สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธงชัย  สุขไชย
 
1. นางสาวสุนันท์   กล่อมฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภมรมาศ  ศรีอักขรินทร์
 
1. นายเกษม  เกตุโกมุท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกพร  พราหมณ์แต่ง
 
1. นางสาวสุนันท์  กล่อมฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 7 1. นางสาวอัฐภิญญา  จันทเตมีย์
 
1. นางพรพิมล  ผลวัฒนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา  คำประกอบ
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ม่วงพันธุ์
 
1. นางสาวสำราญ  ชะบา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรดา  เกิดสุภาพ
2. เด็กชายสมพฤทัยย์  โสรส
3. เด็กหญิงสุเพ็ญพร  เหมี้ยงหอม
 
1. นางประไพศรี  สมัยมาก
2. นางสาวศิรภัสสร  ศรีสุวรรณ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนี  จุงใจ
2. นางสาววราภรณ์  จันโพพันธ์
3. นายศราวุฒิ  สารจันทร์
 
1. นางประไพศรี  สมัยมาก
2. นางพรพิมล  ผลวัฒนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอทิตยา  การสมชน
 
1. นางสาวปวันรัตน์  เสือวงษ์
2. นางสาวสำราญ  ชะบา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทรงไทย
2. นางสาวประภาศิริ  ปลอดโปร่ง
 
1. นางพรพิมล  ผลวัฒนะ
2. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปราณี  บรรเลง
 
1. นางยุภา  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุจิภาส  ทรัพย์มา
 
1. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริญาพร  พิทักษา
2. เด็กหญิงสลักจิต  ทองพุ่ม
3. เด็กหญิงโสรญา  สีเอก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินนา  สินรัตนะ
2. นางสาววรรษมน  หว่างเจริญศักดิ์
3. นางสาวอรอนงค์  จริตพันธ์
 
1. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
2. นางสาวชนิดาภา  ตรีเหรา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภรภัทร  ฤทธิจันทร์
2. เด็กชายสิทธิพร  ภู่ดี
 
1. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
2. นางสาวนภสินธุ์  กลิ่นบำรุง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคริณ  หอมฟุ้ง
2. นายนัฐพงษ์  คุณเลิศดี
 
1. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
2. นางสาวนภสินธุ์  กลิ่นบำรุง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัชนนท์  ทองคำเจริญ
 
1. นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธัญชนก  เทียนบูชา
 
1. นายศุภพร  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรัฐชัย  พรหมราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีสุขี
3. เด็กชายศรัญยู  พันธ์ภูวงษ์
 
1. นางรัตนา  เกิดนาวี
2. นางสาวพชรกมล  พูลลาย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิชศา  สุขสมพืช
2. นายณัฐพงษ์  อรรถวิชา
3. นายนวมินทร์  เชื้อแถว
 
1. นายประเสริฐ  กิจเฉลา
2. นางศรีประภา  แตงอ่อน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤชล  ไกรบุบผา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใหญ่พงษ์
3. เด็กหญิงรักษิตา  บุญลือ
 
1. นางสาวกัญญา  ภิญญกิจ
2. นางรัตนา  เกิดนาวี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงรัจณี  วุฒิราชา
4. เด็กหญิงอินทิรา  รุ่งอรุณโรจน์
5. เด็กชายเจษฎา  ฉัตรธรรม
 
1. นางอรวรรณ  ทรัพย์ไนย
2. นายอนุพงศ์  จูงใจ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  พินธุกร
2. นางสาวชัญญานุช  พันธุ์เพ็ง
3. นางสาวปัทมา  เกิดพิพัฒน์
4. นางสาววิริยา  เพี้ยไธสง
5. นายศุภโชค  กลึงกลม
 
1. นางอรวรรณ  ทรัพย์ไนย
2. นางสาวสุนิสา  เนรจิตร์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติมา  อรุณศรี
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  พยัคสิงห์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญประเทือง
4. เด็กหญิงรติยา  การสมเพียร
5. เด็กหญิงศุภรดา  สุวรรณผล
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  เหมือนนาค
2. นางสาวจุฑามาศ  เจสละ
3. นางสาวรัตนาวลี  ยอดเสรณีย
4. นางสาวศศิธร  สินมาก
5. นางสาวสรัณยา  กุยโกมุท
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ธารกุล
2. นายกษิดินทร์  ยอดแก้ว
3. นายณัฐพงศ์  ประศรี
4. นายภาสกร  คุ้มสร้อย
5. นายรัทธภาพ  นวลละออ
 
1. นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
2. นายปัญญาวัฒน์  พฤกษ์สุขจิตร์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศุภอรรถกุล
 
1. นางสาวแก้วใจ  แซ่กอ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายพีรพล  ถังเงิน
 
1. นางสาวแก้วใจ  แซ่กอ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมชนก  วงษ์ศิริ
2. เด็กชายสรวิศ  มงตลล่า
 
1. นางอรรถพร  กันภัย
2. นางสาวชนิกรรณดา  กิจนพศรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายนินนาท  ส่งจิตต์สวัสดิ์
2. นางสาวปาริชาติ  คชเพชร
 
