สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  การสมบัติ
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  อัศวสุวรรณ
2. นายเกรียงศักดิ์  ภาคทรัพย์ศรี
3. นางสาวเมทนี  พิมพ์เอี่ยม
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.97 เงิน 5 1. นางสาวธิราพร  กันทุกข์
2. นางสาวนนทกร  ไวยเกษี
3. นายสราวุธ  แช่มชื่น
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 5 1. นายขวัญชัย  ภู่กลั่น
2. นางสาวณัฐมล  ไวยจะรา
3. นางสาวณัฐริกา  ไวยจะรา
4. นางสาวปิยะนุช  ไชยมงคล
5. นางสาวเกวลิน  นวลสุข
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายพิพัฒน์  ไวยครุฑ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  บำรุงสุข
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพพล  ตรีชมทอง
2. นายนิธิวัฒน์  โต๊ะเซ็ม
 
1. นางสาวจินตนา  แจ่มใส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมิตรา  สุพงษ์
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราธร  ใชยา
 
1. นายนเรศ  อินโท