สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ธรรมเภรี
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายปิญะณัฐ  ไชยมงคล
 
1. นายสมหมาย  มะลิกอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิมุต
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายธราธร  ใชยา
2. เด็กชายเสรี  ชูประสิทธิ์
 
1. นายสมหมาย  มะลิกอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายภพพริษฐ์  เหลือรักษ์
2. นางสาวอารีย์  ไวยวารี
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพล  อนันตศิริ
2. เด็กชายศิริชัย  งามประกอบ
 
1. นางสาวจินตนา  แจ่มใส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  หอมจันทร์
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  อินโต
2. นางสาวพรรณจริยา  ฤกษ์โสภา
3. นางสาวมนัสวีร์  มีศิริ
4. นางสาวลัดดาวัลย์  คุ้มครอง
5. นางสาวสุนิตา  กระแสสืบ
6. นางสาวสุนิตา  แจ้งจิตร์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  คล้ายคง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 8 1. นายนิธิวัฒน์  โต๊ะเซ็ม
 
1. นางนนทสรวง  พิมพ์ศรีจันทร์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริวรรต  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  ภู่กลิ่น
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย