สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ธรรมเภรี
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายปิญะณัฐ  ไชยมงคล
 
1. นายสมหมาย  มะลิกอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  การสมบัติ
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปราณี  ทวีทรัพย์
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิมุต
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายธราธร  ใชยา
2. เด็กชายเสรี  ชูประสิทธิ์
 
1. นายสมหมาย  มะลิกอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทวีคูณ
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐณิชา  เอื่ยงสมุทร
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ธรรมเภรี
 
1. นางเกศราภรณ์  รักษากิจ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายปิญะณัฐ  ไชยมงคล
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  อัศวสุวรรณ
2. นายเกรียงศักดิ์  ภาคทรัพย์ศรี
3. นางสาวเมทนี  พิมพ์เอี่ยม
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิมุต
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ทรัพย์เสถียร
3. เด็กชายสุรจิต  ยั่งยืน
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.97 เงิน 5 1. นางสาวธิราพร  กันทุกข์
2. นางสาวนนทกร  ไวยเกษี
3. นายสราวุธ  แช่มชื่น
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ภาควิชา
2. นางสาวเลิศนภา  หฤทัยถาวร
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิมุต
2. เด็กชายณัฐวุฒ  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลีรุขชาติ
4. เด็กชายสุรจิต  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงเดือนนภา  กระแสสืบ
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 5 1. นายขวัญชัย  ภู่กลั่น
2. นางสาวณัฐมล  ไวยจะรา
3. นางสาวณัฐริกา  ไวยจะรา
4. นางสาวปิยะนุช  ไชยมงคล
5. นางสาวเกวลิน  นวลสุข
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายพิพัฒน์  ไวยครุฑ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  บำรุงสุข
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายภพพริษฐ์  เหลือรักษ์
2. นางสาวอารีย์  ไวยวารี
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นายนพพล  ตรีชมทอง
2. นายนายเจษฎา  อิ่มสำราญ
3. นางสาวสุมิตรา  สุพงษ์
4. นางสาวอารีย์  ไวยวารี
5. นางสาวเกวลิน  นวลสุข
6. นางสาวเจนจิรา  พะงา
7. นางสาวเปมิกา  มุ่งขอบกลาง
 
1. นายบัญชา  เรือนดี
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพล  อนันตศิริ
2. เด็กชายศิริชัย  งามประกอบ
 
1. นางสาวจินตนา  แจ่มใส
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพพล  ตรีชมทอง
2. นายนิธิวัฒน์  โต๊ะเซ็ม
 
1. นางสาวจินตนา  แจ่มใส
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิรมญา  ไวยบุรี
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมิตรา  สุพงษ์
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราธร  ใชยา
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  หอมจันทร์
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  อินทชื่น
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพงษ์  คล้ายจินดา
2. นายภาณุพงศ์  หิรัณยานนท์
3. นายเกรียงศักดิ์  ภาคทรัพย์ศรี
 
1. นายนเรศ  อินโท
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิราพร  กันทุกข์
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันทุกข์
2. เด็กหญิงกิตติภา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงจิตศญาณ์  ไตยปักษ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถ้วยสุริยา
5. นายณัฐวุฒิ  ภาควิชา
6. เด็กหญิงธนิกา  มากเจริญ
7. เด็กชายธราธร  ใชยา
8. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
9. เด็กหญิงพินิตตา  คล้ามมาก
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผดุงวงษ์
11. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ภาคอุบล
12. เด็กหญิงวิภาพร  จันทพันธ์
13. เด็กหญิงวิภาพรรณ  วรรณเผือก
14. เด็กหญิงศศิวิมล  ทรัพย์เสถียร
15. นายเกรียงศักดิ์  ภาคทรัพย์ศรี
16. เด็กหญิงเดือนนภา  กระแสสืบ
17. เด็กชายเสรี  ชูประสิทธิ์
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  อินโต
2. นางสาวพรรณจริยา  ฤกษ์โสภา
3. นางสาวมนัสวีร์  มีศิริ
4. นางสาวลัดดาวัลย์  คุ้มครอง
5. นางสาวสุนิตา  กระแสสืบ
6. นางสาวสุนิตา  แจ้งจิตร์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  คล้ายคง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ธรรมเภรี
 
1. นางสาวอาสยา  อินทโชติ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐณิชา  เอี่ยงสมุทร
 
1. นางนนทสรวง  พิมพ์ศรีจันทร์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มงคลทรง
 
1. นางสาวอาสยา  อินทโชติ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 8 1. นายนิธิวัฒน์  โต๊ะเซ็ม
 
1. นางนนทสรวง  พิมพ์ศรีจันทร์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดอนจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
 
1. นางสาวอาสยา  อินทโชติ
2. นางนนทสรวง  พิมพ์ศรีจันทร์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 1. นายวุฒินันท์  สุหร่าย
2. นายสราวุธ  แช่มชื่น
 
1. นางสาวอาสยา  อินทโชติ
2. นางนนทสรวง  พิมพ์ศรีจันทร์
 
38 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมิตรา  สุพงษ์
2. นายเจษฎา  อิ่มสำราญ
3. นางสาวเปมิกา  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางสาวปาริชาติ  วาณิชยชลกิจ
2. นางวดี  อิสลาม
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทีรวัตร  ไวราภี
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริวรรต  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  ภู่กลิ่น
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย