สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธงชัย  สุขไชย
 
1. นางสาวสุนันท์   กล่อมฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกพร  พราหมณ์แต่ง
 
1. นางสาวสุนันท์  กล่อมฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 7 1. นางสาวอัฐภิญญา  จันทเตมีย์
 
1. นางพรพิมล  ผลวัฒนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิชศา  สุขสมพืช
2. นายณัฐพงษ์  อรรถวิชา
3. นายนวมินทร์  เชื้อแถว
 
1. นายประเสริฐ  กิจเฉลา
2. นางศรีประภา  แตงอ่อน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายนินนาท  ส่งจิตต์สวัสดิ์
2. นางสาวปาริชาติ  คชเพชร
 
1. นางอรรถพร  กันภัย
2. นางสาวสุนิสา  เนรจิตร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ดีงาม
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มากุล
 
1. นางรสกร  ภูมิราช
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  อวยพร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนนท์  สุดลาภา
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญทิพ  ศรีนาก
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัฐชญา  วงษ์ชูเวช
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดลย์  ชินประดิษฐ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ปัสสามี
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
2. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศกร  สุขสาธุ
 
1. นางสาวพัชราภา  มณีวงษ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวธนารีย์  ปี่ทอง
2. นางสาวธนียา  ทองคำเจริญ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูณ
2. นางสาววรรณภา  เย็นมนัส
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวณฐินี  อำพันธ์พงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  จุฑารัตน์จรัส
 
1. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
2. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม