สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปราณี  ทวีทรัพย์
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ภาควิชา
2. นางสาวเลิศนภา  หฤทัยถาวร
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิมุต
2. เด็กชายณัฐวุฒ  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลีรุขชาติ
4. เด็กชายสุรจิต  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงเดือนนภา  กระแสสืบ
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิรมญา  ไวยบุรี
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิราพร  กันทุกข์
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันทุกข์
2. เด็กหญิงกิตติภา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงจิตศญาณ์  ไตยปักษ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถ้วยสุริยา
5. นายณัฐวุฒิ  ภาควิชา
6. เด็กหญิงธนิกา  มากเจริญ
7. เด็กชายธราธร  ใชยา
8. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
9. เด็กหญิงพินิตตา  คล้ามมาก
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผดุงวงษ์
11. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ภาคอุบล
12. เด็กหญิงวิภาพร  จันทพันธ์
13. เด็กหญิงวิภาพรรณ  วรรณเผือก
14. เด็กหญิงศศิวิมล  ทรัพย์เสถียร
15. นายเกรียงศักดิ์  ภาคทรัพย์ศรี
16. เด็กหญิงเดือนนภา  กระแสสืบ
17. เด็กชายเสรี  ชูประสิทธิ์
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมิตรา  สุพงษ์
2. นายเจษฎา  อิ่มสำราญ
3. นางสาวเปมิกา  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางสาวปาริชาติ  วาณิชยชลกิจ
2. นางวดี  อิสลาม