1. นางอรรถพร  กันภัย
2. นางสาวสุนิสา  เนรจิตร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73.2 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ
2. นางสาวชลธิชา  เทียนบูชา
3. นางสาวนริสา  พรหมรักษา
4. นางสาวนุชจรี  สุขสนิท
5. เด็กหญิงบุษรา  เชิดาย
6. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  พันธ์ทอน
7. นางสาวรัตนาภรณ์  โสภาพ
8. นางสาวรุ่งระวี  ภิสุณี
9. นางสาวสิริมา  เกิดทรง
10. เด็กหญิงสุภางภักดิ์  ยี่ภู่
 
1. นางรสา  ทรัพย์เจริญไวทย์
2. นางศศิมา  กุลสุวรรณ์
3. นายอนุพงศ์  จูงใจ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ดีงาม
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มากุล
 
1. นางรสกร  ภูมิราช
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  อวยพร
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 1. นายจักกฤษ  แสงสุขดี
2. นางสาวนิรชา  ไชยโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  อวยพร
2. นางรสกร  ภูมิราช
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนนท์  สุดลาภา
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฟ้าแสงจันทร์  งามขำ
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญทิพ  ศรีนาก
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฟ้าแสงจันทร์  งามขำ
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัฐชญา  วงษ์ชูเวช
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐสุดา  ประสมทอง
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ลมูลพันธ์
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  พินธุกนก
 
1. นายอัญชลี  พงษ์แตง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดลย์  ชินประดิษฐ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ปัสสามี
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
2. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  โพสาจันทร์
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนธวัช  พวงทอง
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเนติพงษ์  แสงสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิศเรศ  อ่อนสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนินทร  ธารนาถ
2. นายณัฐพล  บุญสอาด
3. นายบุญฤทธิ์  จันมั่น
4. นายลัทธชัย  เต๋จ๊ะยา
5. นายวัชรพล  เกียกกาย
6. นายวินัย  ทรัพย์สิน
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นายบรรจง  ศรีภูพาน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติชัย  เกตุสุวรรณพร
2. นางสาวชนิกานต์  ทาสี
3. นายชนินทร  ธารนาถ
4. นางสาวณัฐชา  บุญกัลยา
5. นายณัฐพล  บุญสอาด
6. เด็กชายทยานนนท์  สุภาศาสตร์
7. นางสาวธนัญดา  ทองศิลา
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไทรรัตน์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  เทียนบูชา
10. เด็กชายธีรเมธ  สุภาศาสตร์
11. นางสาวนวพร  บุญลาโภ
12. เด็กชายบัณฑิต  รุณรจี
13. นายบุญฤทธิ์  จันมั่น
14. เด็กชายบุญสิตา  เรืองประยูร
15. นางสาวปทุมทิพย์  พุทธรักษา
16. นายพชรพล  กองพรม
17. เด็กหญิงพรไพริน  จับแก้ว
18. เด็กชายภูวดล  พากเพียร
19. เด็กหญิงมีนา  กัลยา
20. นายรชต  โพธิ์เย็น
21. นายฤทธิเกียรติ  การสมทรัพย์
22. นายลัทธชัย  เต๋จ๊ะยา
23. เด็กหญิงวราภรณ์  ชลเทพ
24. นายวินัย  ทรัพย์สิน
25. เด็กชายวิริศ  เสร็จแตง
26. นายวุฒิโรจน์  ฟ้ากลาง
27. เด็กหญิงศิริพร  คงเจริญถิ่น
28. เด็กหญิงศุภนารี  ตุ้ยสา
29. นางสาวสายป่าน  ภูมิณี
30. นางสาวสุวภัทร  ปิ่นเกตุ
31. นายอนุกูล  ชลนาคเกษม
32. นางสาวอริสา  เสือคำราม
33. นางสาวอัจฉรา  เชิดฉาย
34. นางสาวอารียา  สืบศรี
35. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
36. นายเกรียงไกร  กิจอนันต์
37. นายเจนภพ  พรหมจันทร์
38. นางสาวเบญญาภา  ไวยครุฑ
39. นางสาวเอมอร  เกตุฉาย
40. นางสาวแสนแก้ว  ทาสี
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นายบรรจง  ศรีภูพาน
4. นายอดุลย์  ทรงโอวาท
5. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
6. นางอัญชลี  พงษ์แตง
7. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
8. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรชต  โพธิ์เย็น
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวินัย  ทรัพย์สิน
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หลวงใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยประยูร
3. เด็กชายธนากร  พึ่งสุข
4. เด็กหญิงธัญมน  หัมพานนท์
5. เด็กหญิงวนาริน  คงมิ่ง
6. เด็กชายวีริศ  เสร็จแตง
7. เด็กชายศรายุทธ  มงคลยุทธ
8. เด็กชายสุธี  ธีระพันธ์
9. เด็กชายสุนทร  ร่มโพธิ์จันทร์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฤทธิปัญญา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
2. นางปิยะดา  สุภารส
3. นางรัชนี  ญาณคง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติชัย  เกตุสุวรรณพร
2. นายณัฐวุฒิ  มาตราเงิน
3. นางสาวประภาศิริ  ปลอดโปร่ง
4. นางสาวรักชนก  เสมามอญ
5. นางสาววรนันทร์  หอมรื่น
6. นายวุฒิโรจน์  ฟ้ากลาง
7. นางสาวสุภาพร  กิจฉัย
8. นายเจนภพ  พรหมจันทร์
 
