐพล  สอาดเอี่ยม
 
1. นายเอนก  กิจวิธี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายวรกานต์  เกตุจำปา
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  หอกลอง
 
1. นายจรินทร์  อรรถจรูญ
2. นางสาวปนัฐฐา  ตรีพัฒน์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายทศพล  อมรสังข์
2. นางสาวบุณยนุช  จันทะ
 
1. นายเอนก  กิจวิธี
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐฏิกา  สุขจรูญ
2. นางสาวเบญจพร  ปั้นทอง
 
1. นายสุภาพ  ชาตินันท์
2. นายวิเชียร  เหรียญหิรัญ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวอรอนงค์  แก่นอ่อน
2. นางสาวเบญจภรณ์  เหล็กจั่น
 
1. นายวิเชียร  เหรียญหิรัญ
2. นายสุภาพ  ชาตินันท์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกันยา  ชวนประสงค์
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  แก่นสาร
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศราวุธ  หอกลอง
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตรีวาสน์
2. เด็กหญิงสุนิษา  โพธิสกุล
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายวรเวษฐ์  หลวงราชา
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยพล  ศรีชมภู
2. นายชาลีนนท์  พวงแก้ว
3. นายดิเรก  ตรีวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  พันธุ์เพ็ง
2. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิญดา  วิทยา
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กาญจนสมบัติ
 
1. นางบุศกร  ไตรพัฒน์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 9 1. นายศุภกฤต  เจตนาวณิชย์
 
1. นางสาวสมหมาย  เกิดมาลัย
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุตตริยาพร  ด้วงวิเศษ
 
1. นางบุศกร  ไตรพัฒน์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวสมหมาย  เกิดมาลัย
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 4 1. นายสุทธิพร  กามาตย์
 
1. นางบุศกร  ไตรพัฒน์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อรุณรัศมี
2. เด็กหญิงเบญจพร  ปั้นทอง
 
1. นางสาวสมหมาย  เกิดมาลัย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวปฏิมาพร  ไตรจิตร
2. นายสหพัฒน์  เรืองนางรอง
 
1. นางบุศกร  ไตรพัฒน์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.1 เงิน 4 1. นายวรากร  เที่ยงแท้
2. นางสาวสุธิตา  จันทะ
 
1. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรรชัย  พวงพิกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นหอม
 
1. นายชาต์ณิณฑ์  ปิติเพิ่มพูลเดช
2. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนากร  วงษ์จีนเพชร
2. เด็กชายธีรพล  วิทยา
 
1. นายชาต์ณิณฑ์  ปิติเพิ่มพูลเดช
2. นางสาวนริสรา  สำแดงชัย
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยา  ชวนประสงค์
2. นางสาวโสมวลี  กิจฉวี
 
1. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสัน  แก้วใส
2. นายชาลีนนท์  พวงแก้ว
3. นายดิเรก  ตรีวรรณ์
 
1. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยาพร  สุขจำลอง
2. นางสาวศศิธร  คุ้มมา
3. นางสาวไอริน  ยวงใย
 
1. นางทัศนี  ตรีเจตน์
2. นางวราภรณ์  ค้าสุวรรณ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  มุ่งดี
2. นายดิเรก  ตรีวรรณ์
3. นายอภิศักดิ์  ศิริมงคล
 
1. นางวราภรณ์  ค้าสุวรรณ