สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปราณี  บรรเลง
 
1. นางยุภา  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุจิภาส  ทรัพย์มา
 
1. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัชนนท์  ทองคำเจริญ
 
1. นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธัญชนก  เทียนบูชา
 
1. นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรัฐชัย  พรหมราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีสุขี
3. เด็กชายศรัญยู  พันธ์ภูวงษ์
 
1. นางรัตนา  เกิดนาวี
2. นางสาวพชรกมล  พูลลาย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 1. นายจักกฤษ  แสงสุขดี
2. นางสาวนิรชา  ไชยโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  อวยพร
2. นางรสกร  ภูมิราช
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรัสพร  ทองสวัสดิ์
2. นางสาวนิรัญตรี  จีนสวัสดิ์
3. นางสาวภัทรานิต  แก้วสุวรรณ
4. นางสาวยุวลี  ฤกษ์บุญศรี
5. นางสาววัชราวลี  ศรีจันทร์งาม
6. นางสาววิรชา  สุทัศน์
7. นางสาวสรินท์ทา  เกตุสถิตย์
8. นางสาวสุชาดา  ผ่องลำเจียก
9. นางสาวอภิษฏา  เรืองเดช
 
1. นางรัชนี  ญาณคง
2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
3. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
4. นางนงนุช  กำแพงจันทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอิทธิพันธ์  ทาอุโมงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญยิ่ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  กรอบมุข
 
1. นายอำพร  ชะเอม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพิมล  รื่นภาคสุข
 
1. นางพจนีย์  มณัตัน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร  โอกาศ
 
1. MissShuangmei  Gao
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 25.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  ซุยเสนา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วุฒิ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สายกาล
2. เด็กชายนิพนธ์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวสุปราณี  คล้ายคง
2. นางสาวณริสา  มีแก้ว