สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทวีคูณ
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายปิญะณัฐ  ไชยมงคล
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ธรรมเภรี
 
1. นางสาวอาสยา  อินทโชติ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐณิชา  เอี่ยงสมุทร
 
1. นางนนทสรวง  พิมพ์ศรีจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดอนจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
 
1. นางสาวอาสยา  อินทโชติ
2. นางนนทสรวง  พิมพ์ศรีจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 1. นายวุฒินันท์  สุหร่าย
2. นายสราวุธ  แช่มชื่น
 
1. นางสาวอาสยา  อินทโชติ
2. นางนนทสรวง  พิมพ์ศรีจันทร์