1. นางรัชนี  ญาณคง
2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
3. นางนงนุช  กำแพงจันทร์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรัสพร  ทองสวัสดิ์
2. นางสาวนิรัญตรี  จีนสวัสดิ์
3. นางสาวภัทรานิต  แก้วสุวรรณ
4. นางสาวยุวลี  ฤกษ์บุญศรี
5. นางสาววัชราวลี  ศรีจันทร์งาม
6. นางสาววิรชา  สุทัศน์
7. นางสาวสรินท์ทา  เกตุสถิตย์
8. นางสาวสุชาดา  ผ่องลำเจียก
9. นางสาวอภิษฏา  เรืองเดช
 
1. นางรัชนี  ญาณคง
2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
3. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
4. นางนงนุช  กำแพงจันทร์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศกร  สุขสาธุ
 
1. นางสาวพัชราภา  มณีวงษ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะนุช  แสงอาวุธ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อารัมพร
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอิทธิพันธ์  ทาอุโมงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญยิ่ง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  กรอบมุข
 
1. นายอำพร  ชะเอม
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภาวินี  เสือกลับ
 
1. นางสาวสุพัณณา  เมืองอยู่
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 1. นางสาววิภารัตน์  สุภาเพียร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อารัมพร
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมธิตา  ไตรภักดิ์
 
1. นางบัวหลง  จันทร์กลิ่นหอม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพิมล  รื่นภาคสุข
 
1. นางพจนีย์  มณัตัน
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรินทร  โอกาศ
 
1. MissShuangmei  Gao
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 25.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  ซุยเสนา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วุฒิ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  สุภาเพียร
2. เด็กหญิงภาณุมาส  กองคำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญยิ่ง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะดา  ยิ้มละมัย
2. นางสาวสมัชญา  อนงค์วงษ์
 
1. นางผานิต  พุทธา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรสธร  บุญเรือน
2. เด็กชายอิทธิกร  ชูชื่น
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูณ
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  มงคลกริ่ง
2. เด็กหญิงยุพเรศ  ฤกษ์โรจี
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นางนงนุช  กำแพงจันทร์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   สุภาภาพ
2. นางสาวปวีณา   ไทยมงคล
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นางนุสรา  หมุดเพ็ชร์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -    
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายภูวนารถ  เจริญกรุง
2. นายอมรเทพ  การวิทยี
 
1. นางสาวววรณภา  เย็นมนัส
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสพร  พวงทอง
2. เด็กหญิงมริสา  อวยพร
 
1. นางนุสรา  หมุดเพ็ชร์
2. นางสาวณัฐญาดา  เอกกุล
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณดา  จูงใจ
2. เด็กหญิงสุริวิภา  ธนีบุญ
 
1. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
2. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สายกาล
2. เด็กชายนิพนธ์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวสุปราณี  คล้ายคง
2. นางสาวณริสา  มีแก้ว
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวธนารีย์  ปี่ทอง
2. นางสาวธนียา  ทองคำเจริญ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูณ
2. นางสาววรรณภา  เย็นมนัส
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญธร  ศรีนาก
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จั่นบำรุง
 
1. นางสาวดรุญณี  ทรงโอวาท
2. นางสาวสุปราณี  คล้ายคง
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัศยุ   โพขำ
2. นายธนชาติ   กุ่มดวง
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ
2. เด็กชายศรัณยู  พันธ์ภูวงษ์
3. เด็กหญิงศิริพร  คงเจริญถิ่น
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูณ
2. นางสาวจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธาร  ทรงไตรย์
2. นางสาวสุธาวัลย์  ฉายศรี
3. นางสาวแสงเทียน  มุมทอง
 
1. นางสาวดรุญณี  ทรงโอวาท
2. นางสาวณัฐกุล  ฤกษ์สง่า
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวณฐินี  อำพันธ์พงษ์
2. นางสาวทัศนีย์  จุฑารัตน์จรัส
 
1. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
2. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  กำแพงนิล
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  เทพอำนวย
3. เด็กหญิงสิริกัญญ์ตภัส  ชัชรินทร์กุล
 
1. นางสาวนวลลักษณ์  สายด้วง
2. นางสาววัชราภรณ์  กิจนพศรี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววลี  วงษ์พิทักษ์
2. นางสาวศิริกัญญา  ศิลตระกูล
3. นายเสกสรร  ภู่พานิช
 
1. นางวรางกูร  เกตุโกมุท
2. นางสาววัชราภรณ์  กิจนพศรี