สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภมรมาศ  ศรีอักขรินทร์
 
1. นายเกษม  เกตุโกมุท
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรดา  เกิดสุภาพ
2. เด็กชายสมพฤทัยย์  โสรส
3. เด็กหญิงสุเพ็ญพร  เหมี้ยงหอม
 
1. นางประไพศรี  สมัยมาก
2. นางสาวศิรภัสสร  ศรีสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนี  จุงใจ
2. นางสาววราภรณ์  จันโพพันธ์
3. นายศราวุฒิ  สารจันทร์
 
1. นางประไพศรี  สมัยมาก
2. นางพรพิมล  ผลวัฒนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริญาพร  พิทักษา
2. เด็กหญิงสลักจิต  ทองพุ่ม
3. เด็กหญิงโสรญา  สีเอก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภรภัทร  ฤทธิจันทร์
2. เด็กชายสิทธิพร  ภู่ดี
 
1. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
2. นางสาวนภสินธุ์  กลิ่นบำรุง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤชล  ไกรบุบผา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใหญ่พงษ์
3. เด็กหญิงรักษิตา  บุญลือ
 
1. นางสาวกัญญา  ภิญญกิจ
2. นางรัตนา  เกิดนาวี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายพีรพล  ถังเงิน
 
1. นางสาวแก้วใจ  แซ่กอ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมชนก  วงษ์ศิริ
2. เด็กชายสรวิศ  มงตลล่า
 
1. นางอรรถพร  กันภัย
2. นางสาวชนิกรรณดา  กิจนพศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73.2 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ
2. นางสาวชลธิชา  เทียนบูชา
3. นางสาวนริสา  พรหมรักษา
4. นางสาวนุชจรี  สุขสนิท
5. เด็กหญิงบุษรา  เชิดาย
6. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  พันธ์ทอน
7. นางสาวรัตนาภรณ์  โสภาพ
8. นางสาวรุ่งระวี  ภิสุณี
9. นางสาวสิริมา  เกิดทรง
10. เด็กหญิงสุภางภักดิ์  ยี่ภู่
 
1. นางรสา  ทรัพย์เจริญไวทย์
2. นางศศิมา  กุลสุวรรณ์
3. นายอนุพงศ์  จูงใจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐสุดา  ประสมทอง
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ลมูลพันธ์
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมธิตา  ไตรภักดิ์
 
1. นางบัวหลง  จันทร์กลิ่นหอม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  สุภาเพียร
2. เด็กหญิงภาณุมาส  กองคำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญยิ่ง